Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 11 mã đề 209

66633265643136663565333664383563376237323238623732656236636137663963633465643366326338383166613739623931616233343961363531663232
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:38 PM ngày 23-11-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 209ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: ch 11ị ửTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: Chính sách cách cả Rama có ngh gì phát tri Xiêm?ố ủA. ng quy phong ki nhà vua.ủ ủB. Đóng a, không giao ph ng Tây.ử ươC. aư phát tri theo ng ch nghĩa.ấ ướ ướ ủD. Xóa hoàn toàn ch nô .ỏ ệCâu 2: Tính ch cu Duy tân năm 1868 Nh t?ấ ậA. Chi tranh qu phi nghĩa.ế B. Cách ng xã ch nghĩa. C. Cách ng không tri .ạ D. Cách ng n. Câu 3: Vai trò to nh Tôn Trung phong trào cách ng Trung Qu làớ ốA. phát tri theo con ng n.ư ướ ườ ảB. cách ng phát tri theo con ng dân dân ch .ư ườ ủC. cách ng phát tri theo con ng vô n.ư ườ ảD. cách ng phát tri theo con ng dân ch n.ư ườ ảCâu 4: thoát kh tình tr ng kh ng ho ng toàn di vào gi th ướ ỉXIX, Thiên hoàng Minh Tr đãịA. duy trì ch phong ki n.ế ếB. nh giúp các ph ng Tây.ờ ướ ươC. ti hành nh ng cách ti .ế ộD. thi ch Ph i.ế ớCâu 5: Mĩ tham chi mu trong chi tranh th gi th nh vìế ấA. Mĩ mu ng chi tranh buôn bán vũ khí.ố ểB. nhân dân Mĩ ph chi tranh.ả ếC. Mĩ không mu chi tranh lan sang mình.ố ướD. Mĩ gi thái trung trong chi tranh.ữ ếCâu 6: Vi Nam có th rút ra bài kinh nghi gì cu cách Xiêm cu th XIX cho ỉcông cu xây ng và hi nay. ướ ệA. chú tr ng phát tri ngu nhân trong ng vi tiên phát tri giáo c. ướ ụB. ng quan qu đa ng hóa, đa ph ng hóa quan ngo i. ươ ạC. áp ng thành khoa và xu t, nâng cao năng su t, giá thành ph m. ẩCác dung đúng.ộ ềCâu 7: nào không ph là dung cu cách Xiêm gi th XIXả ?A. Xóa ch nô vì nỏ ợB. Xóa nghĩa lao ch cho nông dânỏ ịC. Gi nh thu ru ngả ộD. Thi hành chính sách giáo bu c, chú tr ng dung khoa c-kĩ thu trong gi ng y, duụ ửh sinh đi ph ng Tâyọ ươCâu 8: Chi tranh th gi th nh nh ng nh th nào Vi nam?ế ưở ệA. Chi tranh lan ng Vi Nam.ế ệB. Vi Nam tr thành trung tâm chi tranh.ệ Trang Mã thi 209ềC. Pháp lính Vi Nam ph chi tranh.ắ ếD. Pháp tăng ng bòn rút bóc ng và nhân dân Vi Nam.ườ ườ ệCâu 9: Trong th XVII, nào ph ng Tây có nhi nhà văn, nhà th tiêu ướ ươ ớbi văn th gi i?ể ớA. Anh B. Nga C. Mĩ D. PhápCâu 10: nào đây là đi ch nghĩa qu Nh t?ướ ậA. Ch nghĩa qu th dân.ủ B. Ch nghĩa qu quân phi hi chi n.ủ ếC. Ch nghĩa qu cho vay ng lãi.ủ D. Ch nghĩa qu phong ki quân phi t.ủ ệCâu 11: Hoàn nh ra các thành văn c, ngh thu t, ng trong bu ưở ổđ uầ th khác th đi th XIX th XX là ch nghĩa ưb n…ảA. đã giành th ng hoàn toàn ch phong ki n.ắ ếB. ch giành th ng hoàn toàn tr ch phong ki n.ư ướ ếC. mu ng công ch phong ki n.