Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 2 Môn lịch sử lớp 12 LẦN 4 mã đề 005

f793d536b57a22a4920d9ee8df0c1cfd
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-23 15:22:29 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VÀ TÊN………………………………………L P…………….Ọ ỚKI TRA 1T, MÔN CH 12. 005. (đ có 02 trang)Ể ềGhi đáp án các câu vào các ng ng đây:ủ ươ ướ Câu 1. ki nào đánh th đô Hà gi phóng?ự ượ ảA. ng, Chính Ph và Chí Minh ra nhân dân th đô (1/1/1955).ả ủB. Kh nghĩa giành chính quy Hà th ng (19/8/1945).ở ợC. Chí Minh Tuyên ngôn (2/9/1945).ồ ậD. Quân ta ti vào ti qu th đô (10/10/1955).ế Câu 2. Nguyên nhân quy nh bùng phong trào "Đ ng kh i" làế ởA. ngh 15 ng ng cách ng mi Nam.ộ ườ ềB. Chính sách "t ng", "di ng" Mĩ-Di m.ố ệC. Ngô Đình Di tuyên "Biên gi Hoa Kì kéo dài vĩ tuy 17".ệ ếD. Cách ng mi Nam muôn vàn khó khăn 1957-1959.ạ Câu 3. ng Mĩ chi "chi tranh bi t" mi Nam Vi Nam làề ượ ệA. th ng "c n" Mĩệ B. " chi c" và quân Sài GònẤ ượ .C. ng quân Sài Gònự ượ D. ng các chi thu "tr thăng n", "thi xa n"ử Câu 4. Chi th ng quân nào ta đã làm phá "chi tranh bi t" Mĩ?ế ủA. An Lão. B. Bình Giã. C. ng Xoài.ồ D. c.Ấ Câu 5. Âm nào sau đây không trong âm chi tranh phá ho mi th nh Mĩ?ằ ủA. Uy hi p, lung lay tinh th tranh nhân dân hai mi nế .B. nguy cho chi "chi tranh " mi Namứ ượ .C. Ngăn ch chi vi bên ngoài vào mi và mi vào mi Namặ .D. Phá ti kinh qu phòng, công cu xây ng ch nghĩa xã mi cỡ Câu 6. Nhi nào mà Pháp ch th hi khi rút kh mi Nam vào gi tháng 5-1956?ệ ữA. t, chuy quân, chuy giao khu cậ B. Cu hi th ng ng tuy th ng nh hai mi Nam-B c.ộ ươ ắC. Ngô Đình Di lên làm th ng. ướ D. Tăng ng vi tr cho Di m.ườ Câu 7. Chi th ng nào cho phong trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ng mà di t" trên kh mi Nam là:ế ềA. Trà ng (Qu ng Ngãi).ồ B. ng (Qu ng Ngãi). ườ C. Núi Thành (Qu ng Nam).ả D. Bình Giã (Bà a).ị Câu 8. đi tình hình ta sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng làặ ướ ươA. đi lên xây ng ch nghĩa xã i.ả ướ ộB. chia làm Đàng Trong và Đàng Ngoài.ấ ướ ắC. chia làm hai mi hai ch chính tr -xã khác nhau.ấ ướ ộD. Hoàn thành th ng nh nhà c.ố ướ ướ Câu 9. qu nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làế ởA. Thành ban nhân dân qu nậ ảB. tr dân gi phóng mi Nam Vi Nam ra (20-12-1960).ặ ờC. Qu chúng gi tán chính quy ch, ch thu ru ng ch .ầ ủD. làm ch nhi thôn, xã Nam Trung Trung và Tây Nguyên.ủ Câu 10. Âm chi "chi tranh bi t" là gì?ư ượ ệA. gi ng máu ng Mĩ trên chi tr ng mi Nam.ả ươ ườ ườ ềB. th binh và giành th ch ng trên chi tr ng.ạ ườC. "Dùng ng Đông ng đánh ng Đông ng".ườ ươ ườ ươD. "Dùng ng Vi đánh ng Vi t"ườ ườ Câu 11. "M không đi, li không i" là quy tâm ng bào mi Nam trong phong tràoộ ềA. đòi Mĩ thi hành Hi nh Pari năm 1973ệ B. đòi Mĩ- Di ch hành nghiêm ch nh Hi nh Gi nev .ệ ơC. ch ng và phá " chi c" (1961-1965). ượ D. "Đ ng kh i" (1959-1960).ồ Câu 12. Th ng quân nào quân dân mi Nam (1954-1975) đã ra ngo cu kháng chi ch ng Mĩ,ắ ướ ốc cứ ướA. Tr "Đi Biên Ph trên không". B. Cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậC. Chi th ng c. D. Cu Ti công chi năm 1972.ộ ượ Câu 13. nào ng xác nh là "Đ xây ng ch nghĩa xã mi và tranh hòa bình ượ ấth ng nh nhà"ố ướA. IIạ B. IIIạ C. Iạ D. IVạ Câu 14. tr dân th ng nh tiên mi Nam Vi Nam (1954-1975) làặ ệA. tr Dân ch Đông ng. ươ B. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam.ặ ệC. tr Vi Minh. D. Liên minh các ng dân c, dân ch và hòa bình.ự ượ Câu 15. Trong nh ng năm 1954-1956, cách ng mi th hi nhi gì?ữ ụA. khôi ph kinh hàn th ng chi tranh.ụ ươ ếB. hoàn thành cách ru ng t.