Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn toán lớp 11 trường Yên Phong

84d69a58b16359272ea7bc73cbdc1261
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-13 09:03:28 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2018

MÔN: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 357(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD : .............................

Câu 1: Cho hàm số

có hai nghiệm phân biệt

A.. Biết có hai giá trị của

thỏa mãn. Tính tổng các giá trị của tìm được.

C.

D.B.Câu 2: Biếtđể phương trình, Tính giá trị của biểu thức?A.

B.

C.

D.

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD, biết SA vuông góc với đáy. Khi đó góc

giữa cạnh SB và đáy ABCD là ?

A.

B.

C.

D.

Câu 4: ) Đạo hàm cấp ba của hàm số

A.

B.

Câu 5: Cho hàm số

A.

C., hỏiD.trên khoảng nào ?B.C.D.Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số và cả hai chữ số của nó đều chẵn?

A. 20

B. 45

C. 16

D. 90

Câu 7: Gọi E là tập các số tự nhiên có ba chữ số

sao cho ba số a,b,c khác nhau theo thứ tự

đó tăng dần. Tính xác xuất để lấy ra từ tập E một phần tử là số chẵn?

A.B.C.Câu 8: Tìm mệnh đề sai khi nói về hình chóp đều

A. Các cạnh bên bằng nhau

C. Các mặt bên tạo với đáy các góc bằng nhauD.?

B. Hình chiếu của đỉnh là tâm của đáy

D. Đáy là hình thoiCâu 9: Cho tứ diện

. Gọi G là trọng tâm của tam giác

Khi đó giá trị của k là ?

A.

B.

C.

Câu 10: Cho lăng trụ

Gọicó đáy là tam giác đều cạnhlà khoảng cách giữa hai đáy vàA.điểm có hoành độ

A.

Câu 12: Phương trình

A. 1. Khi đó giá trị của

B.B. 4, BiếtC.

có đồ thị là,với

D.là diện tích đáy. Tính tíchB.Câu 11: Cho hàm số. Biết?

D.. Gọilà hệ số góc của tiếp tuyến củatạibằng ?

C.có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn

C. 3D.D. 2

Trang 1/5 - Mã đề thi 357Câu 13: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là

A. độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó

B. Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó

C. Khoảng cách từ một điểm bất kì trên một đường thẳng đến một mặt phẳng bất kì chứa đường thẳng

còn lại

D. Khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng đó

Câu 14: Tìm m để

A.

hoặc

C.có hai nghiệm phân biệt , biết

B.

D.Câu 15: Cho hình chóp

Biết tam giác, đáycân. Tính khoảng cách từ điểmA.B.đếnD.có cạnh đáy bằng

?B...C.Câu 16: Cho hình chóp tam giác đều

Tính khoảng cách từ điểm

đến mặt phẳng

A.là hình vuông cạnh. Biết mặt bên tạo với đáy gócC..D.Câu 17: Một nhóm học sinh có 10 em, trong đó có 3 em nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 3 em từ 10 em học

sinh.Tính xác suất để 3 em được chọn có ít nhất 1 em nữ .

A.B.C.Câu 18: Cho lăng trụ đứng

A.

B.D.. Hỏi cạnhvuông góc với mặt phẳng nào ?

D.C.Câu 19: Hàm số nào dưới đây liên tục trên R ?

A.B.C.Câu 20: Tìm m để hàm số

A.

B.tại điểmcó đồ thị là

tại điểmkháccắt. Gọitại điểmlà tọa độ của điểmA.

C.là điểm trên

kháccó hoành độ, tiếp tuyến của

tại điểmcắttại điểm

tại điểm.

cắt

khác. Tìm n để :

B.

D.Câu 22: Cho hàm số. Tìm k đểA.

Câu 23: Cho hình chópA.D., cứ như trên thì tiếp tuyến của.GọiBiết khoảng cách từvớiC.Câu 21: Cho hàm số

Tiếp tuyến củaD.B.

đến mặt phẳng

B.C.

vuông góc với đáy

bằngD.

, đáy là tam giác vuông cân tại B.. Tính diện tích tam giác

C.Câu 24: Cho hình chóp

có đáy là tam giác đều cạnh

với là góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng

?D.

