Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra kì 2 môn ngữ văn lớp 8

426b78ac140503163a36b2998b68d03f
Gửi bởi: hai112005 vào ngày 2017-03-15 21:15:36 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 60. KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 8Ma trËn ®Ò kiÓm tra tiÕng viÖt .Líp Mức độ KTNội dung KT Nhận biết Thông hiểu vận dụngthấp vận dụngcao Tổng sốSố câu Sốđiểm Số câu Sốđiểm Số câu Sốđiểm Số câu Sốđiểm Số câu SốđiểmTếngviệt Câu, câughép 04 2,0 01 4,0 05 6,0Trợ từ,thán từ 01 1,0 01 1,0Trườngtừ vựng 01 0,5 01 0,5Nói giảm,nóitránh 01 0,5 01 0,5Từtượngthanh,TH 01 1,0 01 1,0 Dấu câu 01 1,0 01 1,0Tổng cộng 07 4,0 01 1,0 01 1,0 01 4,0 10 10 Duyệt của tổ CM GV ra đề Hoàng Thị HòaI. Trắc nghiệm: §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3, b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ph ¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt. Chao «i! §èi víi nh÷ng ng êi quanh ta, nÕu ta kh«ng cè t×m hiÓu hä,th× ta chØ thÊy hä gµn dë, ngu ngèc, bÇn tiÖn, xÊu xa, bØ æi,.. toµn nh÷ng cí ®Ócho ta tµn nhÉn; kh«ng bao giê ta thÊy hä lµ nh÷ng ng êi ®¸ng th ¬ng; kh«ngbao giê ta th ¬ng. Vî t«i kh«ng ¸c, nh ng thÞ khæ qu¸ råi. Mét ng êi ®au ch©n cãlóc nµo quªn îc c¸i ch©n ®au cña m×nh ®Ó nghÜ ®Õn mét c¸i g× kh¸c ®©u?Khi ng êi ta khæ qu¸ th× ng êi ta ch¼ng cßn nghÜ ®Õn ai îc n÷a. C¸i b¶n tÝnhtèt cña ng êi bÞ nh÷ng nçi lo l¾ng, buån ®au, Ých kØ che lÊp mÊt. T«i biÕt vËy,nªn t«i chØ buån chø kh«ng nì giËn. T«i giÊu giÕm vî t«i, thØnh tho¶ng giópngÊm ngÇm l·o H¹c. Nh ng h×nh nh l·o còng biÕt vî t«i kh«ng ng gióp l·o.L·o tõ chèi tÊt c¶ nh÷ng c¸i g× t«i cho l·o. L·o tõ chèi mét c¸ch gÇn nh lµh¸ch dÞch. Vµ l·o cø xa t«i dÇn dÇn.(TrÝch L·o H¹c Nam Cao )C©u1 (0.5 ®iÓm) §o¹n v¨n trªn cã bao nhiªu c©u? A. êi c©u C. êi ba B. êi hai D. êi bènC©u (0.5 ®iÓm) §o¹n v¨n cã bao nhiªu c©u ghÐp? A. Hai c©u C. Bèn c©u B. Ba c©u D. N¨m c©uC©u (0.5 ®iÓm) §o¹n v¨n trªn chñ yÕu lµ? A. Tù sù vµ miªu t¶ C. Tù sù vµ nghÞ luËnB. Tù sù, nghÞ luËn vµ biÓu c¶m D. Miªu t¶ vµ biÓu c¶mC©u (0.5 ®iÓm) C©u " T«i biÕt vËy nªn t«i chØ buån chø kh«ng nì giËn" c¸c vÕ cña c©u ghÐp cã quan hÖ nghÜa g× A. Quan hÖ nguyªn nh©n C. Quan hÖ ®iÒu kiÖn B. Quan hÖ ¬ng ph¶n D. Quan hÖ bæ sungC©u (0,5 ®iÓm) S¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y vµo ®óng tr êng tõ vùng theo b¶ng sau: Gµn dë, ngu ngèc, lo l¾ng, xÊu xa, bØ æi, ®au ®ín, Ých kØ, giËn, tµn