Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 mã đề 04

35346431363262643764623662623137323932303565393331636161646165373739333438343261353936393338663933616230643433326565656335333765
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:56 PM ngày 23-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNH THI KH SÁT CH NG HKIỞ ƯỢTR NG THPT KỲ ANH Năm c: 2017 2018ƯỜ Môn: ch 10ị Th gian làm bài: 45 phútờI. PH TR NGHI M: (6.0 đi m)Ầ ểCâu 1: Ai là ng lên ngôi Hoàng ra nhà Minh?ườ ậA. Chu Nguyên Ch ngươ B. Tr Th ngầ ắC. Ngô Qu ngả D. Lý ThànhựCâu 2: Ph giáo truy bá ng kh th vua nào ?ậ ượ ướ ộA. A-c -baơ B. A-sô-ca C. Bim-bi-sa-ra D. Gup-taCâu 3: Kho ng 3.000 năm tr đây, dân nào là nh ng ng tiên bi đúc và dùng t?ả ướ ướ ườ ắA. Vi Namệ B. Tây và Nam Âu C. In-đô-nê-xi-a D. Trung Qu cốCâu 4: Mâu thu trong xã ph ng Đông là mâu thu gi các giai nào?ẫ ươ ấA. Quý nông dân công xãộ B. Vua nông dân công xã.ớC. Quý nô lộ D. ch nông dânị ớCâu 5: Ch phong ki Trung Qu phát tri nh cao vào th nhà nào?ế ờA. Th nhà ngờ B. Th nhà Hánờ C. Th nhà nờ D. Th nhà ngờ ườCâu 6: Các qu gia ph ng Đông hình thành trong kho ng th gian nào?ố ươ ượ ờA. Kho ng thiên niên IV IIIả B. Kho ng thiên niên IV TCNả ỉC. Kho ng thiên niên IV III TCN.ả D. Kho ng thiên niên III IV TCNả ỉCâu 7: Khi xã nguyên th tan rã, ng ph ng Đông th ng qu đâu sinh ng?ộ ườ ươ ườ ốA. Các con sông nớ B. Vùng sa cạ C. Vùng ng núiừ D. Vùng trung duCâu 8: Cu kh nghĩa Lý Thành bùng vào th đi ch nào?ộ ửA. th nhà Minhầ B. Cu th nhà ngố C. th nhà Thanh.ầ D. Cu th nhà Minhố ờCâu 9: Vào kho ng th gian nào dân Trung bi ch công ng t?ả ắA. Kho ng thiên niên IIII TCNả B. Kho ng thiên niên TCNả ỉC. Kho ng thiên niên II TCNả D. Kho ng thiên niên IV TCNả ỉCâu 10: Ai là ng ra nhà ng?ườ ườA. Chu Nguyên Ch ngươ B. Tr Th ngầ ắC. Ngô Qu ngả D. Lý UyênCâu 11: Quan xu trong xã phong ki Trung Qu là quan gi aệ ữA. quý nông dân công xã.ộ B. ch nông dân lĩnh canh.ị ớC. quý nô .ộ D. ch nông dân canh.ị ựCâu 12: Công trình phòng ng ti ng nhân dân Trung Qu xây ng th nhà có tênự ượ ướ ầg là gì?ọA. thànhử B. Lũy Tr ng c.ườ C. Ng mônọ D. lí tr ng thànhạ ườCâu 13: Ch ru ng ti ng th nhà ng là gì?ế ướ ườ ọA. Ch công đi nế B. Ch lĩnh canhế C. Ch quân đi nế D. Ch ch đi nế ềCâu 14: ng quan xu ch nghĩa xu hi trong th kì nào Trung Qu c?ầ Mã thi 004ềA. Nhà ngườ B. Nhà ngố C. Nhà Minh D. Nhà ThanhCâu 15: Cách đây kho ng năm đã xu hi loài ng nào?ả ườA. Ng tinh khônườ B. Ng nườ ượ C. Ng cườ D. Ng cườ ượ ổCâu 16: Vi gi trong nhiên và ch ra là công lao a:ệ ủA. Ng tinh khôn.ườ B. Ng cườ ượ C. Ng cườ D. Ng hi iườ ạCâu 17: Đi ki nào làm cho xã có ph th a?ề ừA. Con ng đã chinh ph nhiênườ ượ B. Con ng bi ti ki trong chi tiêuườ ệC. Con ng hăng hái xu t.ườ D. Công xu ng kim lo xu hi n.ụ ệCâu 18: Nh ng công trình ki trúc nên dáng oai nghiêm, hoành tráng và thi th c, đó là cữ ặđi ngh thu qu gia nào?ể ạA. ĐẤ B. Trung Qu cố C. Hi pạ D. Rô-maCâu 19: đi ng tinh khôn là gì?ặ ườA. còn ít tích trên ng i.ẫ ượ ườ B. Đã lo tích trên ng i.ạ ượ ườC. Đã bi ch ra chín th ăn.ế D. Là Ng ti .ườ ộCâu 20: Ch phong ki Trung Qu th nhà nào?ế ờA. Nhà n.ầ B. Nhà Chu C. Nhà Hán. D. Nhà .ạCâu 21: đi nào đây là đi Ng ?ặ ướ ườ ổA. Đã bi ch công lao ngế B. Bi ng công ng ngế ồC. nh đã hoàn toàn đi ng hai chânầ D. Đã bi tr ng tr và chăn nuôiế ọCâu 22: Vào năm nào nhà th ng nh Trung Qu c?ầ ốA. Năm 221 TCN. B. Năm 122 TCN. C. Năm 212 TCN. D. Năm 215 TCNCâu 23: Trong các qu gia Hi và Rô-ma, giai nào tr thành ng lao ng chính làm raố ượ ộc nhi nh cho xã i?ủ ộA. Nông dân B. Quý cộ C. Nô lệ D. Ch nôủCâu 24: Xã chi nô có tr ng làộ ậA. ch nô chi nhi nô .ủ ệB. ch trên lao ng nô bóc nô .ủ ệC. ch nô buôn bán, nô .ủ ệD. xã ch có hoàn toàn ch nô và nô .ộ ệII. PH LU N: (4.0 đi m)Ầ ểCâu 1: Tóm thành văn hóa các qu gia ph ng Tây. (2.0 đ)ắ ươCâu 2: Nh ng bi hi th nh tr kinh chính tr xã phong ki Trung Qu th ng. ườ( .0 đ)----------- ----------Ế