Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 122

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-07-26 14:20:04
Nội dung
GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜMà 122Ề( này trang )ề KI TRA CH NG KỲ IIỀ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝ 10Ậ( Th gian làm bài 50 phút, không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Khi tên chuy ng thì và kh ng nó thay i. Khi kh iộ ượ ốl ng gi a, tăng hai thì ượ ng năngộ tên a:ủ ửA. tăng n.ấ B. tăng n.ấ C. gi n.ả D. không i.ổCâu 2: uá trình bi tr ng thái nào sau đây không ph là quá trình ng nhi t?ế ệA. nhanh pittông nén khí trong xi lanh.Ấ B. Ph ng qu bóng, qu bóng căng thêm.ơ ảC. Làm nh khí trong bình kín.ạ D. các quá trình trên.ấ ảCâu 3: Quá trình bi tr ng thái trong đó áp su gi không là quá trình:ế ượ ọA. ng nhi t.ẳ B. Đo nhi t.ạ C. ng áp.ẳ D. ng tích.ẳCâu 4: kh ng m, cao ượ so trong tr ng tr ng Trái thì thớ ườ ếnăng tr ng tr ng xác nh theo công th c:ọ ườ ượ ứA. mgzWt B. 2tW mg= C. mgzWt21 D. mgWt .Câu 5: Ch đáp án đúng. Công có th bi th ng tích aọ ủA. c, quãng ng đi và kho ng th gian.ự ườ ượ B. năng ng và kho ng th gian.ượ ờC. và quãng ng đi c.ự ườ ượ D. và c.ự ốCâu 6: HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt S¸c_l¬:A. 2211.PVPV B. 2211TPTP C. 2211VPVP D. 2211TPTPCâu 7: Câu nào sau đây nói nhi ng là ượ không đúng?A. nhi ng cũng là năng.ơ ượ ộB. lúc nào cũng có năng, do đó lúc nào cũng có nhi ng.ộ ượC. Nhi ng không ph là năng.ệ ượ ộD. Nhi ng là đo tăng năng trong quá trình truy nhi t.ệ ượ ệCâu 8: Mét vËt cã khèi ngượ 100g, cượ nÐm th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt lªn trªnvíi vËn tèc ban ®Çu v0 10m/s. Chän mèc tÝnh thÕ n¨ng t¹i mÆt ®Êt. T¹i ®iÓmcao nhÊt cña quü ®¹o, thÕ n¨ng cña vËt cã gi¸ trÞ lµ:A. Wt 6,05 J; B. Wt J; C. Wt 0,605 J; D. Wt 5000 J;Câu 9: ng năng kh ng m, chuy ng làộ ượ :A. 22mvWd B. mvWd21 C. 2mvWd D. 221mvWd .Câu 10: tr ng ng 1,0N có ng năng 1,0J (L 10m/sộ ượ 2). Khi đó ng:ậ ằA. 1,0 m/s. B. 4,47 m/s. C. 0,45m/s. D. 1.4 m/s.Câu 11: ng ng kh ng đang chuy ng ượ ượ ốv là ng cạ ượ ượxác nh công th cị :A. vmp. B. vmp. C. amp. D. amp. .Câu 12: vơ ng ng là:ủ ượA. Kg.m/s B. Nm/s. C. N.m. D. N/s.Câu 13: HÖ thøc nµo sau ®©y phï hîp víi ®Þnh luËt B«il¬ Mari«t :A. 2211VPVP B. 2P V+ C. 2211.PVPV D. 2211VPVPCâu 14: 127 0C thÓ tÝch cña mét ng ượ khÝ lµ 10 lÝt ThÓ tÝch cña ng ượ khÝ ®ã ënhiÖt ®é 327 0C khi ¸p suÊt kh«ng ®æi lµ:A. 50 lÝt B. 30 lÝt C. 15 lÝt D. lÝt Trang Mã thi 122ềCâu 15: Lò xo có ng 200N/m, nh, kia nh Khi lò xo giãnộ ị2cm thì th năng đàn ng:ế ằA. 400 J. B. 200J. C. 100 D. 0,04 J.Câu 16: Khi tăng hai thìậ ấA. gia tăng hai.