Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa học năm 2008-2009

d8c9fe97a2eb97c4042cc731cc0b3af5
Gửi bởi: Người Đặc Biệt vào ngày 2016-05-10 07:13:58 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi có 30 câu, 02 trang Thi gian 45 phuùt khoâng keå phaùt ñeà MÃ 002 H và tên ................................................ ...........................SBD .................. p .................... 1/ Đi n phân n p dung ch các mu i sau KCl, CuCl2, FeCl2, FeCl3, MgCl2. Kim lo đu tiên bám vào Catot là Fe Cu Mg 2/ Hòa tan gam kim lo ng dung ch H2SO4 loãng, i cô dung ch sau ph n ng, thu ư 5m gam mu i khan. là kim lo nào sau đây: Al Fe Mg Ca 3/ Có các dung ch mu i Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 ng trong các riêng bi t t nhãn. ch dùng hóa ch t làm thu c th nh n bi các mu i trên thì ch n ch t nào sau ây: Dung ch Ba(NO3)2. Dung ch BaCl2. Dung dch Ba(OH)2. Dung ch NaOH. 4/ Hoà tan hoàn toàn gam n p kim lo ki m vào ưc thu đư dung ch và lít khí H2 KTC). Cho dung ch tác \\Zng i dung ch HCl a đ cô dung ch sau ph n ng thu đư gam n, bi n ơn là 10,65. có gía tr là: 3,36 lít 3,63 lít 33,6 lít 36,3 lít 5/ Hi n ư ng y ra khi tr n hai dung ch AlCl3 và Na2CO3 là Có khí không màu và a keo tr ng To a tr ng Không có hi n ư ng gì Có khí không màu 6/ Cho dung ch ch a 0,2 mol NaHCO3 tác \\Zng i dung ch Ba(OH)2 ư. Sau khi thúc ph n ng, kh i ư ng a BaCO3 thu đư là 38,9gam 39,4gam 19,7gam 39gam 7/ Cho 1,12g Fe và 0,24g Mg tác \\Zng i 250ml dung ch CuSO4 khu y nh cho khi dung ch t màu xanh. Nh n th y kh i ư ng kim lo Cu sau ph n ng là 1,28g. ng mol/l a dung ch CuSO4 là bao nhiêu 0,08M 0,12M 0,1M 0,05M 8/ Hòa tan 4,55 gam kim lo Zn vào dung ch HNO3 thu đư dung ch và 0,02 mol khí NO. Cô đư 14,03 gam mu i khan. Tìm mol axit ph n ng 0,198 mol 0,18 mol 0,08 mol 0,186667 mol 9/ Cho 100 ml dung ch m MgCl2 0,1M và FeCl2 0,2M tác \\Zng i dung ch AgNO3 ư. ưng thu đư sau khi thúc ph n ng là: 17,07gam 8,61gam 10,77gam 12,7gam 10/ Liên kim lo là liên sinh ra do Các electron do n các ion ương kim lo i nhau c hút ĩnh đi gi \\"a các ion ương và các ion âm Dùng chung #p electron Do nh ưng electron nguyên này cho nguyên khác 11/ Cho n p ch a 0,15 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4 vào 400 ml dung ch HCl 2M. Sau khi ph n ng thúc thu đư dung ch và còn gam ch t n không tan B. Giá tr a là 4,8 3,2 6,4 9,6 12/ Cho lít dung ch n p FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung ch X). Đi phân dung ch i ư ng dòng đi là 5A khi ion kim lo bám trên catot thì th i gian đi phân là bao nhiêu 7720s. 7700s. 3860s. 7750s. 13/ Cho bi hi n ư ng y ra khi \\Zc t khí CO2 vào dung ch ưc vôi trong cho Xu t hi n a tr ng i tan ngay Không có hi n ư ng gì Ban đu xu t hi n a tr ng, sau đó tan thành dung ch trong su t Xu t hi n a tr ng, a này không tan 14/ Khi cho $u nh Na vào dung ch FeCl3, hi n ư ng y ra là :A có khí không màu và a màu nâu đ% xut hi n a màu nâu đ% có khí không màu thoát ra xut