Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 124

eb47f722972ac6c35c574b3bb4b5dfdb
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-26 14:21:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS LÊ NG PHONG KI TRA CH NG KỲƯỜ ƯỢ ỌIH và tên:………………………….. Môn: Ng văn 8ọ ữL p:…………… Th gian: 90’(không chép )ớ ềI./ PH VĂN VÀ TI NG VI T: (4 đi m)Ầ ểCâu 1: (1 đi m) ểa/ Văn “ả Trong lòng mẹ thu th lo gì?ộ ạb/ Nh nh sau đây ng dung văn nào?ậ “S ph bi th ng nông dân cùng kh và nh ng ph ch aố ườ ủh khi chà và đã ch ng tr cách nh quy li th hi quaọ ượ ệcái nhìn th ng và tôn tr ng nhà văn”.ươ Câu 2: (4 đi m).ể đo trích sau và tr câu bên i: ướ “M lão nhiên co rúm i. Nh ng nhăn xô nhau,ép cho tặ ướ ắch ra. Cái lão ngo bên và cái mi ng móm mém lão nh con nít.ả ưLão hu hu khóc...”a/ Đo văn trên trích trong tác ph nào? ượ Tác gi là ai? Nêu dung chính aả ủđo văn.ạb/ Xác nh phép tu ng trong đo trích trên và nêu tác ng phép tu tị ượ ừđó. II./ LÀM VĂN: (5 m)ể Em hãy thuy minh loài hoa mà em yêu thích. ộBÀI LÀM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁNI/ PH VĂN ,TI NG VI T: (5Ầ mể )Câu 1: (1 mể Th lo i: kí.ể ồCâu 2: a/ (2 mể Đo trích trích trong tác ph Lão c. Tác gi là: Nam Cao. dung chính: Tâm tr ng bu bã, đau n, day lão sau khi bán đi uộ ậV àng b/ (2 mể Phép tu So sánh (Lão vừ con nít). so sánh:ừ nh .ư Tác ng: và nh nh tâm tr ng đau kh lão c.ụ ạII/ PH LÀM VĂN: (8Ầ mể )HS có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng ph các yêu sau:ể ầ- bài: Gi thi ng thuy minh: loài hoaở ượ ượ ế- Thân bài: rình bày c:ượ+ đi m, o, màu c,ặ tác ng, giá tr loài hoaụ ủ+ nghĩa loài hoaủ- bài: nghĩ loài hoa.ả 23
2020-09-25 17:11:59