ố B. ng năng tăng hai.ộ ấC. th năng tăng hai.ế D. ng ng tăng hai.ộ ượ ấCâu 17: Công th ng quát tính công là:ứ ựA. mgh. B. F.s. C. ½.mv 2. D. F.s.cos .Câu 18: Khi chuy ng trong tr ng tr ng thì năng xác nh theo côngộ ườ ượ ịth c:ứA. mgzmvW21 B. lkmvW.21212C. mgzmvW221 D. 22)(2121lkmvW .Câu 19: Moät vaät coù khoái löôïng chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 3m/s ñeán va chaïmvôùi moät vaät coù khoái löôïng 2m ñang ñöùng yeân. Sau va chaïm, vaät dính vaøonhau vaø cuøng chuyeån ñoäng vôùi vaän toác bao nhieâu? Coi va chaïm giöõa vaätlaø va chaïm meàm.A. 2m/s B. 4m/s C. 1m/s D. 3m/sCâu 20: Câu nào sau đây nói ng tác phân là ươ không đúng ?A. phân ch đáng khi các phân nhau.ự ầB. hút phân có th ng phân .ự ửC. hút phân không th phân .ự ửD. hút phân có th phân .ự ửCâu 21: Quá trình bi tr ng thái trong đó nhi gi không là quá trìnhế ượ ọA. ng nhi t.ẳ B. ng áp.ẳ C. ng tích.ẳ D. Đo nhi t.ạ ệCâu 22: Nh xét nào sau đây không phù pợ khí lí ngớ ưở ?A. Các phân ch ng tác nhau khi va ch m.ử ươ ạB. Các phân chuy ng càng nhanh khi nhi càng cao.ử ộC. Kh ng các phân có th qua.ố ượ ỏD. Th tích các phân có th qua.ể ỏCâu 23: Ph ng trình tr ng thái khí lí ng:ươ ưởA. TpV ng .ằ B. VpTh ng .ằ C. TP ng sằ D. pV~T.Câu 24: Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao 120m. Laáy g=10m/s 2. Boû qua söùc caûn. Tìmñoä cao maø ôû ñoù ñoäng naêng cuûa vaät lôùn gaáp ñoâi theá naêng:A. 30m B. 10m C. 20m D. 40 mCâu 25: cái ch 100cmộ không khí nhi 27ở 0C và áp su 10ấ 5Pa. Khi không khí nénịxu ng còn 20cmố và nhi tăng lên 327ệ 0C thì áp su không khí trong là:ấ ơA. Pap5210.10 B. Pap5210.9 C. Pap5210.7 D. Pap5210.8 .Câu 26: Trong to (p,T) ng bi di nào sau đây là ng ng tích?ệ ườ ườ ẳA. ng th ng tr đi pườ ể0B. ng th ng kéo dài thì đi qua to .ườ ộC. ng th ng kéo dài thì không đi qua to .ườ ộD. ng hypebol.ườCâu 27: Ñieàu naøo sau ñaây khoâng ñuùng khi noùi veà ñoäng löôïng :A. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät laø moät ñaïi löôïng veùc tô.B. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät baèng tích khoái löôïng vaø vaän toác cuûa vaät .C. Trong heä kín, ñoäng löôïng cuûa heä ñöôïc baûo toaøn.D. Ñoäng löôïng cuûa moät vaät baèng tích khoái löôïng vaø bình phöông vaän toác. Trang Mã thi 122ềCâu 28: Trong qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt:A. Lu«n lu«n kÌm theo sù thùc hiÖn c«ng.B. Sè ®o biÕn ®æi néi n¨ng lµ nhiÖt ngượ .C. Kh«ng lµm thay ®æi néi n¨ngD. Cã sù chuyÓn ho¸ tõ d¹ng n¨ng ngượ nµy sang d¹ng n¨ng ng ượ kh¸c.Câu 29: Ch đáp án đúng. năng làọ ậA. ng ng năng và th năng các phân nên t.