Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 124

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-07-26 14:21:07
Nội dung
GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜMà 124Ề( này trang )ề KI TRA CH NG KỲ IIỀ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝ 10Ậ( Th gian làm bài 50 phút, không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Ch phát bi đúng. Khi tăng hai thìọ ấA. gia tăng hai.ố B. th năng tăng hai.ế ấC. ng ng tăng n.ộ ượ D. ng năng tăng n.ộ ốCâu 2: th nào sau đây phù nh lu Bôil Mari t?ệ ốA. V. B. 2211VpVp C. 2121VVpp D. 2211VpVp .Câu 3: Khi moät vaät chuyeån ñoäng coù vaän toác töùc thôøi bieán thieân töø 1vñeán 2v thì coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng ñöôïc tính baèng bieåu thöùc naøo ?A. 12vmvmA B. 2122mvmvAC. 2v.m2v.mA2122 D. 12mvmvACâu 4: ném lên cao 1m so 2m/s. Bi kh ngộ ượ ược ng 0,5kg (L 10m/sủ 2). năng so ng:ơ ằA. 4J. B. C. J. D. J.Câu 5: Câu nào sau đây nói năng không đúng?A. năng là ng năng ng.ộ ượB. năng có th tăng lên, ho gi đi.ộ ảC. năng có th chuy hoá thành các ng năng ng khác.ộ ượD. năng là nhi ng.ộ ượCâu 6: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thÕ n¨ng träng tr êng?A. Lu«n lu«n cã gi¸ trÞ ¬ng.B. TØ lÖ víi khèi îng cña vËt.C. Cµng lªn cao thÕ n¨ng cµng t¨ng.D. Cã gi¸ trÞ tuú thuéc vµo mÆt ph¼ng chän mèc thÕ n¨ng.Câu 7: Trong qu¸ tr×nh d·n në ®¼ng ¸p cña mét îng khÝ, nhiÖt ®é cña khÝ t¨ngthªm 145 0C, thÓ tÝch khÝ t¨ng thªm 50%. NhiÖt ®é ban ®Çu cña khÝ lµ:A. 17 0C. B. 217,5 0C. C. 290 0C. D. 335 0C.Câu 8: Quá trình bi tr ng thái trong đó th tích gi không là quá trình:ế ượ ọA. ng áp.ẳ B. ng tích.ẳ C. ng nhi t.ẳ D. Đo nhi t.ạ ệCâu 9: Lùc thùc hiÖn c«ng ©m lªn vËt khi vËt ®ã chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ngngang lµ:A. Lùc kÐo B. Lùc ph¸t ®éng C. Träng lùc D. Lùc ma s¸tCâu 10: Tr ng nào sau đây ườ không áp ng ph ng trình tr ng thái khí lí ngụ ươ ưởA. Nung nóng ng khí trong xilanh làm khí nóng lên, dãn và pittông ch chuy n.ộ ượ ểB. Nung nóng ng khí trong bình không kín.ộ ượ ậC. Nung nóng ng khí trong bình kín.ộ ượ ậD. Dùng tay bóp lõm qu bóng .ảCâu 11: Tính ch nào sau đây không ph là phân th khí?ả ểA. Gi các phân có kho ng cách.ữ ảB. Có lúc ng yên, có lúc chuy ng.ứ ộC. chuy ng càng nhanh thì nhi càng cao.ể ậD. chuy ng không ng ng.