Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán học lớp 11 (5)

b25d06f1bbfc9edfefd38e91ffe39611
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-04 21:22:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 311 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT UÔNG BÍƯỜĐ KI TRA 45’ NĂM 2014-2015Ề ỌMôn Hình 11 )ọ ảNgày ki tra ……………Th ……………..ể ứĐ 1ỀCâu 1: Trong mp Oxy chov(2; 1)= -r và đi (−3;2). Tìm nh đi qua phép nh ti ếvr .A. (1;−1) B.(−1;1) C.(5;3) D.(1;1)Câu Cho hai ng th ng song songườ và ’. Có bao nhiêu phép nh ti bi ng th ngị ườ thànhđ ng th ng ườ ’?A. Không có phép nh ti nàoị B. Có duy nh phép nh ti nấ ếC. Ch có hai phép nh tiênỉ D. Có vô sốCâu 3: Cho hình bình hành ABCD lu nào sau đây đúng?ế ậA. Phép nh ti ếDATuuur bi thành B. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .C. Phép nh ti ếDATuuur bi thành D. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .Câu 4: Cho ()3; 3vur và ng tròn ườ()2 2: 0C y+ Tìm ph ng trình nh ươ ủ()C qua vTur là()'C?A. ()()2 24 4x y- B. ()()2 24 9x y- .C. ()()2 24 9x y+ D. 28 0x y+ .Câu 5: Có bao nhiêu phép quay tâm góc ,0 2a p£ bi tam giác tâmế thành chính nó?A. B. C. D. 3Câu Cho giác ABCDEF tâm Tìm nh tam giác AOF qua phép quay tâm góc quay 120đ ?ộA. Tam giác AOB B. Tam giác BOC C. Tam giác DOC D. Tam giác EODCâu 7: Kh ng nh nào sai ?A. Phép nh ti bi đo th ng thành đo th ng ng nó.ị ằB. Phép quay bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nó.ế ườ ườ ớC. Phép nh ti bi tam giác thành tam giác ng nó.ị D. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườCâu Kh ng nh nào sai ?A. Phép nh ti toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ị ấB. Phép quay toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ả ấC. là nh qua phép quay ()OQ,a thì ()OM OM';a= .D. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườCâu 9: Trong mp( Oxy cho ng tròn (C) có ph ng trình ườ ươx y2 2( 1) 2) 4- phép tâmỏ Ot =−2 bi (C) thành ng tròn có ph ng trình nào sau đây? ườ ươA.()()x y2 24 4- B.()()x y2 24 16- C.()()x y2 22 16+ D. ()()x y2 22 16- =Câu 10: Trong mp( Oxy cho ng th ngườ ẳd y: – 0+ phép tâmỏ −2 bi nế dthành ng th ng nào trong các ng th ng có ph ng trình sau? ườ ườ ươA.x y2 – 0+ B.x y4 0+ C.x y– 0+ D. y2 0+ Câu 11 Trong các nh sau đây nh nào sai ?A. Phép nh ti bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóị ườ ườ ớB. Phép ng tr bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớC. Phép ng tâm bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớD. Phép bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớCâu 12 Trong ph ng Oxy cho (2; 3)M Phép quay tâm góc quay 2p bi thành đi nào ểtrong các đi sau ?ểA.( 3; 2)- B.(2; 3)- C.(3; 2)- D.