nhÉn, n«n nãng, bïi ngïi, tiÕc.TÝnh c¸ch T©m tr¹ng...................................................................................................................... ...................................................................................................................... C©u (0,5 ®iÓm) §iÒn tªn biÖn ph¸p tu tõ îc sö dông trong c¸c c©u th¬ sau: B¸c ®· ®i råi sao B¸c ¬iMïa thu ®ang ®Ñp n¾ng xanh trêiC©u (1 ®iÓm) §Æt c©u cã sö dông c¸c trî tõ, t×nh th¸i tõ (mçi lo¹i mét c©u, g¹ch ch©n íi c¸c tõ ®ã) C©u cã trî tõ:C©u (1,0 ®iÓm) G¹ch ch©n íi tõ îng h×nh trong d·y tõ sau: lóp xóp, lªnh kªnh, r× rµo, vi vu, um tïm, rò îi, lao xao, tho¨n tho¾t.C©u (1,0 ®iÓm) §iÒn dÊu c©u thÝch hîp vµo ®o¹n v¨n sau (ViÕt hoa l¹i c¸c ch÷ ®Çu c©u nÕu thÊy cÇn thiÕt) :Nh ng nãi ra lµm g× n÷a l·o H¹c ¬i l·o h·y yªn lßng mµ nh¾m m¾t( l·o ®õng lo g× cho c¸i ên cña l·o t«i sÏ cè gi÷ g×n cho l·o ®Õn khicon trai l·o vÒ t«i sÏ trao l¹i cho h¾n vµ b¶o h¾n ®©y lµ c¸i ên mµ«ng cô th©n sinh ra anh ®· cè ®Ó l¹i cho anh trän vÑn cô thµ chÕt chøkh«ng chÞu b¸n ®i mét sµo...( ).C©u 10 (4 ®iÓm) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ cô B¬-men trong v¨n b¶n ChiÕc l¸ cuèi cïng (Yªu cÇu trong ®o¹n ph¶i sö dông c©u ghÐp vµ mét trong c¸c lo¹i dÊu c©u ®· häc: DÊu ngoÆc ®¬n, dÊu ngoÆc kÐp, dÊu chÊm, g¹ch ch©n íi c©u ghÐp trong ®o¹n.) §¸p ¸n:C©u C©u C©u C©u C©u 4§¸p ¸n AMçi c©u ®óng 0.5 ®iÓmC©u (0,5 ®iÓm) TÝnh c¸ch T©m tr¹ngGµn dë, ngu ngèc, xÊu xa, bØ æi, Ých kØ, tµn nhÉn, lo l¾ng ®au ®ín, giËn, bïi ngïi, tiÕc, n«n nãng.C©u (0,5 ®iÓm) Nãi gi¶m nãi tr¸nh C©u (1 ®iÓm) HS ®Æt c©u ®óng vµ cã sö dông c¸c tõ lo¹i theo yªu cÇu.C©u (1,0 ®iÓm) G¹ch ch©n íi tõ îng h×nh: lóp xóp lªnh khªnh r× rµo, vi vu, um tïm rò îi lao xao, tho¨n tho¾t .C©u (1.0 ®iÓm)Yªu cÇu: Nh ng nãi ra lµm g× n÷a (!) L·o H¹c ¬i (!) L·o h·y yªn lßng mµ nh¾m m¾t (!)L·o ®õng lo g× cho c¸i ên cña l·o (. T«i sÏ cè gi÷ g×n cho l·o (.) §Õn khi con trail·o vÒ (,) t«i sÏ trao l¹i cho h¾n vµ b¶o h¾n (:) (") §©y lµ c¸i ên mµ «ng cô th©nsinh ra anh ®· cè ®Ó l¹i cho anh trän vÑn (;) cô thµ chÕt chø kh«ng chÞu b¸n ®i métsµo...(").C©u 10 (4 ®iÓm)Yªu cÇu: Tr×nh bµy c¶m xóc, suy nghÜ vÒ nh©n vËt cô B¬-men: Hoµn c¶nh sèng, t×nh yªu nghÖ thuËt, t×nh c¶m ®èi víi Gi«n-xi, vÏ kiÖt t¸c chiÕc l¸ cuèi cïng, c¸i chÕt cña cô..- DiÔn ®¹t thµnh ®o¹n v¨n, cã më ®o¹n, th©n ®o¹n, kÕt ®o¹n.- Cã sö dông c©u ghÐp, c¸c dÊu c©u theo yªu cÇu