ể ừCâu 12: Trong hÖ SI ®¬n vÞ cña ®éng îng lµ:A. kg.m/s B. g.m/s C. kg.km/s D. kg.m/s Trang Mã thi 124ềCâu 13: Moät löïc F khoâng ñoåi lieân tuïc keùo vaät chuyeån ñoäng vôùi vaän toác vtheo höôùng cuûaF Coâng suaát cuûa löïc F la ø:A. F.v.t B. F.v 2C. F.v D. F.tCâu 14: Moät vaät coù khoái löôïng 0,1kg ñöôïc phoùng thaúng ñöùng töø maët ñaátleân cao vôùi vaän toác 10m/s. Laáy g=10m/s 2. Boû qua söùc caûn. Hoûi khi vaät ñiñöôïc quaõng ñöôøng 8m thì ñoäng naêng cuûa vaät coù giaù trò baèng baonhieâu?A. 6J B. 7J C. D. 9JCâu 15: Ch phát bi đúng. năng là ngọ ượA. luôn khác không.B. luôn luôn ng ho ng không.ươ ằC. có th âm ng ho ng không.ể ươ ằD. luôn luôn ng.ươCâu 16: TÝnh khèi îng riªng cña khèi khÝ ®Ønh nói Ph¨ng-xi-p¨ng cao 3140m.BiÕt r»ng mçi khi lªn cao thªm 10m th× ¸p suÊt khÝ quyÓn gi¶m 1mmHg vµ nhiÖt®é trªn ®Ønh nói lµ 2C Khèi îng riªng cña kh«ng khÝ ®ktc (¸p suÊt 760mmHgvµ nhiÖt ®é 0C lµ 1,29kg/m3 .A. 0,23 kg/m3 B. 0,29 kg/m3 C. 0,65 kg/m3 D. 0,75 kg/m3 .Câu 17: Ch phát bi đúng. ng năng tăng khiọ ậA. các tác ng lên sinh công ng.ự ươB. const.ậ ậC. gi m.ậ ảD. các tác ng lên không sinh công.ự ậCâu 18: bình ch ng khí nhi 27ộ ượ 0C và áp su 2.10ở 5Pa. áp su tăng đôiế ấthì nhi kh khí làệ :A. 13,5K. B. 300K. C. 54K. D. 600K.Câu 19: Goïi laø khoái löôïng cuûa vaät, laø vaän toác cuûa vaät. Ñoäng löôïngcuûa vaät coù ñoä lôùn :A 2v.m21 B. mv v.m21D m.vCâu 20: ng khí xác nh, xác nh ba thông :ộ ượ ượ ốA. áp su t, th tích, kh ng.ấ ượ B. th tích, kh ng, nhi .ể ượ ộC. áp su t, nhi th tích.ấ D. áp su t, nhi kh ng.ấ ượCâu 21: Mét chÊt ®iÓm di chuyÓn kh«ng ma s¸t trªn êng n»m ngang íi t¸cdông cña mét lùc F hîp víi mÆt êng mét gãc 60 vµ cã ®é lín 200N. C«ngcña lùc F khi chÊt ®iÓm di chuyÓn îc 2m lµ:A. =200 kJ. B. 200 J. C. kJ. D. =20 kJ.Câu 22: Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao 10m so vôùi maët ñaát Laáy 10m/s 2.ÔÛ ñoä cao naøo so vôùi maët ñaát thì vaät coù theá naêng baèng ñoäng naêng ?A. B. C. 0,7 D. 0,6 mCâu 23: Đun nóng khí trong bình kín. lu nào sau đây là sai ?A. Th năng ng tác các phân khí tăng lên.ế ươ C. năng khí tăng lên.ộ ủB. ng năng các phân khí tăng lên.ộ D. Truy năng cho ch khí.ề ấCâu 24: Quá trình nào sau đây, ng ng ôtô toàn?ộ ượ ượ ảA. Ôtô chuy ng tròn.ể ộB. Ôtô tăng c.ốC. Ôtô gi c.ả ốD. Ôtô chuy ng th ng trên ng không có ma sát.ể ườCâu 25: xilanh ch 100cmộ khí áp su 2.10ở 5Pa. Pit tông nén ng nhi khí trong xilanh xu ngẳ ốcòn 50cm 3. Áp su khí trong xilanh lúc này làấ :A. 2. 10 Pa. B. 4. 10 Pa. C. 3.10 Pa. D. 5.10 Pa.Câu 26: kh ng 1,0kg có th năng 1,0J t. 9,8m/sộ ượ 2. Khi đó, đậ ộcao: Trang Mã thi 124ềA. 9,8 m. B. 1,0 m. C. 32 m. D. 0,102 m.Câu 27: Trong quá trình ch khí nh nhi và sinh công thìấ ệA. và A> 0. B. và 0.C. và 0. D. và 0.Câu 28: nào sau đây không ph iả là công su t?