ả 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30C. quan xu t, phát tri kinh -xã i.ả ướ ộD. xây ng kinh th tr ng theo nh ng xã ch nghĩa.ự ườ ướ Câu 16. th hi chi "chi tranh bi t", Mĩ đã ng ng quân nào là ch u?ể ượ ượ ếA. quân Sài Gòn.ộ B. quân ng minh Mĩ. C. quân Mĩ.ộ D. Mĩ.ố Câu 17. Nhi chi cách ng Vi Nam sau Hi nh Gi nev 1954 Đông ng là gì?ệ ượ ươA. Hoàn thành cách ru ng mi và tranh ch ng ch Mĩ-Di mi Nam.ả ềB. Cách ng xã ch nghĩa mi và ti cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam.ạ ềC. Th ng nh c, đi lên ch nghĩa xã i.ố ướ ướ ộD. Hoàn thành cu cách ng dân dân ch nhân dân trong c.ộ ướ Câu 18. quan cách ng hai mi Nam Vi Nam 1954 1975 làố ếA. tr nhau. B. bó, thi và tác ng nhau. C. tác, giúp nhau.ợ D. tác nhau.ợ Câu 19. Qua cách ru ng t, mi đã th hi kh hi nào?ợ ệA. "T t, vàng"ấ B. "Ng cày có ru ng".ườ ộC. "Tăng gia xu nhanh, tăng gia xu a".ả D. "Đ dân c" và "ru ng dân cày".ộ Câu 20. Th ng quan tr ng trong công cu cách ru ng mi (1954-1956) làắ ắA. giai ch phong ki n, nông dân lên làm ch nông thôn.ậ ởB. công nhân và nông dân lên làm ch nông thôn.ư ởC. xóa ách áp c, bóc qu và phong ki n.ỏ ếD. đánh hoàn toàn giai và ti n.ổ Câu 21. Đâu là " ng ng" chi "Chi tranh bi t" (1961-1965) Mĩ th hi mi Nam Vi Nam?ươ ượ ệA. Chính quy n, quân Sài Gòn. B. ng Mĩ. ượ C. Ph ng ti chi tranh Mĩ. ươ D. chi c.Ấ ượ Câu 22. nghĩa quan tr ng nh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) là:ọ ởA. bu Mĩ ph tuyên "phi Mĩ hóa" chi tranh xâm c.ộ ượB. giáng đòn ng vào chính sách th dân Mĩộ ủC. lung lay chính quy tay sai Ngô Đình Di m.ề ệD. cách ng mi Nam chuy th gi gìn ng sang th ti công.ạ ượ Câu 23. Nh ng chi th ng quân trong đông -xuân 1964-1965, làm phá hoàn toàn chi "chi tranh bi t" ượ ệc MĩủA. An Lão, c, ng XoàiẤ B. c, Bình Giã, ng.Ấ ườ C. An Lão, Ba Gia, ng Xoàiồ D. Bình Giã, An Lão, ng.ạ ườ Câu 24. các ki sau theo trình th gianắ :1. Chi th ng ng.ế ườ2. Chi th ng c.ế ắ3. Mĩ tuyên ng ng ném bom phá mi c.ố ắ4. "S ki nh ".ự ộA. 1-2-3-4. B. 3-1-4-2. C. 1-3-2-4. D. 2-4-1-3. Câu 25. Cu ph công chi mùa khô (1965-1966) Mĩ th hiên bao nhiêu cu hành quân nh ?ộ ượ ỏA. 450 cu hành quân.ộ B. 540 cu hành quân.ộ C. 895cu hành quân.ộ D. 980 cu hành quân.ộ Câu 26. ph ánh không đúng âm và th đo Mĩ trong chi "chi tranh " mi Nam làư ượ ềA. th binh và ng chi quân "tìm di t".ạ ượ ệB. bu ta ph phân tán nh ho rút biên gi i, làm cho chi tranh tàn n.ộ ầC. ti hành cu hành quân "tìm di t", "bình nh" vào "đ thánh Vi ng".ế ộD. dân " chi c" và coi đây là "x ng ng" chi c.ồ ượ ươ ượ Câu 27. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng (1-1959) ch rõ ph ng ng cách ng mi ươ ươ ướ ềNam đánh ách th ng tr Mĩ- Di là ệA. ti hành ng ti công và gi phóng mi Nam .ế ềB. ti công ch ba vùng chi (r ng núi, nông thôn và đô th ).ế ượ ịC. kiên trì con ng tranh chính tr hòa bình.ườ ịD. tranh chính tr là ch u, tranh vũ trang .ấ Câu 28. ph nh không đúng đi gi ng nhau gi "chi tranh " và "chi tranh bi t"?ề ệA. ph ho ng quân chính tr B. Là hình th chi tranh xâm th dân Mĩ.ứ ượ ủC. có ho ng phá ho mi c. D. có quân Mĩ là ng ch uề ượ Câu 29. bi toàn qu th III ng (9-1960) đã ch rõ cách ng xã ch nghĩa Mi có vaiạ ắtròA. quy nh tr ti cách ng mi Namế .B. quy nh tr ti cách ng mi Nam và Đông ngế ươ .C. quy nh nh phát tri cách ng cế ướ .D. quy nh nh cách ng mi Namế Câu 30. Phong trào "Đ ng kh i" ra ba xã đi huy Cày làồ ỏA. Ph Hi p, Bình Khánh, Th nh Phú.ướ B. nh Th y, Bình Khánh, Ba Tri.ị ủC. nh Th y, Ph Hi p, Bình Khánh. ướ D. Gi ng Trôm, Ba Tri, Châu Thành.ồ----------------------------------H t---------------------------------ế(Thí sinh không ng tài li u. Giám th không gi thích gì thêm !)ượ