Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn quốc phòng lớp 11 mã đề 485

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-10-24 16:19:42
Nội dung
GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTR NG THPT CHÙAƯỜ 34/KHKTKĐCL THPTTCố NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ do nh phúcộ Chùa, ngày 03 tháng 11 năm 2016L CH THI HÌNH TH THI KÌ ỌNĂM 2016 2017Ọ1. ch thi, hình th thi:ị ứ- Các môn: Tin, TD, GDQP, CN, GDCD (10,11) ki tra kì tr ngày ướ14/12/2016- Các môn còn thi theo ch sau:ạ ịNgày( ki n)ự ếCa Th gianờlàm bài Th gianờtính gi làmờbài Hình th thiứGhichú14/12/2016 Sáng Toán 12 90 phút Tr nghi 50 câu)ắ ệTi ng Anh 12ế 60 phút Tr nghi 50 câu)ắ ệChiều Toán 10 90 phút lu nự ậTi ng Anh 10ế 45 phút Tr nghi lu nắ ậ15/12/2016 Sáng Toán 11 90 phút lu nự ậTi ng Anh 11ế 45 phút Tr nghi lu nắ ậChiều Lí 12ậ 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệĐ Lí 12ị 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệ16/12/2016 Sáng Ng Văn 10ữ 90 phút lu nự ậV lí 10ậ 45 phútT lu nự ậChiều Ng Văn 11ữ 90 phútT lu nự ậV lí 11ậ 45 phútT lu nự ậ17/12/2016 Sáng Ng Văn 12ữ 120 phút lu nự ậHóa 12ọ 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệChiều Hóa 10ọ 45 phút lu nự ậL ch 10ị 45 phút lu nự ậ19/12/2016 Sáng Hóa 11ọ 45 phút lu nự ậL ch 11ị 45 phút lu nự ậChiều ch 12ị 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệSinh 12ọ 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệ20/12/2016 Sáng GDCD 12 50 phút Tr nghi 40 câu)ắ ệSinh 10ọ 45 phút lu nự ậĐ lí 10ị 45 phút lu nự ậChiều Sinh 11ọ 45 phút lu nự ậĐ lí 11ị 45 phút lu nự ậ2. ki tra:ẫ ể- lu n: ậS GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ :…..ề THI KỲ NĂM 2016 2017Ề Ọ( MÔN Ng Văn 12, Toán 10....)ữ Th gian làm bài ….phút )ờ- Tr nghi mắ ệS GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙA THI KỲ NĂM 2016 2017 ỌMÔN: LÍ 12ẬTh gian làm bài: 50 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ tên thí sinh:...................................................................... báo danh:...........................................................................ố Mã thi ……..ềGhi chú:- ki tra lu n: môn ki tra tr nghiêm ềmã). Các thi ph đúng quy nh.ầ ị- Trên các ma tr n, đáp án ph có kí nháy nhóm tr ng. Nhóm ưởtr ng cùng các giáo viên trong nhóm ki tra tính kh thi, phù thi,ưở ềtránh các sai sót).- TTCM kh thi ng, vào ngày 5/12/2016. thi ềh kì các môn trong ).ọ ổ- nhóm nào th hi không đúng theo ho ch, nhóm tr ng, TTCM ưởch hoàn toàn tr nhi m.ị ệPHÓ HI TR NGỆ ƯỞLê Ninhả