( 2; 3)- .Câu 13 Trong ph ng Oxy cho 0d y+ Phép ng tr Oy bi thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA.2 0x y- B.2 0x y- C.2 0x y+ D.2 0x y+ .Câu 14 Trong ph ng Oxy cho 0d y- Phép ng tâm bi thành ng th ng ườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA.3 0x y- B.3 0x y- C.3 0x y- D.3 0x y- .Câu 15 Trong mp Oxy (C)2 2( 2) 2) 4x y- phép ng ng có ng cách th hi liên ượ ệti phép tâm O, =1/2 và phép quay tâm góc 90 bi (C) thành ng tròn nào ườ có ph ng ươtrình sau đây?A. 2( 2) 1) 1x y+ B. 2( 2) 2) 1x y- =C. 2( 1) 1) 1x y+ D. 2( 1) 1) 1x y- Câu 16 Trong ph ng Oxy cho 2( 1) 2) 4C y+ phép ng ng có ng cách ượ ằth hi liên ti phép tr Oy và phép tâm ố2k=- bi thành ng tròn ườnào trong các ng tròn sau ?ườA.2 2( 2) 4) 16x y- B.2 2( 2) 4) 4x y- C.2 2( 4) 2) 16x y- D.2 2( 2) 4) 16x y+ .TR NG THPT UÔNG BÍƯỜĐ KI TRA 45’ NĂM 2014-2015Ề ỌMôn Hình 11 n)ọ ảNgày ki tra ……………Th ……………..ể ứĐ 2ỀCâu 1: Trong mp( Oxy chov(1;2)=r và đi (2;5). Tìm nh đi qua phép nh ti ếvr .A. (1;6) B.(3;1) C.(3;7) D.(4;7)Câu Qua phép nh ti theo vecto u0¹r ng th ngườ bi thành .Trong tr ng nào thìườ dtrùng ’?A. song song giá ủur B. không song song giá ủurC. vuông góc gia ủur D. Không có Câu 3: Cho hình bình hành ABCD lu nào sau đây đúng?ế ậA. Phép nh ti ếDATuuur bi thành B. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .C. Phép nh ti ếDATuuur bi thành D. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .Câu 4: Cho ()3; 3vur và ng tròn ườ()2 2: 0C y+ Tìm ph ng trình nh ươ ủ()C qua vTur là()'C?A. ()()2 24 4x y- B. ()()2 24 9x y- .C. ()()2 24 9x y+ D. 28 0x y+ .Câu là nh ng th ngả ườ qua phép quay tâm góc quay (bi ng không trên ),đ ng th ngườ song song lu nào sau đây đúng?ế ậA. 3pj= B. p= C. 6pj= D. 23pj= .Câu Cho giác ABCDEF tâm Tìm nh tam giác AOF qua phép quay tâm góc quay 120đ ?ộA. Tam giác AOB B. Tam giác BOC C. Tam giác DOC D. Tam giác EODCâu 7: Trong các phép bi hình sau, phép nào không ph là phép hình?ả ờA. Phép chi vuông góc lên ng th ngế ườ B. Phép ng tr cố ụC. Phép ng tâmố D. Phép −1ị ốCâu 8: Tính ch nào sau đây không ph là tính ch phép hình?ả ờA. Bi ba đi th ng hàng thành ba đi th ng hàng toàn th ba đi đó.ế ểB. Bi ng tròn thành ng tròn ng nó.ế ườ ườ ằC. Bi tam giác thành tam giác ng nó, bi tia thành tia.ế ếD. Bi đo th ng thành đo th ng có dài đo th ng ban ầ()k1¹ .Câu 9: Trong mp( Oxy cho (−2;4). Tìm nh đi qua phép tâmị −2?A. (4;8) B. (−8;4) C. (4;−8) D. (−4;−8)Câu 10: Trong mp( Oxy cho ng th ngườ có ph ng trình ươx y2 – 0+ nh ng th ngẢ ườ dqua phép tâmị bi ng th ngế ườ thành ng th ng có ph ng trình nào trong cácườ ươph ng trình sau? ươA.2 – 0x y+ B.3 – 0x y+ C.2 0x y+ .2 0x y+ Câu 11 Trong các nh sau, nh nào sai ?A. Phép hình là phép ng ngờ B. Phép là phép ng ngị ạC. Phép ng ng là phép hìnhồ D. Có phép không ph là phép hìnhị ờCâu 12 Trong ph ng Oxy cho (1; 4)M Phép quay tâm góc quay 2p- bi thành đi nào ểtrong các đi sau ?