Đề kiểm tra học kỳ 2 môn công nghệ lớp 12 có đáp án

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 16:05:08 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINH THU NỞ KI TRA KỲ 12Ề NĂM 2016-2017Ọ Môn: CÔNG NGHỆ Th gian làm bài: 45 phútờCâu 1: đi qu gia có ch năng:ướ ứA. Truy và phân ph đi năng các nhà máy phát đi tiêu th .ề ụB. m: các ng dây n, các tr đi liên i. ườ ạC. Làm tăng ápD. ápạCâu 2: ch đi ba pha ba dây, Uạ ệd 380V, là ba đi tr Rả ởp ng nhau, tam giác.ằ ốCho bi Iếd 80A. Đi tr Rệ ởp có giá tr nào sau đây:ị A. 9,8 8,2Ω C. 7.25 D. 6,3 ΩCâu 3: Hay gi thich vi sao ngu đi ba pha th ng hinh sao có dây trung tinh ?ả ườ ươ ốA. Thu ti cho vi ng các thi đi đi n.â ệB. ra hai đi áp khác nhau.ạ ệC. Gi cho đi áp trên các pha nh. ịD. ba trên.ảCâu 4: Đi gi ng nhau ch máy bi áp và máy phát đi là: ệA. Cùng là máy đi ng.ệ ộB. Cùng là máy đi tĩnhệC. Cùng là máy đi xoay chi có lõi thép và dây qu n.ệ âD. Khi ho ng trên hi ng ng đi và đi .ạ ươ ừCâu 5: Lõi thép máy bi áp nhi lá thép thu đi ng, cách đi n, ghépủ ệch nh m.ặ ằA. cho các lá thép B. Ch ng rò đi lõi ra máy ỏC. Gi dòng đi phu cô trong lõi thép.ả D. ph ng ánả ươCâu 6: Ch câu sai :A. hinh sao ố3.d pI I= tam giác ốd pU U= .B. tam giácốd pU U= hinh saoốd pI I= .C. tam giác ố3.d pI I= trong cách hinh sao ắd pI I= .D. hinh sao ố3.d pU U= tam giácốd pU U= .Câu 7: ba pha ba đi tr 10Ω hinh tam giác vào ngu đi ba phaộ ệcó Ud 380V. Ip và Id là giá tr nào sau đây:ị A. Ip 38A, Id 22A. B. Ip 22A, Id 38A C. Ip 38A, Id 65,8A. Ip 65,8A, Id 38A.Câu Khái ni ch đi xoay chi ba pha:ệ ềA Là ch đi ngu đi n, dây và i.ạ ảB. Là ch đi ngu và ba pha.ạ ảC. Là ch đi ngu và dây ba pha.ạ ẫD. Là ch đi ngu đi ba pha, dây ba pha và ba pha.ạ ảCâu 9: Máy phát đi xoay chi là máy đi bi i:ệ ôA. Đi năng thành năngệ B. năng thành đi năng ệC. Nhi năng thành năngệ D. Quang năng thành năngơ1Câu 10: Trong máy phát đi xoay chi pha, ba su đi ng trong ba cu dâyệ :A. Cùng cùng pha nh ng khác nhau biên .ầ ộB. Cùng biên cùng và cùng pha.ộ C. Cùng biên cùng nh ng khác nhau pha.ộ ềD. Cùng biên cùng pha nh ng khác nhau .ộ ốCâu 11: Các màu trong máy thu hinh màu là: A. c, lamỏ B. Xanh, timỏ C. tim, vàngỏ D. c, vàngỏ ụCâu 12: Máy bi áp là:ếA. Máy đi dùng bi đi áp nh ng gi nguyên dòng đi n.ệ ệB. Máy đi dùng bi đi áp và dòng đi n.ệ ệC. Máy bi dòng đi n.ế ệD. Máy bi nh ng gi nguyên đi ápế ệCâu 13: Trong ngu đi xoay chi ba pha đi áp pha Uồ ệp là:A. Đi áp gi dây pha và dây trung tinhệ ưB. Đi áp gi đi và đi cu phaệ ộC. Đi áp gi đi và đi trung tinh ểD. đúngâ ềCâu 14 Góc ch pha gi các sđđ trong các dây qu máy bi áp ba pha là:ệ ếA. 23 B. 32 C. 43 D. sai.