.vuông góc với đáy.Tính,Trang 2/5 - Mã đề thi 357A.B.C.Câu 25: Cho hình chóp

có đáy

. Tính góc giữa hai mặt phẳng

A.

B.D.là tam giác cân . Biết.

C.,

D.Câu 26: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

đường thẳng

.

A.B.vuông góc với đáy,, biết tiếp tuyến song song vớiC.D.Câu 27: Cho lăng trụ đứng

có đáy

là tam giác vuông, biết

. Gọi

là trung điểm của cạnh

. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

A.B.C.và cạnh bên

D.Câu 28: Hàm số nào sau đây có đạo hàm lớn hơn không trên tập số thực R

A.B.C.D.Câu 29: Cho lăng trụ đứng

có đáy

. Gọi M là trung điểm của

. Tính

A.B.C.Câu 30: Nghiệm âm của phương trình

A.

B.

Câu 31: Cho hàm số

là số nguyên , gọi, vớiCâu 32: Cho tứ diện

A.C.. TínhC.là hai nghiệm phân biệt của phươngC. 7

có đáy

bằng ?B.D. 4

là hình vuông. GọiC.thỏa mãn :C.

,là góc lớn nhấtD.. Có bao nhiêu giá trị nguyên của

B.?D.. Gọi. Khi đótại điểm có hoành độ

D., các cạnh còn lại bằngB.Câu 35: Cho hàm sốCâu 36: Cho dãy sốvới mọi x. Biết?B.trình

. Tính

?

A.

B.

Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật

giữa đường thẳng

A.D.là đường thẳng tiếp tuyến của đồ thị hàm sốCâu 33: Cho hàm sốA.có đạo hàm trên R và thỏa mãn:có cạnh,D.C.. Hỏi điểm nào sau đây thuộc đường thẳng

A.là tam giác với

?để?

D.với mọi số tụ nhiên. Tìm?Trang 3/5 - Mã đề thi 357A.B.Câu 37: Đạo hàm của hàm số

A.C.D.C.D.là?B.Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là

chéo của hình hộp đã cho bằng ?

A.

B.

C.

Câu 39: Trong khai triển

số hạng không chứa

A. 522D., hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai là 35. Tìmtrong khai triển trên.

B. 255Câu 40: Tìm m để hàm sốC.D. 252có đạo hàm luôn dương trên tậpA.

B.

Câu 41: Cho hình chópgiữa đường thẳng

và đáy bằng

A.. Khi đó độ dài đườngC.

vuông góc với đáy

. Tính giá trị của tích :B.C.D.

, đáy là tam giác đều cạnh 2a. Biết góc

D.Câu 42: Tìm mệnh đề đúng ?

A. Hình lập phương cạnh a có độ dài đường chéo là

B. Hình chóp tam giác đều luôn có các cạnh bằng nhau

C. Hình hộp luôn có đáy là hình vuông

D. Góc giữa hai mặt phẳng thuộc

Câu 43: Một vật chuyển động theo qui luật

bắt đầu chuyển động và

của vật tại thời điểm

A.với( giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật( mét ) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó . Tính vận tốc

giây ?

B.

C.

D.Câu 44: Tính giới hạn

A. Không tồn tạiB.Câu 45: Cho hàm số

A.

B.

C.

D.D.. Chọn khẳng định đúng ?có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân

có hai nghiệm phân biệt

có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng

có hai nghiệm âmCâu 46: Nghiệm của phương trình

A.C., vớiB.Câu 47: Nếu đặt

thì phương trình

A.

B.

Câu 48: Hình lập phương có bao nhiêu mặt?

A. 8

B. 10

C.

C.

C. 4D.

trở thành phương trình nào ?

D.

D. 6

Trang 4/5 - Mã đề thi 357Câu 49: Tính giới hạn

A.B.Câu 50: Cho hình chóp

mặt phẳng đi quaC.

có đáy là tam giác đều cạnhvà vuông góc vớiA.D.B.cắt cạnh.tại điểm

C.vuông góc với đáy.Gọi. Tính tỉ số

D.---------------------------------------------------------- HẾT ----------Trang 5/5 - Mã đề thi 357