Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý lớp 10 mã đề 115

61626463316237363233343136303931336633313332313335346164373835373530666565636632303264303162623464323732333862353338306330383831
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 02:16 PM ngày 26-07-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 230 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT THÁI BÌNHỞTR NG THPT LÊ QUÝ ĐÔNƯỜMà 115Ề( này trang )ề KI TRA CH NG KỲ IIỀ ƯỢ ỌNĂM 2017 2018ỌMÔN: LÝ 10Ậ( Th gian làm bài 50 phút, không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Goïi laø khoái löôïng cuûa vaät, laø vaän toác cuûa vaät. Ñoäng löôïngcuûa vaät coù ñoä lôùn :A 2v.m21 B. mv v.m21D m.vCâu 2: VËt cã ®éng n¨ng gÊp ®«i vËt B, khi:A. Hai vËt cã khèi îng b»ng nhau, nh ng vËt cã vËn tèc gÊp ®«i vËt B.B. VËt cã khèi îng gÊp ®«i vËt nh ng cã vËn tèc b»ng mét nöa vËt B.C. VËt cã khèi îng gÊp ®«i vËt vµ vËn tèc vËt lín gÊp ®«i vËt BD. VËt cã khèi îng b»ng mét nöa vËt nh ng cã vËn tèc gÊp ®«i vËt B.Câu 3: Quá trình nào sau đây, ng ng ôtô toàn?ộ ượ ượ ảA. Ôtô gi c.ả ốB. Ôtô tăng c.ốC. Ôtô chuy ng tròn.ể ộD. Ôtô chuy ng th ng trên ng không có ma sát.ể ườCâu 4: Ch phát bi đúng. năng là ngọ ượA. có th âm ng ho ng không.ể ươ B. luôn luôn ng ho ng không.ươ ằC. luôn khác không. D. luôn luôn ng.ươCâu 5: Moät vaät rôi töï do töø ñoä cao 10m so vôùi maët ñaát Laáy 10m/s 2. ÔÛñoä cao naøo so vôùi maët ñaát thì vaät coù theá naêng baèng ñoäng naêng ?A. B. 0,6 C. D. 0,7 mCâu 6: Moät löïc F khoâng ñoåi lieân tuïc keùo vaät chuyeån ñoäng vôùi vaän toác vtheo höôùng cuûaF Coâng suaát cuûa löïc F la ø:A. F.v.t B. F.t C. F.v 2D. F.vCâu 7: Ph ¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khÝ lÝ ëng:A. constVPT B. constPVT C. constPVT D. constTPV .Câu 8: TÝnh khèi îng riªng cña khèi khÝ ®Ønh nói Ph¨ng-xi-p¨ng cao 3140m. BiÕtr»ng mçi khi lªn cao thªm 10m th× ¸p suÊt khÝ quyÓn gi¶m 1mmHg vµ nhiÖt ®étrªn ®Ønh nói lµ 2C Khèi îng riªng cña kh«ng khÝ ®ktc (¸p suÊt 760mmHg vµnhiÖt ®é 0C lµ 1,29kg/m3 .A. 0,65 kg/m3 B. 0,23 kg/m3 C. 0,75 kg/m3 D. 0,29 kg/m3 .Câu 9: Mét chÊt ®iÓm di chuyÓn kh«ng ma s¸t trªn êng n»m ngang íi t¸c dôngcña mét lùc F hîp víi mÆt êng mét gãc 60 vµ cã ®é lín 200N. C«ng cña lùcF khi chÊt ®iÓm di chuyÓn îc 2m lµ:A. kJ. B. 200 J. C. =20 kJ. D. =200 kJ.Câu 10: ng khí ng trong xilanh có pittông chuy ng c. Các thông tr ng tháiộ ượ ượ ạc ng khí này là: 2at, 15lít, 300K. Khi pittông nén khí, áp su khí tăng lên 3,5at, th tíchủ ượ ểgi còn 12lít. Nhi khí nén làả :A. 150K. B. 400K. C. 420K. D. 600K.Câu 11: th nào sau đây phù nh lu Bôil Mari t?