Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - THCS Mai Dịch, Hà Nội

499f83cbebd0179f60ee2c01d45fd70d
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-13 16:18:52 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS MAI CHƯỜ ỊQU GI HÀ IẬ THI KI TRA KỲ IIỀ ỌMÔN SINH C, 8Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phút (không th gian giao )ờ ềI. TR NGHI KHÁCH QUAN(4Đ):Ắ ỆCâu 1(2đ): Khoanh tròn vào ch cái đúng tr ph ng án tr đúngữ ướ ươ ờ1. Ng ch th ng não trung gian nh ng quá trình:ườ ươ ưở ếA. ng C. giácảB. Đi hoà thân nhi D.Ho ng các quanạ ộ2. ti não th ng nế ươ ếA. teo cơB. tr ng lo nươ ạC. th không ng cơ ượD. không ph ho ng các cố ượ ơ3. Khi bài ti các ph th trì tr thì:ự ệA. máu không di raự ễB. Làm bi tính ch môi tr ng trong thế ườ ểC. Các ho ng th tăng ng kích thích bài ti di raạ ườ bình th ngườD. Ng ng quá trình trao ch từ ấ4. Các thành ph trong máu không qua th là:ầ ậA. Các ch dinh ng (gluxit, lipit, prôtêin)ấ ưỡB. Na+ và Cl-C. ng và prôtêin có kích th nồ ướ ớD. Các ch thu và K+. H+ấ ố5. Kh năng nhìn hay xa là do di ti a:ả ượ ủA.Thu ch B. ng tố ắC. Màng giác D. Th thu tinhể ỷ6. Trong các nhóm tính ch sau, nhóm nào ch có PXCĐK:ấ ởA. khi không ng ng không nh, có tính cá thễ ượ ểB. khi không ng ng nh, có tính cá thễ ượ ểC. ng không nh, sinh, cung ph gi nố ượ ảD. ng nh, sinh, có tính cá thố ượ ểCâu 2(1đ):V não có:ỏ ạ1.Thuỳ ch 2.Thuỳ thái ng ươ 3.Thuỳ nh 4.Thuỳ tránVà các vùng: A. Thính giác B. Th giác C. giác D. ngậ ộHãy các vùng vào các thuỳ sao cho phù pắ ợII. LU N(6Đ):Ự ẬCâu 3(1,5đ): bài ti ti nh ng ph nào? ph nào quan tr ngệ ướ nh t? Vì ấsao?Câu 4(3đ): cung ph sinh ng khác cung ph ng đi mấ ưỡ nào? uẽ ất cung ph sinh ng.ạ ưỡCâu 5(1,5đ): hi nào gi cho th đã tu có kh năng có con? Kấ tên các nguyên và các bi pháp tránh thai.ắ ệDOC24.VN