ố ượ ếD. mu hình thành quan đi và ng con ng n.ố ưở ườ ảCâu 12: Nguyên nhân chung Nh và Xiêm thoát kh thân ph là ướthu làộ ịA. cách, duy tân c.ả ướ B. có ng minh thu n.ồ ẫC. ng ngoài.ử ườ ướ D. duy trì ch phong ki n.ế ếCâu 13: Cách ng Tân năm 1911 đã th hi nh ng nhi gì?ạ ụA. Đánh đu qu xâm c.ổ ượB. ch phong ki Mãn Thanh, đánh đu ch nghĩa qu xâm c.ậ ượC. ch phong ki Mãn Thanh, ng cho CNTB phát tri n.ậ ườ ểD. ch phong ki Mãn Thanh, gi quy ru ng cho nông dân.ậ ấCâu 14: chu cho cu chi tranh th gi th nh các qu đã hình ướ ốthành nh ng kh quân nào?ữ ựA. Liên minh, Phát xít. B. ng minh, Hi c.ồ ướC. Liên minh, Hi c.ệ ướ D. ti n, Ôn hòa.ấ ếCâu 15: Cao trào tranh 1905-1908 do giai nào lãnh o?ấ ạA. ph quý i.ộ B. Giai công nhân.ấC. ph giai n.ộ D. Giai nông dân.ấCâu 16: đích Mĩ khi ra thuy n-rô “Châu Mĩ ng châu Mĩ” ườlà gì?A. ch nh ng bên ngoài.ạ ưở ừB. đà phát tri cho khu châu Mĩ.ạ ựC. Đoàn các dân Châu Mĩ.ế ộD. Bi Mĩ latinh tr thành “sân sau” qu Mĩ.ế ốCâu 17: tiêu tranh ch Trung Qu ng minh làụ ộA. tri đình Mãn Thanh, đánh đu các th qu c, khôi ph Trung Hoa, thành ụl Dân qu c.ậ ốB. tri đình Mãn Thanh, khôi ph Trung Hoa, thành Dân qu c, th hi quy ềbình ng ru ng t.ẳ ấC. đánh các th qu c, phong ki n, th hi quy bình ng ru ng t.ổ ấD. đánh giai ch phong ki Trung Qu c, thành Trung Hoa dân qu c.ổ ốCâu 18: nào không ph là nguyên nhân khi Đông Nam ch nghĩa th dân xâm ựl c?ượA. Có th tr ng tiêu thu ng n, nhân công dào.ị ườ Trang Mã thi 209ềB. Kinh các Đông Nam đang phát tri n.ế ướ ểC. Ch phong ki đây đang kh ng ho ng, suy u.ế ếD. Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng n, trí lí thu i.ả ợCâu 19: Tính ch chi tranh th gi th nh là:ấ ấA. Phi nghĩa thu phe Hi c.ộ ướ B. Chi tranh qu phi nghĩa.ế ốC. Chi tranh xâm thu a.ế ượ D. Phi nghĩa thu phe Liên minh.ộ ềCâu 20: “Nh ng ng đi tr ng cho Cách ng Pháp 1789 th ng i” là các ườ ướ ườ ợnhàA. Văn hóa ph ngụ B. ch nghĩa xã khoa củ ọC. Tri Ánh sángế D. ch nghĩa xã không ngủ ưởCâu 21: ch cách ng Tân năm 1911 là?ạ ợA. Ch th tiêu hoàn toàn ch phong ki n, ch đánh đu qu xâm c.ư ượB. Ch th tiêu hoàn toàn ch phong ki n, ch đánh đu qu xâm c, ch gi quy ượ ếru ng cho nông dânộ ấC. Ch đi ki cho ch nghĩa phát tri nư ểD. Ch đánh đu qu xâm cư ượCâu 22: Cu th XIX, ch phong ki các Đông Nam đang trong giai ướđo nạA. phát tri th nh t.ể B. phát tri n.ướ ểC. kh ng ho ng tri miênủ D. hình thành.Câu 23: ng Qu là ng giai nào?ả ấA. Phong ki nế B. Ti nể C. Vô nả D. nư ảCâu 24: Trong 20 năm (1885 1905), ng Qu ch tr ng dùng ph ng pháp ươ ươđ tranh gì đòi chính ph Anh th hi cách ?ấ ộA. Dùng ph ng pháp ôn hòa.ươ B. Dùng ph ng pháp tranh chính tr .ươ ịC. Dùng ph ng pháp c.ươ D. Dùng ph ng pháp th ng ng.ươ ươ ượ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 209ề