ệ ốA. 2211VpVp B. 2211VpVp C. 2121VVpp D. V.Câu 12: ng khí xác nh, xác nh ba thông :ộ ượ ượ ốA. áp su t, nhi kh ng.ấ ượ B. áp su t, nhi th tích.ấ Trang Mã thi 115ềC. áp su t, th tích, kh ng.ấ ượ D. th tích, kh ng, nhi .ể ượ ộCâu 13: Trong hÖ SI ®¬n vÞ cña ®éng îng lµ:A. kg.m/s B. kg.km/s C. kg.m/s 2D. g.m/sCâu 14: Mét lß xo cã ®é cøng 100N/m chiÒu dµi tù nhiªn l0 100cm. Mét ®Çucè ®Þnh, ®Çu cßn l¹i îc kÐo bëi lùc sao cho lß xo cã chiÒu dµi 110cm. Khi®ã thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo lµ:A. Wt 50 J; B. Wt 0,605 J; C. Wt 0,5 J; D. Wt 5000 J;Câu 15: Trong quá trình ch khí nh nhi và sinh công thìấ ệA. và 0. B. và 0. C. và 0. D. và A> 0.Câu 16: xilanh ch 100cmộ khí áp su 2.10ở 5Pa. Pit tông nén ng nhi khí trong xilanh xu ngẳ ốcòn 50cm 3. Áp su khí trong xilanh lúc này làấ :A. 3.10 Pa. B. 4. 10 Pa. C. 5.10 Pa. D. 2. 10 Pa.Câu 17: Đun nóng khí trong bình kín. lu nào sau đây là sai ?A. Th năng ng tác các phân khí tăng lên.ế ươ C. năng khí tăng lên.ộ ủB. ng năng các phân khí tăng lên.ộ D. Truy năng cho ch khí.ề ấCâu 18: Tr ng nào sau đây ườ không áp ng ph ng trình tr ng thái khí lí ngụ ươ ưởA. Nung nóng ng khí trong bình kín.ộ ượ ậB. Dùng tay bóp lõm qu bóng .ảC. Nung nóng ng khí trong xilanh làm khí nóng lên, dãn và pittông ch chuy n.ộ ượ ểD. Nung nóng ng khí trong bình không kín.ộ ượ ậCâu 19: Ng ta th hi công 100J nén khí trong xilanh. Bi khí truy ra môi tr ngườ ườxung quanh nhi ng 20J bi thiên năng khí làệ ượ :A. 20J. B. 100J. C. 80J. D. 120J.Câu 20: NÕu c¶ nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña mét khèi khÝ lÝ ëng t¨ng gÊp ®«i th× ¸psuÊt:A. Còng t¨ng gÊp ®«i B. T¨ng lªn lÇn C. Gi¶m ®i 41 lÇnD. Kh«ng ®æiCâu 21: ném lên cao 1m so 2m/s. Bi kh ngộ ượ ược ng 0,5kg (L 10m/sủ 2). năng so ng:ơ ằA. 4J. B. J. C. J. D. JCâu 22: Mét khÈu sóng cã khèi îng 4kg, b¾n ra mét viªn ®¹n cã khèi îng 20g víivËn tèc 500m/s theo ph ¬ng ngang. Sóng giËt lïi víi vËn tècA. 25 m/s. B. 0,25 m/s. C. 2,5 m/s. D. 250 m/s.Câu 23: Moät vaät coù khoái löôïng 0,1kg ñöôïc phoùng thaúng ñöùng töø maët ñaátleân cao vôùi vaän toác 10m/s. Laáy g=10m/s 2. Boû qua söùc caûn. Hoûi khi vaät ñiñöôïc quaõng ñöôøng 8m thì ñoäng naêng cuûa vaät coù giaù trò baèng baonhieâu?A. 7J B. C. 9J D. 6JCâu 24: Trong qu¸ tr×nh d·n në ®¼ng ¸p cña mét îng khÝ, nhiÖt ®é cña khÝ t¨ngthªm 145 0C, thÓ tÝch khÝ t¨ng thªm 50%. NhiÖt ®é ban ®Çu cña khÝ lµ:A. 290 0C. B. 17 0C. C. 217,5 0C. D. 335 0C.Câu 25: Tính ch nào sau đây không ph là phân th khí?ả ểA. Có lúc ng yên, có lúc chuy ng.