Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 117

dc6defccc749ad35c03e31e755e31c2b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-26 14:17:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜMà 117Ề( này trang )ề KI TRA CH NG KỲ IIỀ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝ 10Ậ( Th gian làm bài 50 phút, không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Chuy ng ng ph trên nguyên c, nh lu lý nào ?ể ậA. nh lu toàn ng ng.ị ượ B. nh lu toàn năng.ị ơC. nh lu toàn công.ị D. nh lu II Niut n.ị ơCâu 2: Töø ñieåm coù ñoä cao so vôùi maët ñaát laø 0,8m neùm xuoáng moätvaät vôùi vaän toác ñaàu 2m/s. Bieát khoái löôïng cuûa vaät baèng 0,5kg, laáy =10m/s 2, moác theá naêng taïi maët ñaát. Ngay khi neùm cô naêng cuûa vaät baèng:A. B. C. D. JCâu 3: Khi do thì :ộ ựA. Hi th năng và ng năng không i.ệ B. Th năng tăng, ng năng gi m.ế ảC. Th năng và ng năng không i.ế D. năng không i.ơ ổCâu 4: con có chi dài ềml1 kéo cho dây ng th ng ng góc ườ ộ045r th do. con khi nó đi qua trí cân ng là:ồ ằA. 2m/s. B. 3,4m/s. C. 3m/s. D. 2,4m/s.Câu 5: Moät vaät tröôït khoâng vaän toác ñaàu töø ñænh doác daøi 10m, goùcnghieâng giöõa maët doác vaø maët phaúng naèm ngang laø 30 o. Boû qua ma saùt.Laáy 10m/s 2. Vaän toác cuûa vaät ôû chaân doác laø:A. 10.2 m/s B. 10 m/s C. 5.2 m/s D. Moätñaùp soá khaùcCâu 6: Trong các ng sau đây, ng nào không ph là thông tr ng thái ngạ ượ ượ ượkhí?A. Th tích.ể B. Kh ng.ố ượ C. Nhi tuy i.ệ D. Áp su t.ấCâu 7: hòn đá có kh ng 5kg, bay 20m/s. ng ng hòn đá là:ộ ượ ượ ủA. 100 kg.m/s B. 360 kgm/s. C. 360 N.s. D. 100 kg.km/h.Câu 8: Trong các th sau đây, th nào không phù nh lu Sácl .ợ ơA. T. B. 2211TpTp C. Tp ng .ằ D. t.Câu 9: Ch phát bi đúng. ng ng liên ch ch iọ ượ ớA. c.ậ B. th năng.ếC. công su t.ấ D. quãng ng đi c.ườ ượCâu 10: Choïn ñaùp aùn ñuùng. Cô naêng laø:A. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân döông hoaëc coù theå baèng 0B. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng coù giaù trò ñaïi soáC. Moät ñaïi löôïng voâ höôùng luoân luoân döôngD. Moät ñaïi löôïng veùc tôCâu 11: Khi ®un nãng mét îng khÝ thÓ tÝch kh«ng ®æi th×:A. suÊt khÝ kh«ng ®æi.B. Sè phÇn tö khÝ trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch kh«ng ®æi.C. Sè phÇn tö khÝ trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch t¨ng.D. Khèi îng riªng cña khÝ t¨ng lªn.Câu 12: Mét vËt ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc v nÕu lùc tæng hîp t¸c dông vµovËt triÖt tiªu th× ®éng n¨ng cña vËt:A. TriÖt tiªu. B. T¨ng theo thêi gian.C. Gi¶m theo thêi gian. D. Kh«ng thay ®æi.Câu 13: Công th nào sau đây là công th ng quát nguyên lý nhi ng cứ Trang Mã thi 117ềA. QAU B. 0QA C. QU D. AU .Câu 14: th nào sau đây là th nh lu Bôil -Mari t?ệ ốA. 1221VpVp B. pV ng .ằ C. Vp ng .ằ D. pV ng .ằ ốCâu 15: Ch phát bi đúngọ ng ng cô là ngộ ượ ượA. bi thiên.ế B. không toàn.ả C. toàn.ả D. không xác nh.ịCâu 16: Ng ta cung cho khí trong xilanh ngang nhi ng 2J. Khí ra pit-tôngườ ượ ẩđi đo 5cm có là 20N. bi thiên năng khí làộ :A. 0,5J. B. 2J. C. 1J. D. 1,5J.Câu 17: Ñôn vò ñoäng löôïng laø ñôn vò naøo sau ñaây:A. kgm/s B. kgm.s C. N.s D. A, CCâu 18: lò xo có ng 10N/m và chi dài nhiên lộ ự0 10cm. Treo vào nó qu cân có kh iả ốl ng 100g. Ch th năng khi lò xo có chi dài nhiên. 10m/sượ 2. Khi đó th năngếđàn trí cân ng là:ồ ằA. 0,1J. B. 0,25J. C. 1J. D. 0,05J.Câu 19: th nào sau đây không phù pợ quá trình ng áp?ớ ẳA. ~T1 B. ~T C. TV ng .ằ D. 2211TVTV .Câu 20: Khi ch tác ng đàn (B qua ma sát) thì năng xác nh theoậ ượ ịcông th c:ứA. 22)(2121lkmvW B. lkmvW.21212C. mgzmvW221 D. mgzmvW21 .Câu 21: ngoài tr ng và đàn i, còn ch tác ng n, ma sát thì năngế ơc có toàn không? Khi đó công n, ma sát ngủ ượ ằA. có; bi thiên năng.