ểA. (4;1); B.( 4;1)- C.(4; 1)- D.( 4; 1)- .Câu 13 Trong ph ng Oxy cho 0d y+ Phép ng tr Oy bi ếd thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA.4 0x y- B.4 0x y- C.4 0x y+ D.4 0x y+ .Câu 14 Trong ph ng Oxy cho 0d y- Phép ng tâm ứO bi ếd thành ng th ng ườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA.3 0x y- B.3 0x y- C.3 0x y- D.3 0x y- .Câu 15 Trong mp Oxy ):2 2( 2) 2) 4x y- phép ng ng có ng cách th hi liên ượ ệti phép tâm =1/2 và phép quay tâm góc 90 bi (ế thành ng tròn nào ườ có ph ng ươtrình sau đây?A. 2( 2) 1) 1x y+ B. 2( 2) 2) 1x y- =C. 2( 1) 1) 1x y+ D. 2( 1) 1) 1x y- Câu 16 Trong ph ng Oxy cho 2( 1) 2) 4C y+ phép ng ng có ng cách ượ ằth hi liên ti phép ng tâm và phép tâm ựO ố2k=- bi thành ng tròn ườnào trong các ng tròn sau ?ườA.2 2( 2) 4) 16x y- B.2 2( 2) 4) 4x y- C.2 2( 4) 2) 16x y- D.2 2( 2) 4) 16x y+ .Đ 1Ề ỐH và tên ………………………………………………………..L p………………..ọ ớA- Tr Nghi đi )ắ ểCâu 1: Trong các nh sau đây nh nào sai ?A. Phép nh ti bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóị ườ ườ ớB. Phép ng tr bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớC. Phép ng tâm bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớD. Phép bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớCâu 2: Trong mp Oxy (C)2 2( 2) 2) 4x y- phép ng ng có ng cách th hi liênỏ ượ ệti phép tâm =1/2 và phép quay tâm góc 90 bi (ế thành ng tròn nào ườ có ph ngươtrình sau đây?A. 2( 1) 1) 1x y+ B. 2( 2) 1) 1x y+ C. 2( 2) 2) 1x y- D. 2( 1) 1) 1x y- =Câu 3: Cho song song ’. Có bao nhiêu phép nh ti bi ng th ngị ườ thành ng th ng ườ ’?A. Ch có hai phép nh tiênỉ B. Không có phép nh ti nàoị ếC. Có vô số D. Có duy nh phép nh ti nấ ếCâu 4: Trong ph ng Oxy cho (2; 3)M Phép quay tâm góc quay 2p bi thành đi nào trongểcác đi sau ?ểA. 2; 3)- B. (2; 3)- C. (3; 2)- D. 3; 2)- ;Câu 5: Trong ph ng Oxy cho 0d y+ Phép ng tr Oy bi ếd thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y+ D. 0x y+ .Câu 6: Cho giác ABCDEF tâm Tìm nh tam giác AOF qua phép quay tâm góc quay 120đ ?ộA. Tam giác COB B. Tam giác DOC C. Tam giác AOB D. Tam giác EODCâu 7: Trong ph ng Oxy cho 2( 1) 2) 4C y+ phép ng ng có ng cách th cỏ ượ ựhi liên ti phép tr Oy và phép tâm ựO ố2k=- bi thành ng tròn nàoườtrong các ng tròn sau ?ườA.2 2( 2) 4) 16x y- B.2 2( 2) 4) 16x y+ C.2 2( 2) 4) 4x y- D.2 2( 4) 2) 16x y- ;Câu 8: Kh ng nh nào sai ?A. Phép quay toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ả ấB. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườC. Phép nh ti toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ị ấD. là nh qua phép quay ()OQ,a thì ()OM OM';a= .Câu 9: Trong mp( Oxy cho ng th ngườ ẳd y: – 0+ phép tâmỏ −2 bi nế thànhđ ng th ng nào trong các ng th ng có ph ng trình sau?ườ ườ ươA. y2 0+ B. y4 0+ C. y– 0+ D. y2 – 0+ =Câu 10: Cho hình bình hành ABCD lu nào sau đây đúng?ế ậA. Phép nh ti ếDATuuur bi thành B. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .C. Phép nh ti ếDATuuur bi thành D. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .Câu 11: Cho ()3; 3vur và ng tròn ườ()2 2: 0C y+ Ph ng trình nh ươ ủ()C qua vTur là()'C?A. ()()2 24 9x y+ B. ()()2 24 9x y- .C. 28 0x y+ D. ()()2 24 4x y- .Câu 12: Có bao nhiêu phép quay tâm góc ,0 2a p£ bi tam giác tâmế thành chính nó?A. B. C. D. 3Câu 13: Trong ph ng Oxy cho 0d y- Phép ng tâm bi thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y- D. 0x y- .Câu 14: Kh ng nh nào sai ?A. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườB. Phép nh ti bi đo th ng thành đo th ng ng nó.ị ằC. Phép quay bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nó.ế ườ ườ ớD. Phép nh ti bi tam giác thành tam giác ng nó.ị ằCâu 15: Trong mp Oxy chov(2; 1)= -r và đi (−3;2). Tìm nh đi qua phép nh ti nị ếvr.A. (5;3) B. (−1;1) C. (1;−1) D. (1;1)Câu 16: Trong mp( Oxy cho ng tròn (C) có ph ng trình ườ ươx y2 2( 1) 2) 4- phép tâmỏ ựO =−2 bi (C) thành ng tròn có ph ng trình nào sau đây?ế ườ ươA. ()()x y2 22 16- B. ()()x y2 22 16+ =C. ()()x y2 24 16- D. ()()x y2 24 4- =B- Lu nự ậCâu Vi ph ng trình ng tròn ươ ườ()'C là nh ng tròn ườ()2 2: 0C y+ qua phép nh ti theo ế(4;1)v=rCâu Cho hình bình hành ABCD có nh nh. Tâm thay trên ng th ng ườ d. Tìm qu tích ỹđi C…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đ 2Ề ỐH và tên ………………………………………………………..L p………………..ọ ớA- Tr Nghi đi )ắ ểCâu 1: Cho hình bình hành ABCD lu nào sau đây đúng?ế ậA. Phép nh ti ếDATuuur bi thành B. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .C. Phép nh ti ếDATuuur bi thành D. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .Câu 2: Trong ph ng ẳOxy cho 2( 1) 2) 4C y+ phép ng ng có ng cách th cỏ ượ ựhi liên ti phép ng tâm và phép tâm ựO ố2k=- bi ế( )C thành ng tròn nàoườtrong các ng tròn sau ?ườA.2 2( 2) 4) 16x y- B.2 2( 4) 2) 16x y- C.2 2( 2) 4) 4x y- D.2 2( 2) 4) 16x y+ =Câu 3: Trong mp( Oxy cho (−2;4). Tìm nh đi qua phép tâmị −2?A. (−4;−8) B. (4;8) C. (−8;4) D. (4;−8)Câu 4: Trong mp( Oxy chov(1;2)=r và đi (2;5). Tìm nh đi qua phép nh ti ếvr .A. (3;7) B. (4;7) C. (3;1) D. (1;6)Câu 5: Tính ch nào sau đây không ph là tính ch phép hình?ả ờA. Bi ng tròn thành ng tròn ng nó.ế ườ ườ ằB. Bi ba đi th ng hàng thành ba đi th ng hàng toàn th ba đi đó.ế ểC. Bi tam giác thành tam giác ng nó, bi tia thành tia.