Đề kiểm tra học kỳ 1 môn quốc phòng lớp 11 mã đề 485

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-10-24 16:18:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KI TRA TI TỀ ẾNăm c: 2016-2017ọMÔN: GIÁO QU PHÒNG AN NINHỤ ỐKh 11 Th gian: 45 phútờH Tên: ………………………………………………………….….ọL p: ……………….….ớPH I. TR NGHI KHÁCH QUAN đi m)Ầ ể* Ch và khoanh tròn câu đúng nh tọ ấCâu 1. th ph ngũ trong th bình sĩ quan và binh sĩ là?ờ 18 tháng 20 tháng C. 24 tháng 26 thángCâu Trong hình trung hàng ngang thì trí ng ti đâu?ị tiên bên tay trái trung tr ng. ưở gi hình.Ở Bên ph hình. D. Không ph trí trên.ả ịCâu .Trình các ướ hình ti hàng cậ hìnhậ ,ch nh hàng ngũ ,đi gi tán.ỉ hìnhậ ,ch nh hàng ngũ gi tán.ỉ C. hìnhậ đi ch nh hàng ngũ, gi tán.ể hìnhậ đi gi tán.ể ảCâu 4. Lu nghĩa quân m……ch ng ……đi u?ậ ươ 10 Ch ng 71 đi uươ .11 ch ng 70 đi ươ C. 10 ch ng 70 đi ươ D. 11 ch ng 71 đi u.ươ ềCâu 5. Lu nghĩa Quân quy nh tu nh ngũ công dân namậ ớtrong th bình là bao nhiêu tu i?ờ A. 17 tu 24 tu iừ 18 tu 25 tu i.ừ 19 tu 26 tu i. 20 tu 27 tu i.ừ ổCâu 6. hình trung hàng ngang c.ồ ướ cướ B. cướ cướ D. cướCâu 7. Đăng ký nghĩa quân và ki tra kh công dân nam?ụ 17 tu 18 tu AB sai AB uềđúngCâu Qu Hoàng Sa và Tr ng Sa thu ch quy qu gia nào ?ầ ườ philippin Trung qu Vi nam D. MalaixiaCâu 9. Các ph thành lãnh th Qu gia?ộ A. Vùng t, vùng ướ Vùng tr i, vùng lòng tờ AB đúng C. AB saiềCâu 10 Biên gi li ta giáp các c?ớ ướ ướ Lào, Campuchia, Philippin Trung qu c, Campuchia, Thái lanố Trung qu c, Lào, Campuchia Trung qu c, Lào, MalaixiaốPH II: LU NẦ Câu Trách nhi Sinh trong vi Ch hành Lu nghĩa ụQuân ?ựĐáp án 1:ềPH I: TR NGHI KHÁCH QUAN.Ầ ỆCâu 10Đáp án CPH II: LU NẦ Trách nhi Sinh trong vi Ch hành Lu nghĩa Quân ?ệ ựHäc sinh cÇn lµm râ c¸c sau:1.Häc tËp qu©n sù, chÝnh trÞ, rÌn luyÖn thÓ lùc do tr êng líp tæ chøc. Trong th× gian häc t¹i tr êng, häc sinh nhÊt thiÕt ph¶i häc tËpxong ch ¬ng tr×nh huÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng.... HS CÇn cã th¸i ®é nghiªm tóc, tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ trong häctËp, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao trong tõng bµi häc,.. Häc ®i ®«i víi hµnh, vËn dông kÕt qu¶ häc tËp vµo x©ydùng nÒ nÕp sinh ho¹t tËp thÓ cã kû luËt, v¨n minh....2. ChÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù. Nam giíi ®ñ 17 tuæi,trong diÖn lµm nghÜa vô qu©n sù ph¶i -îc ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù lÇn ®Çu vµ kiÓm tra søc khoÎ theolÖnh gäi cña ChØ huy tr ëng Qu©n sù huyÖn, quËn. Ng êi s½n sµng nhËp ngò vµ qu©n nh©n dù bÞkhi cã thay ®æivÒ chøc vô c«ng t¸c, vÒ bËc ¬ng, vÒ tr×nh ®pé v¨n ho¸, vÒph©n lo¹i søc khoÎ, vÒ hoµn c¶nh gia ®×nh ph¶i ®¨ng kÝ bæsung, khi thay ®æi n¬i tró ph¶i ®¨ng kÝ di chuyÓn, khi îc cö ran íc ngoµi c«ng t¸c hoÆc häc tËp tõ n¨m trë lªn ph¶i ®¨ng kÝv¾ng mÆt dµi h¹n, lóc vÒ íc ph¶i ®¨ng kÝ nghÜa vô qu©n sù l¹i. Khi ®¨ng kÝ ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng thêi gianquy ®Þnh.3.§i kiÓm tra søc khoÎ vµ kh¸m søc khoÎ. ViÖc kiÓm tra søc khoÎ do c¬ quan qu©n sù huyÖn phô tr¸ch. ViÖc kh¸m søc khoÎ cho nh÷ng ng êi trong diÖn îc gäi nhËpngò do Héi ®ång kh¸m søc khoÎ huyÖn phô tr¸ch. HS ®i kiÓm tra søc khoÎ vµ kh¸m søc khoÎ theo giÊy gäi cñaBan chØ huy qu©n sù huyÖn. HS ph¶i cã mÆt ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnhtrong giÊy gäi, trong khi kiÓm tra hoÆc kh¸m søc khoÎ ph¶i tu©nthñ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c thñ tôc phßng kh¸m.4. ChÊp hµnh nghiªm chØnh lÖnh gäi nhËp ngò. §iÒu 21: “Theo quyÕt ®Þnh cña UBND, ChØ huy tr ëng Qu©nsù huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh gäi tõng c«ng d©nnhËp ngò. LÖnh gäi nhËp ngò ph¶i îc tr íc 15 ngµy.”- §iÒu 22: “Ng êi îc gäi nhËp ngò ph¶i cã mÆt ®óng thêi gian,®Þa ®iÓm nghi trong lÖnh nhËp ngò, nÕu kh«ng thÓ cã mÆt®óng thêi gian quy ®Þnh th× ph¶i cã giÊy chøng nhËn cña UBND.Ng êi kh«ng chÊp hµnh lÖnh gäi nhËp ngò ®· bÞ xö lú theo §iÒu 69cña lu nghÜa vô qu©n sù vÉn n»m trong diÖn gäi nhËp ngò cho®Õn khi hÕt 35 tuæi”.Đ KI TRA TI TỀ ẾNăm c: 2016-2017ọMÔN: GIÁO QU PHÒNG AN NINHỤ ỐKh 11 Th gian: 45 phútờH Tên: ………………………………………………………….….ọL p: ……………….….ớPH I. TR NGHI KHÁCH QUAN đi m)Ầ ể* Ch và khoanh tròn câu đúng nh tọ ấCâu 1. th ph ngũ trong th bình sĩ quan và binh sĩ là?ờ 18 tháng 20 tháng C. 24 tháng 26 thángCâu Trong hình trung hàng ngang thì trí ng ti đâu?ị tiên bên tay trái trung tr ng. ưở gi hình.Ở Bên ph hình. D. Không ph trí trên.ả ịCâu .Trình các ướ hình ti hàng cậ hìnhậ ,ch nh hàng ngũ ,đi gi tán.ỉ hìnhậ ,ch nh hàng ngũ gi tán.ỉ C. hìnhậ đi ch nh hàng ngũ, gi tán.ể hìnhậ đi gi tán.ể ảCâu 4. Lu nghĩa quân m……ch ng ……đi u?ậ ươ 10 Ch ng 71 đi uươ .11 ch ng 70 đi ươ C. 10 ch ng 70 đi ươ D. 11 ch ng 71 đi u.