ộ B. có; ng .ằ ốC. không; ng .ằ D. không; bi thiên năng.ộ ơCâu 22: ng khí 0ộ ượ có áp su là 1,50.10ấ 5Pa th tích khí không thì áp su 273ế 0Clà :A. p2 3.10 Pa. B. p2 4.10 Pa. C. p2 2.10 Pa. D. p2 10 5. Pa.Câu 23: Bi nhi dung là 4,18.10ế ướ J/(kg.K). Nhi ng cung cho 1kgệ ượ ấn 20ướ 0C sôi là :A. 32.10 J. B. 8.10 J. C. 33,44. 10 J. D. 10. 10 J.Câu 24: xe có kh ng ượ 100 kg chuy ng lên c, dài 10ể nghiêng 030 so iớđ ng ngang. ma sát ườ ựNFms10 Công kéo (Theo ph ng song song ph ngủ ươ ẳnghiêng) khi xe lên là:ế ốA. 5100 B. 860 C. 4900 D. 100 J.Câu 25: Tr ng nào sau đây ng quá trình ng tích khi nhi tăng?ườ ộA. >0 .ớB. 0.ớC. 0.ớD. 0.ớCâu 26: Ch phát bi đúngọ ng tr ng cho kh năng sinh công trong tạ ượ ộđ th gian làơ :A. Công phát ng.ộ B. Công n.ả C. Công su t.ấ D. Công c.ơ ọCâu 27: Công th tính nhi ng làứ ượA. tmQ B. tcQ C. mcQ D. tmcQ .Câu 28: Moät khaåu ñaïi baùc coù khoái löôïng taán, baén ñi vieân ñaïn theophöông ngang coù khoái löôïng 10kg vôùi vaän toác 400m/s. Coi nhö luùc ñaàu, heäñaïi baùc vaø ñaïn ñöùùng yeân.Vaän toác giaät luøi cuûa ñaïi baùc laø: Trang Mã thi 117ềA. 2m/s B. 1m/s C. 3m/s D. 4m/sCâu 29: Trong to (V,T), ng bi di nào sau đây là ng ng ápệ ườ ườ ẳA. ng th ng song song truc tung.ườ ớB. ng th ng song song tr hoành.ườ ụC. ng hypebol.ườD. ng th ng kéo dài qua to đườ ộCâu 30: áp su 10ướ 5Pa ng khí có th tích là 10 lít. nhi gi không vàộ ượ ượ ổáp su tăng lên 1,25. 10ấ 5Pa thì th tích ng khí này là:ể ượA. V2 10 lít. B. V2 lít. C. V2 lít. D. V2 lít.Câu 31: íi t¸c dông cña mét lùc F kh«ng ®æi mét vËt dÞch chuyÓn trªn mét ®o¹n® êng th¼ng s, t¹o víi F mét gãc Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai :A. Khi 0018090 th× c«ng cña lùc lµ c«ng c¶n.B. Khi 90 th× c«ng cña lùc b»ng kh«ng.C. C«ng cña lùc lu«n cã gi¸ trÞ ¬ng.D. Khi 0 th× c«ng cña lùc lµ c«ng ph¸t ®éng.Câu 32: Quá trình nào sau đây có liên quan nh lu Sacl .ớ ơA. Đun nóng khí trong xilanh kín.ộB. Đun nóng khí trong xilanh .ộ ởC. Qu bóng nhúng vào nóng, ph ng lên nh cũ.ả ướ ưD. Th không khí vào qu bóng bay.ổ ảCâu 33: có kh ng vào lò xo đàn có ng k, kia lo xo cộ ượ ốđ nh. Khi lò xo nén đo thì th năng đàn ng:ế ằA. lkWt.21 B. 2).(21lkWt C. lkWt.21 D. 2).(21lkWt .Câu 34: Mét vËt chuyÓn ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã:A. §éng îng. B. ThÕ n¨ng. C. §éng n¨ng. D. VËn tèc.Câu 35: Cã mét îng khÝ nhèt kÝn trong mét xilanh îc ®Ëy b»ng mét pitt«ng. Hái¸p suÊt cña khÝ biÕn ®æi thÕ nµo khi thÓ tÝch cña b×nh t¨ng gÊp ba lÇn cßn nhiÖt®é th× gi¶m mét nöa:A. ¸p suÊt kh«ng ®æi B. ¸p suÊt t¨ng gÊp ®«i.C. ¸p su©t gi¶m ®i ba lÇn. D. ¸p suÊt gi¶m ®i lÇn.Câu 36: Moät ngöôøi keùo moät hoøm goã tröôït treân saøn nhaø baèng daây hôïpvôùi phöông ngang goùc 30 o. Löïc taùc duïng leân daây baèng 150N. Coâng cuûalöïc ñoù khi hoøm tröôït 20m baèng:A. 2598J B. 15 00J C. 1762J D. 3000 JCâu 37: Khi kho ng cách gi các phân nh thì gi các phân tả ửA. ch có hút.ỉ ựB. có hút và y, nh ng nh hút.ả ựC. có hút và y, nh ng hút.ả ựD. ch có y.ỉ ẩCâu 38: ng viên có kh ng 70kg ch quãng ng 180m trong th gian 45ộ ượ ườ ờgiây. ng năng ng viên đó là:ộ ộA. 140J. B. 875J. C. 560J. D. 315J.Câu 39: Trong phòng thí nghi m, ng ta đi ch 40cmệ ườ ượ khí ôxi áp su 750mmHg và nhi tở ệđ 300K. Khi áp su là 1500mmHg, nhi 150K thì th tích ng khí đó làộ ượ :A. 40 cm 3. B. 10 cm 3. C. 20 cm 3. D. 30 cm 3.Câu 40: Ph ng trình tr ng thái ng quát khí lý ng là:ươ ưởA. VpTh ng .ằ B. pVTh ng .ằ C. TpV ng .ằ D. 212121TVpTVp----------- ----------Ế Trang Mã thi 117ềTrang Mã thi 117ề