ứ ộB. chuy ng không ng ng.ể ừC. Gi các phân có kho ng cách.ữ ảD. chuy ng càng nhanh thì nhi càng cao.ể ậCâu 26: Ch phát bi đúng. ng năng tăng khiọ ậA. các tác ng lên sinh công ng.ự ươB. các tác ng lên không sinh công.ự ậC. const.ậ ậD. gi m.ậ Trang Mã thi 115ềCâu 27: Khi moät vaät chuyeån ñoäng coù vaän toác töùc thôøi bieán thieân töø 1vñeán 2v thì coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng ñöôïc tính baèng bieåu thöùc naøo ?A. 2122mvmvA B. 12vmvmAC. 2v.m2v.mA2122 D. 12mvmvACâu 28: Ch phát bi đúng. Khi tăng hai thìọ ấA. ng ng tăng n.ộ ượ B. th năng tăng hai.ế ấC. gia tăng hai.ố D. ng năng tăng n.ộ ốCâu 29: bình ch ng khí nhi 27ộ ượ 0C và áp su 2.10ở 5Pa. áp su tăng đôiế ấthì nhi kh khí làệ :A. 300K B. 54K. C. 600K. D. 13,5K.Câu 30: Moät ñoäng cô ñieän cung caáp coâng suaát 15k cho caàn caåu naângvaät 1000kg chuyeån ñoäng ñeàu leân cao 30m. Laáy g=10m/s 2. Thôøi gian ñeåthöïc hieän coâng vieäc ñoù laø:A. 20s B. 10s C. 5s D. 15sCâu 31: nào sau đây không ph iả là công su t?ơ ấA. W. B. HP. C. N.m/s. D. J.s.Câu 32: Lùc thùc hiÖn c«ng ©m lªn vËt khi vËt ®ã chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ngngang lµ:A. Lùc ph¸t ®éng B. Lùc kÐo C. Träng lùc D. Lùc ma s¸tCâu 33: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thÕ n¨ng träng tr êng?A. Cã gi¸ trÞ tuú thuéc vµo mÆt ph¼ng chän mèc thÕ n¨ng.B. TØ lÖ víi khèi îng cña vËt.C. Lu«n lu«n cã gi¸ trÞ ¬ng.D. Cµng lªn cao thÕ n¨ng cµng t¨ng.Câu 34: Xe có kh ng 1000kg chuy ng 60km/h; xe có kh ng 2000kg ,ố ượ ượchuy ng 30km/h. ng ng a:ể ượ ủA. xe ng xe B.ằ B. xe xe B.ớ ơC. xe xe A.ớ D. không so sánh c.ượCâu 35: Trong (P, T), ng bi di nào sau đây là ng ng tích?ệ ườ ườ ẳA. ng th ng song song tr áp su t.ườ ấB. ng th ng song song tr th tích.ườ ểC. ng th ng có ng đi qua .ườ ướ ộD. ng hypebol.ườCâu 36: kh ng 1,0kg có th năng 1,0J t. 9,8m/sộ ượ 2. Khi đó, đậ ộcao:A. 9,8 m. B. 0,102 m. C. 1,0 m. D. 32 m.Câu 37: Khi làm nóng ng khí có th tích không thì:ộ ượ ổA. Áp su khí không i.ấ ổB. phân trong th tích không i.ố ổC. phân trong th tích gi ngh ch nhi .ố ộD. phân trong th tích tăng nhi .ố ộCâu 38: Câu nào sau đây nói năng không đúng?A. năng là ng năng ng.ộ ượB. năng có th tăng lên, ho gi đi.ộ ảC. năng có th chuy hoá thành các ng năng ng khác.ộ ượD. năng là nhi ng.ộ ượCâu 39: Quá trình bi tr ng thái trong đó th tích gi không là quá trình:ế ượ ọA. ng tích.ẳ B. Đo nhi t.ạ C. ng áp.ẳ D. ng nhi t.ẳ ệCâu 40: th nào sau đây phù nh lu Sác .ệ ơA. tp ng .ằ B. 1221TTpp C. 21 2p pT T= D. t. Trang Mã thi 115ề----------- ----------Ế Trang Mã thi 115ề