Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

1abee405045ede486679e9fc50f2c211
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-13 16:27:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS NGUY HUƯỜ DIÊN KHÁNH KHÁNH HOÀ THI KI TRA KỲ IIỀ MÔN: SINH 9Ọ ỚTh gian: 45 phút (không th gian phát )ờ I. TR NGHI KHÁCH QUAN (4,5Đ)Ắ ỆCâu 1: Khoanh tròn vào ch cái ng tr ph ng án tr đúng: (3đ)ữ ướ ươ ờ1. Các nhân sinh thái môi tr ng có:ố ườ A. Nhân nhiên và nhân không nhiênố B. Nhân vô sinh, nhân sinh và nhân không nhiênố C. Nhân vô sinh, nhân sinhố D. Nhân sinh, nhân con ng và nhân không nhiênố ườ ự2. Cây ng nhi ánh sáng và khô th ng cóố ườ A. lá to và màu mẫ B. lá nh và màu nh tỏ C. lá nh và màu mỏ D. lá to và màu nh tạ3. Ng ta th ng chia dân thành các nhóm tu i:ườ ườ A. Nhóm tu tr sinh và nhóm tu sinh nổ ướ B. Nhóm tu tr sinh và nhóm tu sau sinh nổ ướ C. Nhóm tu sinh và lao ng, nhóm tu kh năng lao ng ng nh cổ D. Nhóm tu tr sinh n, nhóm tu sinh và lao ng, nhóm tu kh năng ướ ảlao ng ng nh cộ ọ4. Nguyên nhân ch nhi môi tr ng hi nay làủ ườ A. do ho ng con ng gây raạ ườ B. núi aử C. ng tộ D. sóng th nầ5. Tác ng nh con ng môi tr ng nhiên làộ ườ ườ A. chi tranhế B. nhiên làm cân ng sinh thái vùngả C. phá nhiên (phá ng, các khí th i, th i…)ủ ướ D. khai thác khoáng quá cả ứ6. Các cành phía các cây sáng trong ng th ng ng vìướ ườ A. kh năng hút kém nên cành khô và ngả ướ B. kh năng thoát kém nên cành khô và ngả ướ C. các cành này ng ít ch cổ ượ D. sâu nhễ ệCâu 2: ch nh ng thông tin sao cho phù nh ng thông tin ộ(1,5đ)DOC24.VN 1II. LU (5,5Đ)Ự ẬCâu 3: Th nào là qu th sinh t? Nêu các tr ng qu th sinh t?(2đ)ế ậCâu 4: tên nh ng ho ng con ng gây nhi môi tr ng. ho ng ườ ườ ộcho ví (2đ)ộ ụCâu 5: Th nào là th lai? Cho ví (1,5đ)ế ụDOC24.VN
2020-09-26 15:40:02