Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 mã đề 357-1

7c736ec265339174fa74e82b13ef068d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-08 20:58:54 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 290 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS BĂC NƯỜ KHTNỔ KI TRAỀ ỂMÔN HÓA CỌTh gian làm bài: 45 phút ờH tên sinh:......................................................... ọL p: 9.........ớ Mã thiề357 Đi mểPh I: Tr nghi m: đi mầ ểCâu 1: 0,5mol CuO tác ng i:ụ ớA. 0,5mol HCl. B. 0,25mol HCl. C. 0,5mol H2 SO4 D. 0,1mol H2 SO4 .Câu 2: Nh ng oxit sau oxit nào tác ng :ữ ướA. CO2 MgO, N2 O5 CaO, SO3 B. CO2 CaO, N2 O5 K2 O, P2 O5C. K2 O, P2 O5, FeO, SO3 D. SO3 FeO, CaO, N2 O5 Na2 OCâu 3: Ch ph ng dung ch HCl ra ch khí có mùi c, ng nấ ượ ơkhông khí và làm vôi trong:ụ ướA. Na2 CO3 B. Na2 SO3 C. FeS D. ZnCâu 4: Khi cho 500ml dung ch NaOH 1M tác ng dung ch Hị ị2 SO4 2M thànhạmu trung hòa. Th tích dung ch Hố ị2 SO4 2M là:A. 125 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 250 mlCâu 5: phân bi dung ch Naể ượ ị2 SO4 và NaCl có th dùng dung ch thu th nào sauể ửđây?A. NaOH B. H2 SO4 C. BaCl2 D. HClCâu 6: Dãy oxit tác ng dung ch Hụ ị2 SO4 loãng là:A. MgO, Fe2 O3 SO2 CuO. B. Fe2 O3 MgO, P2 O5 K2 .C. MgO, Fe2 O3 CuO, K2 O. D. MgO, Fe2 O3 SO2 P2 O5 .Câu 7: Có nhãn ng riêng bi dung ch ch t: HCl, Naọ ấ2 SO4 NaOH Chỉdùng hóa ch nào sau đây phân bi chúng ?ộ ệA. Dung ch BaClị2 và gi quỳ tímấ B. Dùng quì tím và dung ch NaOHịC. Dung ch NaNOị3 và gi quì tím.ấ D. Dung ch BaClị2 và dung ch NaNOị3Câu 8: Trung hòa 200 ml dung ch Hị2 SO4 1M ng 200 gam dung ch NaOH 10%. Dungằ ịd ch sau ph ng làm quì tím chuy sang:ị ểA. Vàng nh tạ B. Đỏ C. Không màu D. XanhCâu 9: Cho 4,8 gam kim lo magie tác ng dung ch axit sunfuric. Th tíchạ ểkhí Hiđro thu đktc là:ượ ởA. 2,24 lít B. 44,8 lít C. 22,4 lít D. 4,48 lítCâu 10: Ôxit nào sau đây là là xit axitA. CuO B. ZnO C. CO2 D. Na2 OPh II lu (5đ)ầ ậCâu Có nh ng oxit CaO, Feữ2 O3 .Nh ng ôxit nào tác ng ượ a. b. dd Hướ2 SO4 Vi ph ng trình hóa ra?ế ươ ẩCâu Hoàn thành dãy bi hóa sau 1 SO2 2 SO33 H2 SO4 4 BaSO4Câu Cho vào 800ml dung ch Hộ ị2 SO4 thu 3,36 lít Hượ2 đktcởa. Tính kh ng đã ph ngố ượ ứb. Xác nh ng mol dung ch Hị ị2 SO4 đã dùng Trang Mã thi 357ềCho: H=1, O=16, S= 32, Fe=56, Na=23, Cl=35,5, Mg=24, Cu=64BÀI LÀMPh tr nghi mầ ệ- Ch đáp án đúng đi các ch cái A, B, ho vào câu tr ng ng.ọ ươ ứCâu 10Đáp ánPh lu n:ầ ậ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 357ề………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 357ề