â ềCâu 15: Trong ch đi xoay chi ba pha. Ch đáp án sai. ọA. Đi áp gi dây pha và dây trung tinh là đi áp pha (Uệ ệp )B. Đi áp gi hai dây pha là đi áp dây (Uệ ệd C. Dòng đi ch trong các dây pha là dòng đi pha (Iệ ệp )D. Dòng đi ch qua là dòng đi pha (Iệ ệp )Câu 16: Ngu ba pha ng có Uồ ứd 220V hinh sao Rả ớA 12,5 RB 12,5 RC 25 dòng đi trong các pha là giá tr nào:ệ ịA. IA 10A IB 7,5A IC 5A B. IA 10A IB 10A IC 20A C. IA 10A IB 10A IC 5A D. IA IB 15A IC 10ACâu 17 Trên nhãn ng không ng ba pha có ghi /Y; 220V/380V; 3000vòng/phút; cos 1,2 ng nào ghi sai:ạ ượA. công su tệ B. Đi áp nh cệ ứC. quay rôtoố D. Không có ng nào ghi saiạ ươCâu 18: bóng đèn có 220V vào ch đi ba pha dây có Ud 380V. Cách cắnào đây là đúng: ướA. ti ba bóng thành m, các hinh tam giác.ắ ốB. ti ba bóng thành m, các hinh sao.ắ C. song song ba bóng thành m, các hinh sao.ắ ốD. song song ba bóng thành m, các hinh tam giác.ắ ốCâu 19: Máy bi áp ho ng trên: ựA. tr ng quayừ ườB. Hi ng ng đi và đi .ệ ươ ừC. Hi ng ng tác đi gi tr ng quay và dòng đi ng.ệ ươ ươ ườ ứD. Hi ng ng đi tệ ươ ừ2Câu 20: Căn vào đâu phân bi máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:ứ ệA. ly tin hi u. B. Ma hóa tin hi u. C. Truy tin hi u. D. Đi ch tin hi u.ư ệCâu 21 đi truy có đi ápướ ệA. 35KV B. 60KV C. 66KV D. 22KVCâu 22 đi phân ph có đi áp:ướ ệA. 35KV B. 66KV C. 110KV D. 220KVCâu 23 nâng cao công su truy đi năng xu đi tiêuể ơth đi hi nay ng ta dùng nh ng bi pháp nào sau đây:ụ ườ ệA. Nâng cao dòng đi nệ B. Nâng cao đi ápệC. Nâng cao công su máy phátâ D. ph ng án trênả ươCâu 24 Nguyên lý ho ng máy phát đi xoay chi ba pha:ạ ềA. trên nguyên ly đi tự ừB. trên hi ng ng đi tự ươ ừC. trên nguyên ly ng đi và đi tự ừD. ba đáp án đúngả ềCâu 25 Máy bi áp không làm bi ng nào sau đây:ế ượA. dòng đi nầ B. Đi ápệC. ng dòng đi nườ D. Đi áp và ng dòng đi n.ệ ườ ệCâu 26 Cách dây bi áp ba pha nào làm cho bi áp dây nh t:ố ấA. Y/ố B. Y/Yố C. /Y D. Câu 27 Máy bi áp ho ng trên:ế ựA. tr ng quayừ ườB. Hi ng ng đi và đi .ệ ươ ừC. Hi ng ng tác đi gi tr ng quay và dòng đi ng.ệ ươ ươ ườ ứD. Hi ng ng đi tệ ươ ừCâu 28 Đi gi ng nhau ch máy bi áp và máy phát đi là ch :ể ỗA. Cùng là máy đi xoay chi uệ B. Cùng thu lo máy đi nộ ệC. Cũng có lõi thép và dây qu nâ D. ba ph ng án trênả ươCâu 29: dây trên ng đi xoay chi ba pha có dây nh mộ ằthu ti cho vi c:ậ ệA. Thay cách dây theo đi áp đi n, ng thay chi ướ ềquay ng .ủ ơB. Thay cách dây theo đi áp đi n.ô ướ ệC. Thay cách dây theo ng .ô ơD. Thay chi quay ng .ô ơCâu 30 ng đi có th cháy khi nào ?ộ ịA. Đi áp ngu ng đi áp nh ng .ệ ơB. Đi áp ngu đi áp nh ng 10Vệ ơC. Đi áp ngu đi quá cao hay quá th so đi áp nh ng .ệ ơD. Đi áp ngu nh đi áp nh ng 10Vệ ơCâu 31 tr trong ng không ng ba pha xác nh theo bi uệ ượ ượ ểth nào sau đây:ứ3A. 112nnn B. 11nnn C. 11nnn D. 11nnnCâu 32 dĩ ng không ng vì :ở ộA. n1 B. n1 C. n1 D. saiâ ềCâu 33 50 Hz thì tr ng là:ớ ườA. n1 1000 vòng/phút B. n1 2000 vòng/phút C. n1 1500 vòng/phút D. n1 750 vòng/phút4ĐÁP ÁN,H NG CH TR NGHI MƯỚ Ệ5Câu Đáp án1 A2 B3 D4 C5 D6 A7 C8 D9 B10 C11 A12 A13 D14 D15 C16 C17 A18 C19 D20 D21 C22 A23 B24 B25 A26 A27 D28 D29 A30 C31 B32 C33