ươ ềCâu 5. Lu nghĩa Quân quy nh tu nh ngũ công dân namậ ớtrong th bình là bao nhiêu tu i?ờ A. 17 tu 24 tu iừ 18 tu 25 tu i.ừ 19 tu 26 tu i. 20 tu 27 tu i.ừ ổCâu 6. hình trung hàng ngang c.ồ ướ cướ B. cướ cướ D. cướCâu 7. Đăng ký nghĩa quân và ki tra kh công dân nam?ụ 17 tu 18 tu AB sai AB uềđúngCâu Qu Hoàng Sa và Tr ng Sa thu ch quy qu gia nào ?ầ ườ philippin Trung qu Vi nam D. MalaixiaCâu 9. Các ph thành lãnh th Qu gia?ộ A. Vùng t, vùng ướ Vùng tr i, vùng lòng tờ AB đúng C. AB saiềCâu 10 Biên gi li ta giáp các c?ớ ướ ướ Lào, Campuchia, Philippin Trung qu c, Campuchia, Thái lanố Trung qu c, Lào, Campuchia Trung qu c, Lào, MalaixiaốPH II: LU NẦ ẬCâu Em hãy nêu các quan đi ng và Nhà CHXHCN Vi nam oể ướ ảv Biên gi Qu gia? đi ).ệ ểCâu 2: Trách nhi sinh vi toàn lãnh th ch quy nệ ềBi n, Vi nam?(2 đi m)ể ểĐáp án 2:ềPH I: TR NGHI KHÁCH QUAN.(4đ)Ầ ỆCâu 10Đáp án CPH II: LU N(6đ)Ầ Câu 1: các quan đi ng và Nhà CHXHCN Vi nam vể ướ ệBiên gi Qu gia: (4đ)ớ ốa) Biên gi qu gia CHXHCN Vi Nam là thiêng liêng, kh xâmớ ướ ảph m.ạb) Xây ng, qu lí, biên gi qu gia là nhi Nhà và làự ướtrách nhi toàn ng, toàn dân, toàn quân.ệ ảc) biên gi qu gia ph vào dân, tr ti là ng bào các dân ởkhu biên gi i.ự ớd) Xây ng biên gi hòa bình, ngh gi quy các biên gi iự ớqu gia ng bi pháp hoà bình.ố ệe) Xây ng ng vũ trang chuyên trách, nòng qu lí, biênự ượ ệgi qu gia th ng nh theo ng cách ng, chính quy, tinh nhu vàớ ướ ệt ng hi i, có ch ng cao, có quân và ch lí.ừ ướ ượ ợCâu 2: Trách nhi sinh vi toàn lãnh th chệ ủquy Bi n, Vi nam?(2 đi m)ề ể- Hi pháp CHXHCN Vi Nam năm 1992 quy nh: “B qu Vi tế ướ ệNam XHCN, gi ng an ninh qu gia là nghi toàn dân,… công dânữ ủph làm nhi qu phòng an ninh do pháp lu quy nh”.ả ị- Đi 10 lu biên gi Vi Nam xác nh: “Xây ng, qu lí, biên gi iề ớqu gia, khu biên gi là nghi toàn dân do nhà th ng nh tố ướ ấqu lí”.ả- sinh ph ra p, không ng ng nâng cao trình nh th iọ ọm t, hi bi sâu truy th ng ng c, gi dân c. Trênặ ướ ướ ộc đó, xây ng, ng lòng yêu c, lòng hào dân c, th tơ ướ ổqu c. Tích tham gia các phong trào đoàn thanh niên, phong trào thanh niênố ủtình nguy ng vùng sâu, vùng xa, biên gi i, o.ệ ướ ảTr qua hàng ngàn năm ch bi bao th ng Vi Nam đã đem côngả ườ ệs c, hôi và máu ng mình gi gìn và xây ng c.ứ ươ ướChính vì ng và nhà ta luôn coi tr ng ch quy qu gia vàậ ướ ốtoàn lãnh th ng th xác nh qu gia li lãnhẹ ệth Đó là nhi thiêng liêng toàn ng, toàn dân, toàn quân nh vổ ệkhông gian sinh dân c.ồ