ơ ấA. W. B. J.s. C. N.m/s. D. HP.Câu 29: Xe có kh ng 1000kg, chuy ng 60km/h; xe có kh ng 2000kg ,ố ượ ượchuy ng 30km/h. ng ng a:ể ượ ủA. xe xe B.ớ B. xe ng xe B.ằC. không so sánh c.ượ D. xe xe A.ớ ơCâu 30: ng khí ng trong xilanh có pittông chuy ng c. Các thông tr ng tháiộ ượ ượ ạc ng khí này là: 2at, 15lít, 300K. Khi pittông nén khí, áp su khí tăng lên 3,5at, th tíchủ ượ ểgi còn 12lít. Nhi khí nén làả :A. 420K. B. 150K. C. 600K. D. 400K.Câu 31: Moät ñoäng cô ñieän cung caáp coâng suaát 15k cho caàn caåu naângvaät 1000kg chuyeån ñoäng ñeàu leân cao 30m. Laáy g=10m/s 2. Thôøi gian ñeåthöïc hieän coâng vieäc ñoù laø:A. 5s B. 15s C. 10s D. 20sCâu 32: NÕu c¶ nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña mét khèi khÝ lÝ ëng t¨ng gÊp ®«i th× ¸psuÊt:A. Kh«ng ®æi B. Còng t¨ng gÊp ®«i C. Gi¶m ®i 41 lÇnD. T¨ng lªn lÇnCâu 33: Khi làm nóng ng khí có th tích không thì:ộ ượ ổA. phân trong th tích tăng nhi .ố ộB. Áp su khí không i.ấ ổC. phân trong th tích không i.ố ổD. phân trong th tích gi ngh ch nhi .ố ộCâu 34: Ph ¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khÝ lÝ ëng:A. constPVT B. constVPT C. constTPV D. constPVT .Câu 35: Mét khÈu sóng cã khèi îng 4kg, b¾n ra mét viªn ®¹n cã khèi îng 20g víivËn tèc 500m/s theo ph ¬ng ngang. Sóng giËt lïi víi vËn tècA. 2,5 m/s. B. 250 m/s. C. 0,25 m/s. D. 25 m/s.Câu 36: Ng ta th hi công 100J nén khí trong xilanh. Bi khí truy ra môi tr ngườ ườxung quanh nhi ng 20J bi thiên năng khí làệ ượ :A. 120J. B. 80J. C. 20J. D. 100J.Câu 37: VËt cã ®éng n¨ng gÊp ®«i vËt B, khi:A. Hai vËt cã khèi îng b»ng nhau, nh ng vËt cã vËn tèc gÊp ®«i vËt B.B. VËt cã khèi îng gÊp ®«i vËt nh ng cã vËn tèc b»ng mét nöa vËt B.C. VËt cã khèi îng b»ng mét nöa vËt nh ng cã vËn tèc gÊp ®«i vËt B.D. VËt cã khèi îng gÊp ®«i vËt vµ vËn tèc vËt lín gÊp ®«i vËt BCâu 38: Mét lß xo cã ®é cøng 100N/m chiÒu dµi tù nhiªn l0 100cm. Mét ®Çucè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i îc kÐo bëi lùc sao cho lß xo cã chiÒu dµi 110cm. Khi®ã thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo lµ:A. Wt 0,605 J; B. Wt 0,5 J; C. Wt 50 J; D. Wt 5000 J;Câu 39: th nào sau đây phù nh lu Sác .ệ ơA. tp ng .ằ B. 1221TTpp C. 21 2p pT T= D. t.Câu 40: Trong (P, T), ng bi di nào sau đây là ng ng tích?ệ ườ ườ ẳA. ng th ng song song tr áp su t.ườ B. ng th ng song song tr th tích.ườ ểC. ng hypebol.ườ D. ng th ng có ng đi qua .ườ ướ Trang Mã thi 124ề----------- ----------Ế Trang Mã thi 124ề