ổ ậB. nhi ng nh trong quá trình truy nhi t.ệ ượ ượ ệC. ng ng năng và th năng t.ổ ậD. ng nhi ng và năng mà nh trong quá trình truy nhi và th hi công.ổ ượ ượ ệCâu 30: ng khí nh nhi ng 4280J thì dãn ng áp áp su 2.10ộ ượ ượ ấ5 Pa, th tích tăngểthêm 15lít. năng khí tăng, gi bao nhiêu?ỏ ảA. Tăng 1280J. B. Tăng 7280J. C. Gi 7280J.ả D. Gi 1280J.ảCâu 31: Quá trình bi tr ng thái nào sau đây là quá trình ng tích?ế ẳA. Nén khí trong ng xe ng cách ép pittông.ố ằB. Nung nóng khí trong xi lanh có pittông dàng ch chuy n.ộ ểC. Đun nóng khí trong bình kín.ộ ậD. Bóp qu bóng bay.ẹ ảCâu 32: Ch phát bi đúng. yên, có th có:ọ ểA. th năng.ế B. c.ậ C. ng năng.ộ D. ng ng.ộ ượCâu 33: Ng ta truy cho khí trong xilanh nhi ng 100J. Khí ra th hi công 70J yườ ượ ẩpittông lên. bi thiên năng khí làộ :A. 50J. B. 20J. C. 40J. D. 30J.Câu 34: ng kéo hòm tr trên sàn nhà ng dây có ph ng ph ngộ ườ ượ ươ ươngang góc 60ộ 0. tác ng lên dây ng 150N. Công đó th hi khi hòm tr tự ượ ượđi 10 mét là:ượA. 1275 J. B. 6000 J. C. 1500 J. D. 750 J.Câu 35: Ném kh ng ượ cao theo ng th ng ng xu ng i. Khi ch t,ướ ướ ấv lên cao ộhh23 qua mát năng ng khi ch .V ném ban ph cóỏ ượ ảgiá tr :ịA. 032v gh= B. 0v gh= C. 02ghv= D. 03ghv= .Câu 36: ng chèo thuy ng dòng sông. ch xi nên thuy không ti lên soộ ườ ượ ướ ượv Ng có th hi công nào không, vì sao?ớ ườ ệA. không, thuy trôi theo dòng c.ề ướB. có, vì thuy chuy ng.ề ộC. không, vì quãng ng ch chuy thuy ng không.ườ ằD. có, vì ng đó tác ng c.ườ ựCâu 37: gàu kh ng 10kg kéo cho chuy ng lên cao 5m trong kho ngộ ướ ượ ượ ảth gian phút 40 giây (L 10m/sờ 2). Công su trung bình kéo là:ấ ựA. 0,5 W. B. 500 W. C. 5W. D. 50W.Câu 38: Trong (p,T) ng ng nhi làệ ườ ệA. ng cong hypebol.ườ B. ng th ng kéo dài đi qua đườ ộC. ng th ng song song tr p.ườ D. ng th ng song song tr T.ườ ụCâu 39: Moät vaät coù khoái löôïng 2kg ñang naèm yeân treân moät maëtphaúng naèm ngang khoâng ma saùt. Döôùi taùc duïng cuûa löïc 5N theo phöôngngang vaät chuyeån ñoäng vaø ñi ñöôïc 10m. Tính vaän toác cuûa vaät ôû cuoáichuyeån dôøi aáy .A. 25 m/s B. 50 m/s C. 15 m/s D. 7,07 m/sCâu 40: Mét qu¶ bãng cã thÓ tÝch kh«ng ®æi V= 2lÝt, chøa kh«ng khÝ ¸p suÊt1atm. Dïng mét c¸i b¬m ®Ó b¬m kh«ng khÝ ¸p suÊt 1atm vµo bãng. Mçi lÇn Trang Mã thi 122ềb¬m cượ 50cm kh«ng khÝ. Hái ¸p suÊt cña kh«ng khÝ sau 30 lÇn b¬m lµ baonhiªu. Coi nhiÖt ®é kh«ng ®æi.A. 2.5 atm B. 1,75 atm C. 751 atm D. 1,25 atm----------- ----------Ế Trang Mã thi 122ề