Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm học 2014-2015 trường PT DTNT tỉnh Bình Thuận

65626166346137343235376131616363323566653365663762383964383733663532653861333865633631626564623733313132653237373930353934316361
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 04:08 PM ngày 12-05-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 581 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014-2015TRƯỜNG PT DTNT TỈNH MÔN: Vật lý Khối 12 (chương trình cơ bản) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 123Câu Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa haikhe đến màn là m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 m. Tại điểm cách vân trungtâm 8,1 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy tính từ vân trung tâm?A. Vân sáng thứ 4. B. Vân tối thứ 5. C. Vân tối thứ 4. D. Vân sáng thứ 5.Câu Đồng vị côban 6027Co là chất phóng xạ b- với chu kì bán rã 5,33 năm. Ban đầu một lượng Cocó khối lượng m0 Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm ?A. 30,2%. B. 12,2%. C. 27,8%. D. 42,7% .Câu Quá trình phóng xạ nào dưới đây không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?A. Phóng xạ -. B. Phóng xạ +. C. Phóng xạ D. Phóng xạ .Câu Trong các tia sau, tia nào thể hiện tính chất hạt (tính chất lượng tử) rõ nhất?A. Tia gamma B. Tia tử ngoại. C. Tia X. D. Tia hồng ngoại.Câu Photon có bước sóng là 0,65m mang năng lượng làA. 3,057.10 -25J B. 1,435.10 -26J C. 3,058.10 -19J D. 2,5.10 -18JCâu Công thức tính năng lượng của một lượng tử năng lượng theo bước sóng ánh sáng là công thứcnào sau đây?A. hc B. hc C. h D. hCâu Tìm tần số của ánh sáng mà năng lượng của photon là 1,86 eVA. 4,4921.10 14 Hz B. 2,2261.10 -15 Hz C. 3,5618.10 -34 Hz D. 2,8075.10 33 HzCâu Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1 S2 cách nhau 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 300 cm.Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc: màu tím có λ1 0,4 và màu vàng có λ2 0,6 m. Khoảng cáchgiữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được vân trung tâm có giá trị :A. 3,6 mm. B. 2,4 mm C. 4,8 mm. D. 1,2 mm.Câu Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng tím, tia hồng ngoại và tia lần lượt là ε1 ε2 và ε3 thìA. ε3 ε2 ε1 B. ε2 ε1 ε3 C. ε3 ε1 ε2 D. ε1 ε2 ε3 Câu 10 Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0 0,30 m. Công thoát của kim loại dùnglàm catôt là:A. 6,62 eV B. 2,21 eV. C. 1,16 eV. D. 4,14 eV.Câu 11 Thực hiện thí nghiệm Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 0,75 và λ2 0,5 m. Tại vị trí vânsáng bậc của hệ vân λ1 có vân sáng bậc mấy của hệ vân λ2 ?A. B. 2. C. 4. D. 3.Câu 12 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 0,55 và 2 0,25 vào một tấm có côngthoát electron là 3,55 eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?A. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ 2 .. C. Chỉ có bức xạ 1 D. Không có bức xạ nào trong bức xạ đó.Doc24.vnCâu 13 Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì khoảng cách vân tối liên tiếp là 0,4 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng '> thì tại vị trí của vânsáng bậc của bức xạ có một vân sáng của bức xạ '. Bức xạ ' có giá trị nào dưới đây A. '= 0,52 B. '= 0,50 C. '= 0,6 D. ' 0,45 Câu 14 Mạch dao động LC khi hoạt động thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 10cos(4.10 7t 4 (mA). Điện tích cực đại trên tụ có giá trị là: A. 2,5.10 -10 B. 40.10 C. 40.10 -7 D. 2,5.10 -7 CCâu 15 Trong mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng T0 =12.10 -6 (s)và dòng điện cực đại I0 .Thờigian ngắn nhất kể từ khi dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 đến khi dòng trong mạch có giá trịbằng 022I là :A. 2. 10 -6 B. 4. 10 -6 C. 1,5.10 -6 D. 3. 