hi n a màu tr ng xanh 15/ pH a dung ch NaCl và Na2CO3 ư là và và c hai đu ng >7 và 16/ Cho n p m kim lo Fe, Cu, Ag. tách nhanh Ag ra kh %i mà không làm thay đ& kh i ư ng có th dùng hóa ch t nào sau đây? Dung ch FeCl3d Dung ch AgNO3d Dung ch HCl đ#c Dung ch HNO3d 17/ n p n m Ca(HCO)3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3. Nung kh i ư ng không đ&i đư B. n m CaCO3, Na2CO3 CaO, Na2CO3 CaCO3, Na2O CaO, Na2O 18/ Cho gam Cu kim lo tác \\Zng i 120 ml dung ch m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu đư lít khí NO \\' i ki n tiêu chu $n. Xác đnh (ml): 0,0672 ml 0,672 ml 1,344 ml ðáp án khác 19/ Cho ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 ư ph n ng i HNO3 #c, nóng. ph n ng thu lo ph n ng oxi hoá kh là: 20/ Khi nung n p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí kh i ư ng không đ& i, thu đư ch t n là: Fe3O4 Fe2O3 FeO Fe 21/ Cho n p Fe Cu tác \\Zng i dung ch HNO3, ph n ng xong, thu đư dung ch ch ch a ch t tan. Ch t tan đó là Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 HNO3 Fe(NO3)3 22/ \\Zc 8,96 lit CO2 đktc) vào 300 ml dung ch Ca(OH)2 1M, sau ph n ng ra các mu i sau CaCO3 Ca(HCO3)2 và CaCO3 Ca(HCO3)2 C A, B, đu sai 23/ Nh \\"ng tính ch t t lí chung a kim lo nh tính (o, tính n đi n, tính n nhi t, ánh kim đư xác nh \\'i nào sau đây? Các ion ương kim lo Các electron do Mng tinh th kim lo i. t electron do 24/ Các ion nào sau đây đu có u hình 1s22s22p6 Na+, Ca2+, Al3+. Na+, Mg2+, Al3+. K+, Ca2+, Mg2+. Ca2+, Mg2+, Al3+. 25/ t mòn đi hóa khi ti xúc i kim lo đ ngoài không khí $m. y là Cu Mg Zn Al 26/ Cho kim lo Zn tác \\Zng i n p ch a các mu i a các ion Fe2+, Fe3+, Cu2+, th ion ưu tiên ph n ng là Fe3+, Cu2+, Fe2+ Fe3+, Fe2+, Cu2+ Cu2+, Fe2+, Fe3+ Fe2+, Cu2+, Fe3+ 27/ Dung ch NH3 hoà tan đư n p nào sau đây? Zn(OH)2, Mg(OH)2 Zn(OH)2, Cu(OH)2 Al(OH)3, Cu(OH)2 Fe(OH)3, Cu(OH)2 28/ Ch t nào sau đây đư \\Zng đ kh tính ng a ưc? Ch t trao đ&i ion. Na2CO3. Ca(OH)2. A, B, đúng. 29/ Criolit Na3AlF6 ư thêm vào Al2O3 trong quá trình đi phân Al2O3 nóng ch y, đ n xu t nhôm vì lí do nào sau đây? p ng ăn cách đ o nhôm nóng ch y kh %i oxi hóa. Làm ăng n đi a Al2O3 nóng ch y. Làm gi m nhi t nóng ch y a Al2O3, cho phép đi phân \\' nhi t th p nh ti ki m ăng ư ng. A, B, đúng. 30/ Khi cho Ba(OH)2 vào dung ch ch a FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu đư a.Nung a trong không khí khi có kh i ư ng không đ& i, thu đư ch t n X. Trong ch t n m: FeO, CuO, Al2O3. Fe2O3, CuO. Fe3O4, CuO, BaSO4. Fe2O3, CuO, BaSO4.ĐÁP ÁN Đ) THI C KÌ II HÓA 12 CHU *N ĂM C 2008 2009 Đáp án a đ thi:002 1[ 1]C... 2[ 1]C... 3[ 1]C... 4[ 1]A... 5[ 1]A... 6[ 1]B... 7[ 1]A... 8[ 1]B... 9[ 1]C... 10[ 1]A... 11[ 1]B... 12[ 1]A... 13 1]C... 14[ 1]A... 15[ 1]B... 16[ 1]A... 17[ 1]B... 18[ 1]C... 19[ 1]B... 20[ 1]B... 21[ 1]B... 22[ 1]B... 23[ 1]B... 24[ 1]B... 25[ 1]A... 26[ 1]A... 27[ 1]B... 28[ 1]D... 29 1]D... 30[ 1]D...Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.