Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra môn sinh học lớp 6

33366634633431386337653435626631326631306363323332646165626564343463646532666639386235306466633430396439663735313439316130343039
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:24 PM ngày 12-02-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐTNGA NƠ KH SÁT CH NG KÌ NĂM 2017-Ả ƯỢ Ọ2018Môn: SINH 6Ọ ỚTh gian: 45 phút (không th gian giao )ờ ềH tên sinh:ọ …………………………………………………………………… 6ớ …… Tr ngườTHCS ……………S báo danhốGiám th 1ịGiám th 2ịS pháchố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đi mểGiám kh 1ảGiám kh 2ảS pháchốĐ BÀIỀ:Câu (2,0 đi m)ể bào nh ng ph nào cây có kh năng phân chia? Quáế ảtrình phân chia đó di ra nh th nào?ễ ếCâu (2,5 đi m)ể Nêu các ph mi hút và ch năng chúng?ộ ủCâu (1,5 đi m)ể tên các lo thân bi ng? Cho ví ?ể ụCâu (2,5 đi m)ể Vi tóm quanh p? Cho bi quanh cây xanhế ởcó nghĩa gì?Câu (1,5 đi m)ể Em làm gì tham gia vào vi và phát tri cây xanhầ ph ng?ở ươBÀI LÀMH NG CH ƯỚ KH SÁT CH NG KÌ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMôn: SINH 6Ọ ỚCâuN dungộĐi mể1- Các bào mô phân sinh có kh năng phân chia.ế ả- Quá trình phân chia: tiên nhân hình thành nhân, tách xa nhau.ầ Sau đó ch bào phân chia, xu hi vách ngăn, ngăn đôiấ ượ ệt bào cũ thành bào i.ế ớ0,50,750,752 Mi hút ph chính là: và tr gi aề ữ*V m: ồ- Bi bì ch lông hút ch năng: ph bên trong rứ ễvà hút c, mu khoáng hòa tan.ướ ố- Th ch năng: Chuy các ch lông hút vào tr gi a.ứ ữ* Tr gi m:ụ ồ- Bó ch:ạ+ ch rây ch năng: chuy ch đi nuôi câyứ ơ+ ch ch năng: chuy và mu khoáng rứ ướ 0,50,50,50,250,25lên thân, lá- Ru t: Ch năng ch ch tr .ứ 0,53 Có lo thân bi ng:ạ ạ- Thân Ví khoai tây, hoàng tinh.ủ ủ- Thân Ví Cây ng, ri ng, ngh .ễ ệ- Thân ng c; Ví ng ng, cây giao.ọ ướ ươ 0,50,50,54 Vi đúng quang p.ế ượ ợ- Quang cây xanh có nghĩa:ợ ra các ch và khí ôxi cho ng tạ ếcác sinh trên trái (k con ng i).ậ ườ+ Đi hòa không khí ch ng nhi môi tr ng.ề ườ 1,01,00,55 Tham gia phong trào tr ng và cây xanh tr ng c, aồ ườ ịph ng và xung quanh nhà.ươ- Tích chăm sóc cây giúp cây phát tri t, không ch phá câyự ặxanh.- Làm sinh môi tr ng đi ki cây quang p.ệ ườ ợ- Tuyên truy ng xung quanh nghĩa cây xanhề ườ ủđ cùng nhau tích tham gia tr ng, chăm sóc và cây xanhể ệquanh mình. 0,50,250,250,5MA TR KH SÁT CH NG KÌ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMôn: SINH 6Ọ ỚTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ng caoậ ụ1. bàoế th tự ậ(4ti t)ế20%=2đi mể Bi cế ượnh ng bàoữ ếnào câyủcó kh năngảphân chia từđó trình bàyđ quáượtrình phân chiac bào.ủ ế2,0 đi mể2. Rễ(5ti t)ế25%=2,5đi mể Nêu tênượcác ph nộ ậc mi hútủ ềvà ch năngức chúngủ2,5 đi mể3. Thân(6ti t)ế15%=1,5đi mể tên cể ượcác lo bi nạ ếd ng và cho VDạ1,5 đi mể4. Lá(8 ti t)ế40%=4đi mể Vi sế ượ ơđ tóm tồ ắc quangủh và ýợnghĩa aủquang pợ2,5 đi mể ra cácề ượbi pháp oệ ảv và phát tri nệ ểcây xanh aở ịph ng.ươ1,5 đi mểT ng câuổ ốT ng sổ ốđi mể100%=10điểm 52,525%=2,5đi mể 12,525%=2,5điểm 23,535%=3,5điểm 11,515%=1,5đi mể