10 -6 sCâu 16 Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm mH và tụ điện có điệndung 0,4µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc làA. 1,26.10 -4rad/s. B. 1,26.10 4rad/s. C. 5.10 4rad/s. D. 8.10 rad/s.Câu 17 Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sángthứ 10 cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm,khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:A. 0,40 m. B. 0,68 m. C. 0,45 m. D. 0,72 m.Câu 18 Trong nguyên tử hiđrô bán kính Bo là r0 5,3.10 -11m. Bán kính quỹ đạo dừng làA. 47,7.10 -11m. B. 84,8.10 -11m. C. 132,5.10 -11m. D. 21,2.10 -11m.Câu 19 Trong thí nghiện Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện trên màn tại vị trí cách vân trung tâm là:A. 1,5i B. i/4 C. D. i/2Câu 20 Hạt nhân U23892 có cấu tạo gồm:A. 92p và 146n B. 238p và 146n C. 238p và 92n D. 92p và 238nCâu 21 Mạch dao động L, có năng lượng điện từ 36.10 -6J có tụ điện 0,1mF. Khi điện áp hai đầutụ điện là 0,6V thì năng lượng từ trường làA. 1,8.10 -4J B. 1,8.10 -6J C. 18.10 4J D. 18.10 -6JCâu 22 Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Cho biếtđộ hụt khối của hạt nhân triti là mT 0,0087u, của hạt nhân đơteri là mD 0,0024u, của hạt nhân là 0,0305u; 1u 931MeV/c 2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?A. 18,0614J. B. 38,7296J.C. 38,7296MeV. D. 18,0614MeV.Câu 23 Biết NA 6,02.10 23mol -1. Tính số nơtron trong 59,5g23892 U.A. 219,73.10 21 hạt B. 219,73.10 24 hạt C. 219,73.10 22 hạt D. 219,73.10 23 hạtCâu 24 Hạt có khối lượng mα 4,0015u. Cho 931,5 MeV/c 2; số Avôgadrô NA 6,022.10 23 hạt/mol.Khối lượng của proton là mp 1,0073u, của nơtron là mn 1,0087u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành1 mol Heli?A. 2,74.10 11(J) B. 18,4.10 11 (J) C. 27,4.10 11(J) D. 1,84.10 11 (J)Doc24.vnCâu 25 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từmặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là0,55 m. Hệ vân trên màn có khoảng vân làA. 1,1mm. B. 1,2mm. C. 1,3mm. D. 1,0mm.Câu 26 Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số :A. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. B. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.C. lớn hơn tần số của tia gamma. D. lớn hơn tần số của tia màu tímCâu 27 Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 2mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 2,4m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75 m, khoảng cách giữa vân sáng thứ tư đến vân tối thứ cùng một bên đối với vân sáng trung tâm làA. 9,45 mm B. 10,35 mm C. 3,15 mm D. 2,25 mmCâu 28 Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng .Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, trênmàn và cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêuvân sáng.A. vân B. vân C. 10 vân. D. vânCâu 29 Mạch dao động LC đang dao động tự do với chu kì Thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng từ trường có giá trị cực đại đến lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. 4T B. 6T C. 8T D. 2TCâu 30 Ban đầu có 128g plutoni, sau 432 năm chỉ còn 4g. Chu kì bán rã của plutoni làA. 13,5 năm. B. 108 năm. C. 2160năm. D. 86,4 năm.Câu 31 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 10 s. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thìsố hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng 1/3 lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?A. 20 s. B. s. C. 30 s. D. 4,15 s.Câu 32 Sóng điện từ trong chân không có tần số 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là:A. =2000 km B. =2000 C. =1000 km D. =1000 .Câu 33 Trong sơ đồ của một máy phát thanh vô tuyến, không có mạch nào dưới đây?A. Mạch phát sóng điện từ cao tần. B. Mạch khuếch đạiC. Mạch tách sóng. D. Mạch biến điệu.Câu 34 Từ hạt nhân 23688 Ra phóng ra hạt và một hạt trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhântạo thành làA. 22484 X. B. 22483 C. 22284 X. D. 22283 X.Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng trong không khí, hai khe cách nhau mm đượcchiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m, màn quan sát cách hai khe m. Sau đó đặt toàn bộ thínghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?A. 0,3mm. B. 0,4 mm. C. 0,3 m. D. 0,4 m.Câu 36 Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai ?A. Khi một nguyên tử phát xạ thì mỗi lần nó chỉ có thể phát ra một phôtôn.B. Phôtôn đứng yên khi nhiệt độ môi trường giảm xuống rất thấp.C. Mọi phôtôn có tần số đều có năng lượng phôtôn bằng hf.D. Khi truyền từ không khí vào nước thì năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc không đổi.Doc24.vnCâu 37 hụt khối của hạt nh 6027 Col 4,5442 Biết 931,5 MeV 2. ng ợng li kết ri ngtrong hạt nh 6027 Co à:A 70,4 MeV nucl B. 70,5 MeV nucl .. C. 7,05 MeV/nuclôn. D. 48,9 MeV/nuclônCâu 38 Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 5,3.10 -11 m. Electron của một nguyên tử hiđrô có bánkính quỹ đạo bằng 21,2.10 -11 m. Quỹ đạo dừng của electron này làA. quỹ đạo M. B. quỹ đạo C. quỹ đạo O. D. quỹ đạo N.Câu 39 Hạt nhân đơteri D21 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượngcủa nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân D21 là:A. 2,23MeV B. 2,02MeV C. 1,86MeV D. 0,67MeVCâu 40 Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạch cóđiện dung 25 F. Độ tự cảm của cuộn cảm làA. 1,5 H. B. 1,5.10 -6 H. C. 0,04 H. D. 4.10 -6 H.-----------------------------------Hết -----------------------------Doc24.vnSỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014-2015TRƯỜNG PT DTNT TỈNH MÔN: Vật lý Khối 12 (chương trình cơ bản) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 234Câu Tìm tần số của ánh sáng mà năng lượng của photon là 1,86 eVA. 4,4921.10 14 Hz B. 2,8075.10 33 Hz C. 2,2261.10 -15 Hz D. 3,5618.10 -34 HzCâu Biết NA 6,02.10 23mol -1. Tính số nơtron trong 59,5g23892 U.A. 219,73.10 21 hạt B. 219,73.10 23 hạt C. 219,73.10 22 hạt D. 219,73.10 24 hạtCâu Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì khoảng cách vân tối liên tiếp là 0,4 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng '> thì tại vị trí của vânsáng bậc của bức xạ có một vân sáng của bức xạ '. Bức xạ ' có giá trị nào dưới đây A. '= 0,52 B. ' 0,45 C. '= 0,6 D. '= 0,50 Câu Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm mH và tụ điện có điệndung 0,4µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc làA. 1,26.10 -4rad/s. B. 1,26.10 4rad/s. C. 5.10 4rad/s. D. 8.10 rad/s.Câu Quá trình phóng xạ nào dưới đây không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?A. Phóng xạ B. Phóng xạ -. C. Phóng xạ +. D. Phóng xạ .Câu hụt khối của hạt nh 6027 Col 4,5442 Biết 931,5 MeV 2. ng ợng li kết ri ngtrong hạt nh 6027 Co à:A. 70,5 MeV nucl .. B. 48,9 MeV/nuclôn C. 7,05 MeV/nuclôn. D. 70,4 MeV/nuclôn.Câu Photon có bước sóng là 0,65m mang năng lượng làA. 2,5.10 -18J B. 3,057.10 -25J C. 1,435.10 -26J D. 3,058.10 -19J .Câu Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từmặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là0,55 m. Hệ vân trên màn có khoảng vân làA. 1,2mm. B. 1,0mm. C. 1,3mm. D. 1,1mm.Câu Trong thí nghiện Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện trên màn tại vị trí cách vân trung tâm là:A. i/2 B. 1,5i C. D. i/4Câu 10 Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạchcó điện dung 25 F. Độ tự cảm của cuộn cảm làA. 0,04 H. B. 1,5.10 -6 H. C. 4.10 -6 H. D. 1,5 H.Câu 11 Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 5,3.10 -11 m. Electron của một nguyên tử hiđrô có bánkính quỹ đạo bằng 21,2.10 -11 m. Quỹ đạo dừng của electron này làA. quỹ đạo M. B. quỹ đạo O. C. quỹ đạo N. D. quỹ đạo LCâu 12 Trong nguyên tử hiđrô bán kính Bo là r0 5,3.10 -11m. Bán kính quỹ đạo dừng làA. 84,8.10 -11m. B. 47,7.10 -11m. C. 21,2.10 -11m. D. 132,5.10 -11m.Câu 13 Đồng vị côban 6027Co là chất phóng xạ b- với chu kì bán