Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 357

96faad4987b4600b40dd4d3eb446eb50
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-08 21:00:57 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRAỀ ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề357 Đi mể Ph I: Tr nghi m: đi mầ ểCâu 1: Cho 300ml dung ch HCl 1M vào 300ml dung ch NaOH 0,5M. cho quì tímị ếvào dung ch sau ph ng thì quì tím chuy sang:ị ểA. Không màu.ổ B. Màu xanh. C. Màu vàng nh t.ạ D. Màu .ỏCâu 2: phân bi dung ch Hể ượ ị2 SO4 và Na2 SO4 có th dùng dung ch thu th nào sauể ửđây ?A. BaCl2 B. Quỳ tím C. HCl D. H2 SO4Câu 3: trung hòa 112 gam dung ch KOH 25% thì dùng bao nhiêu gam dung chể ịaxit sunfuric 4,9%:A. 400 B. 420 C. 570 D. 500 gCâu 4: Nhóm ch tác ng dung ch HCl và dung ch Hấ ị2 SO4 loãng là:A. BaCl2 Zn, ZnO B. CuO, BaCl2 ZnOC. CuO, Zn, ZnO D. CuO, BaCl2 ZnCâu 5: Hoà tan 23,5 kali oxit vào 0,5 lít dung ch ướ ượ A. ng mol ủdung ch là:ịA. 1M. B. 0,5M C. 2M. D. 0,25M.Câu 6: Nhóm ch tác ng dung ch Hấ ị2 SO4 loãng sinh ra ch màu tr ng:ấ ắA. BaCl2 Ba(NO3 )2 B. Ba(OH)2 ZnO C. CuO, BaCl2 D. ZnO, BaCl2Câu 7: Nh ng oxit sau oxit nào tác ng axit HClữ A. CO2 B. CuO C. P2 O5 D. SO2Câu 8: Cho 0,1mol kim lo vào dung ch HCl Kh ng mu thu là:ạ ượ ượA. 1,36 B. 13,6 C. 27,2 D. 20,4 gCâu 9: Ôxit nào sau đây là xit bazơA. CO2 B. SO2 C. K2 D. P2 O5Câu 10: Hòa tan CaO vào nhúng quỳ tím vào dung ch có hi ng :ướ ượA. Quỳ tím hóa xanh B. Quỳ tím chuy sang để ỏC. Quỳ tím hóa ngồ D. Quỳ tím không màuổPh II lu (5đ)ầ ậCâu Có nh ng ch Kữ ấ2 O, H2 O, Fe2 O3 H2 SO4 .Nh ng ch nào tác ng nhauữ ượ ớt ng đôi Vi ph ng trình hóa ra?ừ ươ ẩCâu Hoàn thành dãy bi hóa sau 1 SO2 2 H2 SO3  Na2 SO3 4 SO2Câu Cho kim lo tác ng 200 gam dd Hạ ớ2 SO4 thu 2,24lit khíượHiđrô. a. Nêu hi ng raệ ượ ẩb. Tính kh ng đã ph ng và ng dung ch Hố ượ ị2 SO4 đã dùng ?Cho: H=1, O=16, S=32, Zn=65, K=39, Cl=35,5, Na=23----------------------------------------------- Trang Mã thi 357ềBÀI LÀMPh tr nghi mầ ệ- Ch đáp án đúng đi các ch cái A, B, ho vào câu tr ng ng.ọ ươ ứCâu 10Đáp ánPh lu n:ầ ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 357ề………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 357ề