Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán học lớp 12 có đáp án

0d8fab44cdf28b2757c0172d8d083efe
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 16:01:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 332 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA KÌ MÔN TOÁN 12 ỚNĂM 2018ỌTh gian: 90 phútờMã 132ềCâu 1: Cho f(x) ln 2x. hàm f’(e) ng:ạ ằA. 2e B. 4e C. 1e D. 3eCâu 2: Hàm ô31xyx-=- ng bi trên kho ng?ô aA. ()0;+¥ B. ()1;- +¥ C. ()();1 1;- +¥ D. ()1;+¥Câu 3: Tim ph ng trinh ươ3 23 1x m+ co nghi phân bi t.ê êA. 3m< B. 1m- C. 0m- D. 4m< D. 104< B. 3m³ C. 3m< D. 3m£ Trang Mã 132ềCâu 14: Cho hinh non co thi di qua tr là tam giác vuông cân co nh huy ng a2 .Th tích kh non đo là?ê ôA. 2212ap B. 222ap C. 324ap D. 3212apCâu 15: giá tr nào tham m, hàm ô1xyx m-=- ng bi trên kho ng a()0;+¥ ?A. 1m< B. 0m£ C. 1m= D. 0m>Câu 16: Hµm sè ()424x 1-- cã tËp x¸c ®Þnh lµ:A. B. (0; )) C. R\\1 1;2 2ì ü-í ýî D. 1;2 2æ ö-ç ÷è øCâu 17: Cho ,b và ≠1 và là hai ng. Tim nh đúng trong các nh đô ươ ềsau:A. ()log log loga ax y+ B. log log logb ax x=C. logloglogaaaxxy y= D. 1loglogaax x=Câu 18: giá tr nào tham thi ph ng trinh: ươ3 23x 2x m- co nghi phân bi t.ê êA. 3m< B. 0m- C. 2m= D. 4m< -1 C. -1 D. =0Câu 42: Cho hinh non co ng cao ng 20cm, bán kính đáy 25cm. Di tích xung quanh hinhườ ênon đo là:A. 125 41 cm 2B. 120 41 cm 2C. 480 41 cm 2D. 768 41 cm 2Câu 43: Nghi ph ng trinh ươ3 132 log (4x 3) log (2x 3) 2- là:A. 3x>4 B. Vô nghi mê C. 334x< D. 338x- £Câu 44: Cho hinh tr co thi di qua tr là hinh vuông nh 2a,th tích kh ngo ti pụ êhinh tr ng:ụ ằA. 38pa B. 383pa C. 38 23pa D. 343paCâu 45: Cho hinh non co thi di qua tr là tam giác co di tíchê ng ằ24 cm Th tíchêkh non đo là:ôA. 38 cm3p B. 38 cm3p C. 38 cmp D. 34 cm3pCâu 46: Cho hinh tr co thi di song song tr là hinh vuông nh ng cm và cách tr cụ ụm kho ng cm, th tích kh tr ng?ộ ằA. 3150 cmp B. 350 cmp C. 360 cmp D. 375 cmpCâu 47: Cho hinh non co bán kính đáy ng 2cm, ng sinh ng 4cm. Di tích ngo iằ ườ ạti hinh non là?êA. 264 cm3p B. 24 cmp C. 216 cmp D. 2256 cm27pCâu 48: nghi ph ng trinh ươ6.9 13.6 6.4 0x x- là:A. B. C. D. 3Câu 49: Tim các giá tr tham th (C): ị232 1xyx m-=- co ti ng.ê ứA. (-1 1) B. (-∞; -1) (1; +∞)\\{53 }C. Đáp khácô D. (-∞; -1) (1; +∞)Câu 50: Cho hinh chop S.ABC co đáy là tam giác nh ng a,ạ ằSA vuông goc đáy, tớ ặph ng ẳ()SBC đáy goc ộ045 Th tích kh chop ô.S BC là:A. 3318a B. 326a C. 327a D. 38a----------- ----------Ế Trang Mã 132ề