ế ếD. Bi đo th ng thành đo th ng có dài đo th ng ban ầ()k1¹ .Câu 6: Cho ()3; 3vur và ng tròn ườ()2 2: 0C y+ Tìm ph ng trình nh ươ ủ()C qua vTur là()'C?A. 28 0x y+ B. ()()2 24 9x y- .C. ()()2 24 4x y- D. ()()2 24 9x y+ .Câu 7: Trong ph ng ẳOxy cho 0d y- Phép ng tâm ứO bi ếd thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y- D. 0x y- ;Câu 8: Trong các phép bi hình sau, phép nào không ph là phép hình?ả ờA. Phép chi vuông góc lên ng th ngế ườ B. Phép −1ị ốC. Phép ng tr cố D. Phép ng tâmố ứCâu 9: Trong mp( Oxy cho ng th ngườ có ph ng trình ươx y2 – 0+ nh ng th ngẢ ườ quaphép tâmị bi ng th ngế ườ thành ng th ng có ph ng trình nào trong cácườ ươph ng trình sau?ươA. – 0x y+ B. – 0x y+ C. 0x y+ .2 0x y+ =Câu 10: Trong các nh sau, nh nào sai ?A. Phép là phép ng ngị B. Phép hình là phép ng ngờ ạC. Phép ng ng là phép hìnhồ D. Có phép không ph là phép hìnhị ờCâu 11: Trong ph ng ẳOxy cho (1; 4)M Phép quay tâm góc quay 2p- bi thành đi nàoểtrong các đi sau ?ểA. 4; 1)- B. 4;1)- C. (4; 1)- D. (4;1) ;Câu 12: Trong ph ng ẳOxy cho 0d y+ Phép ng tr ụOy bi ếd thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y+ D. 0x y+ .Câu 13: Qua phép nh ti theo vecto u0¹r ng th ngườ bi thành .Trong tr ng nào thìườ dtrùng ’?A. Không có B. không song song giá ủurC. vuông góc gia ủur D. song song giá ủurCâu 14: là nh ng th ngả ườ qua phép quay tâm góc quay (bi ng không trên ),đ ng th ngườ song song lu nào sau đây đúng?ế ậA. 6pj= B. 23pj= C. 3pj= D. p= .Câu 15: Cho giác ABCDEF tâm Tìm nh tam giác AOF qua phép quay tâm góc quay120 ?ộA. Tam giác COB B. Tam giác AOB C. Tam giác DOC D. Tam giác EODCâu 16: Trong mp Oxy ):2 2( 2) 2) 4x y- phép ng ng có ng cách th hi liênỏ ượ ệti phép tâm =1/2 và phép quay tâm góc 90 bi (ế thành ng tròn nào ườ có ph ngươtrình sau đây?A.2 2( 1) 1) 1x y- B.2 2( 1) 1) 1x y+ C.2 2( 2) 1) 1x y+ D.2 2( 2) 2) 1x y- =B- Lu nự ậCâu Vi ph ng trình ng tròn ươ ườ()'C là nh ng tròn ườ()2 2: 0C y+ qua phép nh ti theo ế(4; 1)v= -rCâu Cho hình bình hành ABCD có nh nh. Tâm thay trên ng th ng ườ d. Tìm qu tích ỹđi D………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đ 3Ề ỐH và tên ………………………………………………………..L p………………..ọ ớA- Tr Nghi mắ ệCâu 1: Trong các nh sau đây nh nào sai ?A. Phép nh ti bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóị ườ ườ ớB. Phép ng tr bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớC. Phép ng tâm bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớD. Phép bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nóố ườ ườ ớCâu 2: Kh ng nh nào sai ?A. Phép quay bi ng th ng thành ng th ng song song ho trùng nó.ế ườ ườ ớB. Phép nh ti bi đo th ng thành đo th ng ng nó.ị ằC. Phép nh ti bi tam giác thành tam giác ng nó.ị ằD. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườCâu 3: Trong ph ng Oxy cho 0d y+ Phép ng tr Oy bi ếd thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y+ B. 0x y- C. 0x y- D. 0x y+ .Câu 4: Cho giác ABCDEF tâm Tìm nh tam giác AOF qua phép quay tâm góc quay 120đ ?ộA. Tam giác AOB B. Tam giác EOD C. Tam giác DOC D. Tam giác OBCâu 5: Trong mp( Oxy cho ng th ngườ ẳd y: – 0+ phép tâmỏ −2 bi nế thànhđ ng th ng nào trong các ng th ng có ph ng trình sau?ườ ườ ươA. y2 0+ B. y2 – 0+ C. y– 0+ D. y4 0+ =Câu 6: Kh ng nh nào sai ?A. Phép quay toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ả ấB. Phép quay bi ng tròn thành ng tròn có cùng bán kínhế ườ ườC. Phép nh ti toàn kho ng cách gi hai đi kỳ.ị ấD. là nh qua phép quay ()OQ,a thì ()OM OM';a= .Câu 7: Cho hai ng th ng song songườ và ’. Có bao nhiêu phép nh ti bi ng th ngị ườ thànhđ ng th ng ườ ’?A. Không có phép nh ti nàoị B. Ch có hai phép nh tiênỉ ịC. Có duy nh phép nh ti nấ D. Có vô sốCâu 8: Có bao nhiêu phép quay tâm góc ,0 2a p£ bi tam giác tâmế thành chính nó?A. B. C. D. 3Câu 9: Trong mp Oxy chov(2; 1)= -r và đi (−3;2). Tìm nh đi qua phép nh ti ếvr .A. (5;3) B. (1;1) C. (1;−1) D. (−1;1)Câu 10: Trong ph ng Oxy cho (2; 3)M Phép quay tâm góc quay 2p bi thành đi nào trongểcác đi sau ?ểA. (3; 2)- B. 2; 3)- C. 3; 2)- D. (2; 3)- ;Câu 11: Trong ph ng Oxy cho 2( 1) 2) 4C y+ phép ng ng có ng cáchỏ ượ ằth hi liên ti phép tr Oy và phép tâm ố2k=- bi thành ng trònườnào trong các ng tròn sau ?ườA.2 2( 2) 4) 4x y- B.2 2( 4) 2) 16x y- C.2 2( 2) 4) 16x y+ D.2 2( 2) 4) 16x y- =Câu 12: Trong ph ng Oxy cho 0d y- Phép ng tâm bi thành ng th ngườ ẳnào trong các ng th ng sau ?ườ ẳA. 0x y- B. 0x y- C. 0x y- D. 0x y- .Câu 13: Trong mp Oxy (C)2 2( 2) 2) 4x y- phép ng ng có ng cách th hi liênỏ ượ ệti phép tâm O, =1/2 và phép quay tâm góc 90 bi (C) thành ng tròn nào ườ có ph ngươtrình sau đây?A.2 2( 2) 2) 1x y- B.2 2( 1) 1) 1x y+ C.2 2( 1) 1) 1x y- D.2 2( 2) 1) 1x y+ =Câu 14: Trong mp( Oxy cho ng tròn (C) có ph ng trình ườ ươx y2 2( 1) 2) 4- phép tâmỏ ựO =−2 bi (C) thành ng tròn có ph ng trình nào sau đây?ế ườ ươA. ()()x y2 22 16- B. ()()x y2 22 16+ =C. ()()x y2 24 16- D. ()()x y2 24 4- =Câu 15: Cho ()3; 3vur và ng tròn ườ()2 2: 0C y+ Tìm ph ng trình nh ươ ủ()C qua vTurlà()'C ?A. ()()2 24 9x y+ B. ()()2 24 9x y- .C. 28 0x y+ D. ()()2 24 4x y- .Câu 16: Cho hình bình hành ABCD lu nào sau đây đúng?ế ậA. Phép nh ti ếDATuuur bi thành B. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .C. Phép nh ti ếDATuuur bi thành D. Phép nh ti ếDATuuur bi thành .B- Lu nự ậCâu Vi ph ng trình ng tròn ươ ườ()'C là nh ng tròn ườ()2 2: 0C y+ qua phép nh ti theo ế(4;1)v=rCâu Cho hình bình hành ABCD có nh nh. Tâm thay trên ng th ng ườ d. Tìm qu tích ỹđi C…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………