rã 5,33 năm. Ban đầu một lượng Cocó khối lượng m0 Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm ?A. 12,2%. B. 42,7% C. 27,8%. D. 30,2%.Doc24.vnCâu 14 Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 2mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 2,4m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75 m, khoảng cách giữa vân sáng thứ tư đến vân tối thứ cùng một bên đối với vân sáng trung tâm làA. 3,15 mm B. 2,25 mm C. 10,35 mm D. 9,45 mmCâu 15 Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sángthứ 10 cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm,khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:A. 0,68 m. B. 0,40 m. C. 0,72 m. D. 0,45 m.Câu 16 Hạt nhân đơteri D21 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượngcủa nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân D21 là:A. 2,02MeV B. 2,23MeV C. 0,67MeV D. 1,86MeVCâu 17 Trong sơ đồ của một máy phát thanh vô tuyến, không có mạch nào dưới đây?A. Mạch khuếch đại B. Mạch tách sóng.C. Mạch phát sóng điện từ cao tần. D. Mạch biến điệu.Câu 18 Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứahai khe đến màn là m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 m. Tại điểm cách vântrung tâm 8,1 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy tính từ vân trung tâm?A. Vân tối thứ 4. B. Vân tối thứ 5. C. Vân sáng thứ 4. D. Vân sáng thứ 5.Câu 19 Sóng điện từ trong chân không có tần số 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là:A. =2000 km B. =1000 km C. =2000 D. =1000 .Câu 20 Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng .Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, trênmàn và cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêuvân sáng.A. vân B. 10 vân. C. vân D. vânCâu 21 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng trong không khí, hai khe cách nhau mm đượcchiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m, màn quan sát cách hai khe m. Sau đó đặt toàn bộ thínghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?A. 0,4 m. B. 0,3 m. C. 0,4 mm. D. 0,3mm.Câu 22 Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số :A. lớn hơn tần số của tia gamma. B. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.C. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ. D. lớn hơn tần số của tia màu tímCâu 23 Trong mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng T0 =12.10 -6 (s)và dòng điện cực đại I0 .Thờigian ngắn nhất kể từ khi dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 đến khi dòng trong mạch có giá trịbằng 022I là :A. 3. 10 -6 B. 2. 10 -6 C. 4. 10 -6 D. 1,5.10 -6 sCâu 24 Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai ?A. Mọi phôtôn có tần số đều có năng lượng phôtôn bằng hf.B. Khi một nguyên tử phát xạ thì mỗi lần nó chỉ có thể phát ra một phôtôn.C. Phôtôn đứng yên khi nhiệt độ môi trường giảm xuống rất thấp.D. Khi truyền từ không khí vào nước thì năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc không đổi.Doc24.vnCâu 25 Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0 0,30 m. Công thoát của kim loại dùnglàm catôt là:A. 4,14 eV. B. 1,16 eV. C. 6,62 eV D. 2,21 eV.Câu 26 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 0,55 và 2 0,25 vào một tấm có côngthoát electron là 3,55 eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?A. Cả hai bức xạ. B. Không có bức xạ nào trong bức xạ đó.C. Chỉ có bức xạ 2 .. D. Chỉ có bức xạ 1 .Câu 27 Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Cho biếtđộ hụt khối của hạt nhân triti là mT 0,0087u, của hạt nhân đơteri là mD 0,0024u, của hạt nhân là 0,0305u; 1u 931MeV/c 2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?A. 18,0614MeV. B. 18,0614J.C. 38,7296J. D. 38,7296MeV.Câu 28 Hạt nhân U23892 có cấu tạo gồm:A. 92p và 146n B. 92p và 238n C. 238p và 92n D. 238p và 146nCâu 29 Trong các tia sau, tia nào thể hiện tính chất hạt (tính chất lượng tử) rõ nhất?A. Tia X. B. Tia tử ngoại. C. Tia gamma D. Tia hồng ngoại.Câu 30 Mạch dao động L,C có năng lượng điện từ 36.10 -6J có tụ điện 0,1mF. Khi điện áp hai đầutụ điện là 0,6V thì năng lượng từ trường làA. 18.10 -6J B. 1,8.10 -4J C. 18.10 4J D. 1,8.10 -6JCâu 31 Từ hạt nhân 23688 Ra phóng ra hạt và một hạt trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhântạo thành làA. 22484 X. B. 22483 C. 22284 X. D. 22283 X.Câu 32 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 10 s. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêuthì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng 1/3 lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?A. s. B. 30 s. C. 4,15 s. D. 20 s.Câu 33 Mạch dao động LC khi hoạt động thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 10cos(4.10 7t 4 (mA ). Điện tích cực đại trên tụ có giá trị là A. 40.10 -7 B. 2,5.10 -7 C. 2,5.10 -10 D. 40.10 .Câu 34 Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1 S2 cách nhau 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 300cm. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc: màu tím có λ1 0,4 và màu vàng có λ2 0,6 m. Khoảngcách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được vân trung tâm có giá trị :A. 1,2 mm. B. 4,8 mm. C. 3,6 mm. D. 2,4 mmCâu 35 Hạt có khối lượng mα 4,0015u. Cho 931,5 MeV/c 2; số Avôgadrô NA 6,022.10 23hạt/mol. Khối lượng của proton là mp 1,0073u, của nơtron là mn 1,0087u. Tính năng lượng toả ra khitạo thành mol Heli?A. 2,74.10 11(J) B. 27,4.10 11(J) C. 1,84.10 11 (J) D. 18,4.10 11 (J)Câu 36 Mạch dao động LC đang dao động tự do với chu kì Thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng từ trường có giá trị cực đại đến lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. 6T B. 4T C. 8T D. 2TDoc24.vnCâu 37 Thực hiện thí nghiệm Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 0,75 và λ2 0,5 m. Tại vị trí vânsáng bậc của hệ vân λ1 có vân sáng bậc mấy của hệ vân λ2 ?A. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 38 Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng tím, tia hồng ngoại và tia lần lượt là ε1 ε2 và ε3 thìA. ε2 ε1 ε3 B. ε3 ε1 ε2 C. ε1 ε2 ε3 D. ε3 ε2 ε1 .Câu 39 Ban đầu có 128g plutoni, sau 432 năm chỉ còn 4g. Chu kì bán rã của plutoni làA. 2160năm. B. 86,4 năm. C. 108 năm. D. 13,5 năm.Câu 40 Công thức tính năng lượng của một lượng tử năng lượng theo bước sóng ánh sáng là công thứcnào sau đây?A. h B. h C. hc D. hc-----------------------------------Hết -----------------------------Doc24.vnSỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2014-2015TRƯỜNG PT DTNT TỈNH MÔN: Vật lý Khối 12 (chương trình cơ bản) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 345Câu Trong sơ đồ của một máy phát thanh vô tuyến, không có mạch nào dưới đây?A. Mạch biến điệu. B. Mạch tách sóng.C. Mạch khuếch đại D. Mạch phát sóng điện từ cao tần.Câu Photon có bước sóng là 0,65 m, mang năng lượng làA. 1,435.10 -26J B. 2,5.10 -18J C. 3,057.10 -25J D. 3,058.10 -19J .Câu Đồng vị côban 6027Co là chất phóng xạ b- với chu kì bán rã 5,33 năm. Ban đầu một lượng Cocó khối lượng m0 Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm ?A. 12,2%. B. 42,7% C. 27,8%. D. 30,2%. Câu Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sángthứ 10 cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm,khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:A. 0,68 m. B. 0,45 m. C. 0,40 m. D. 0,72 m.Câu hụt khối của hạt nh 6027 Col 4,5442 Biết 931,5 MeV 2. ng ợng li kết ri ngtrong hạt nh 6027 Co à:A. 70,5 MeV nucl .. B. 7,05 MeV/nuclôn. C. 70,4 MeV/nuclôn. D. 48,9 MeV/nuclônCâu Mạch dao động L,C có năng lượng điện từ 36.10 -6J có tụ điện 0,1mF. Khi điện áp hai đầu tụđiện là 0,6V thì năng lượng từ trường làA. 1,8.10 -4J B. 1,8.10 -6J C. 18.10 4J D. 18.10 -6JCâu Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 10 s. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thìsố hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng 1/3 lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?A. 30 s. B. 20 s. C. 4,15 s. D. s.Câu Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt và hạt nơtrôn. Cho biếtđộ hụt khối của hạt nhân triti là mT 0,0087u, của hạt nhân đơteri là mD 0,0024u, của hạt nhân là 0,0305u; 1u 931MeV/c 2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?A. 18,0614J. B. 18,0614MeV.C. 38,7296MeV. D. 38,7296J.Câu Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai ?A. Mọi phôtôn có tần số đều có năng lượng phôtôn bằng hf.B. Phôtôn đứng yên khi nhiệt độ môi trường giảm xuống rất thấp.C. Khi một nguyên tử phát xạ thì mỗi lần nó chỉ có thể phát ra một phôtôn.D. Khi truyền từ không khí vào nước thì năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc không đổi.Câu 10 Mạch dao động LC đang dao động tự do với chu kì Thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng từ trường có giá trị cực đại đến lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. 4T B. 8T C. 2T D. 6TCâu 11 Sóng điện từ trong chân không có tần số 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là:A. =2000 km B. =1000 C. =1000 km D. =2000 .Doc24.vnCâu 12 Công thức tính năng lượng của một lượng tử năng lượng theo bước sóng ánh sáng là công thứcnào sau đây?A. hc B. hc C. h D. hCâu 13 Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạchcó điện dung 25 F. Độ tự cảm của cuộn cảm làA. 0,04 H. B. 1,5.10 -6 H. C. 4.10 -6 H. D. 1,5 H.Câu 14 Trong nguyên tử hiđrô bán kính Bo là r0 5,3.10 -11m. Bán kính quỹ đạo dừng làA. 132,5.10 -11m. B. 84,8.10 -11m. C. 21,2.10 -11m. D. 47,7.10 -11m.Câu 15 Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 0,55 và 2 0,25 vào một tấm kẽm có côngthoát electron là 3,55 eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?A. Chỉ có bức xạ 1 B. Cả hai bức xạ.C. Chỉ có bức xạ 2 .. D. Không có bức xạ nào trong bức xạ đó.Câu 16 Ban đầu có 128g plutoni, sau 432 năm chỉ còn 4g. Chu kì bán rã của plutoni làA. 13,5 năm. B. 108 năm. C. 2160năm. D. 86,4 năm.Câu 17 Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứahai khe đến màn là m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 m. Tại điểm cách vântrung tâm 8,1 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy tính từ vân trung tâm?A. Vân sáng thứ 5. B. Vân tối thứ 4. C. Vân tối thứ 5. D. Vân sáng thứ 4.Câu 18 Hạt nhân đơteri D21 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượngcủa nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân D21 là:A. 0,67MeV B. 2,23MeV C. 1,86MeV D. 2,02MeVCâu 19 Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì khoảng cách vân tối liên tiếp là 0,4 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng '> thì tại vị trí của vânsáng bậc của bức xạ có một vân sáng của bức xạ '. Bức xạ ' có giá trị nào dưới đây A. ' 0,45 B. '= 0,52 C. '= 0,50 D. '= 0,6 Câu 20 Trong mạch dao động LC có chu kỳ dao động riêng T0 =12.10 -6 (s)và dòng điện cực đại I0 .Thờigian ngắn nhất kể từ khi dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 đến khi dòng trong mạch có giá trịbằng 022I là :A. 3. 10 -6 B. 4. 10 -6 C. 1,5.10 -6 D. 2. 10 -6 sCâu 21 Từ hạt nhân 23688 Ra phóng ra hạt và một hạt trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhântạo thành làA. 22283 X. B. 22284 X. C. 22483 XD. 22484 X. Câu 22 Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là λ0 0,30 m. Công thoát của kim loại dùnglàm catôt là:A. 1,16 eV. B. 6,62 eV C. 2,21 eV. D. 4,14 eV.Câu 23 Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số :A. lớn hơn tần số của tia gamma. B. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ.C. lớn hơn tần số của tia màu tím D. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.