Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 10

71eefa868aa39aeb177145a49b165332
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-24 15:59:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ 01ề THI KỲ NĂM 2016 2017Ề Ọ( MÔN Hóa 10 )ọ Th gian làm bài 45 phút )ờĐ bàiềCâu đi )ể Cho nguyên có ký hi 3517 Cla, Xác nh P, N, nguyên Clo ?ị ửb, Vi hình electron nguyên Clo. Xác nh trí nguyên ốClo trong ng th ng tu hoàn?ả ầd, Vi công th oxit cao nh Clo?ế ủCâu 2: đi )ểa, vào hi âm đi các nguyên hãy cho bi lo liên ếtrong phân các ch CaO, Nử ấ2 ?( Cho âm đi Ca 1,00 3,44 3,04 )ộ ủb, Vi công th electron, công th các phân Clế ử2 NH3 ?Câu 3: đi m)ể Cân ng ph ng oxi hóa kh sau ng ph ng pháp thăng ng electron:ằ ươ ằa, ZnO CO 0t Zn CO2 .b, Fe H2 SO4 (đ c) ặ0t Fe2 (SO4 )3 SO2 H2 .Câu 4: đi )ể là kim lo nhóm IA, cho 6,9 gam tác ng Hạ ớ2 O, sau khi ph ng ảra hoàn toàn thu 3,36 lít khí Hiđro đktc).ượa, Xác nh kim lo ạb, Cho tác ng Clo, vi ph ng trình ph ng và cho bi vai trò ươ ếc trong ph ng ?ủ ứ( Cho bi 1; Li Na 23 39 ;, 16 Cl 35,5 )ế( Thí sinh không ng ng th ng tu hoàn )ượ ầ---------------------------------------------H T-------------------------------------------ẾS GD&ĐT NH ĐI BIÊNỞ ỆTRƯỜ NG THPT CHÙAĐ 02ề THI KỲ NĂM 2016 2017Ề Ọ( MÔN Hóa 10 )ọ Th gian làm bài 45 phút )ờĐ bàiềCâu đi )ể Cho nguyên có ký hi 2311 Naa, Xác nh P, N, nguyên Natri ?ị ửb, Vi hình electron nguyên Natri. Xác nh trí nguyên ốNatri trong ng th ng tu hoàn?ả ầc, Vi công th oxit cao nh Natri?ế ủCâu 2: đi )ểa, vào hi âm đi các nguyên hãy cho bi lo liên ếtrong phân các ch HCl, Oử ấ2 ?( Cho âm đi Cl 3,16 3,44 2,20 )ộ ủb, Vi công th electron, công th các phân Clế ử2 NH3 ?Câu 3: đi m)ể Cân ng ph ng oxi hóa kh sau ng ph ng pháp thăng ng electron:ằ ươ ằa, ZnO CO 0t Zn CO2 .b, Cu HNO3 0t Cu(NO3 )2 NO+ H2 .Câu 4: đi )ể là kim lo nhóm IA, cho 6,9 gam tác ng Hạ ớ2 O, sau khi ph ng ảra hoàn toàn thu 3,36 lít khí Hiđro đktc).ượa, Xác nh kim lo ạb, Cho tác ng Clo, vi ph ng trình ph ng và cho bi vai trò ươ ếc trong ph ng ?ủ ứ( Cho bi 1; Li Na 23 39 ;, 16 Cl 35,5 )ế( Thí sinh không ng ng th ng tu hoàn )ượ ầ---------------------------------------------H T-------------------------------------------Ế