Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Côn Minh

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 11:16:43
Nội dung
TRƯỜNG TH CÔN MINH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 2015Họ và tên: ………………………………………. Môn: Tiếng Anh Lớp: Thời gian: 35 phút (không kể giao đề)Điểm Nhận xét của giáo viênI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)1. Circle the odd one out (2,5pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A,B,C hoặc D. 1. A. Summer B. Winter C. Autumn D. Seasons 2. A. Train B. Bus C. Plane D. Book 3. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday 4. A. Turn right B. Turn left C. Museum D. Go straight ahead 5. A. Singer B. Player C. Sister D. Farmer2. Match the questions in column to their suitable answers in column (2,5pts): (Nối câu hỏi cột với các câu trả lời thích hợp cột bằng cách viết vào phần đáp án Answers)A Answers1. What are you going to do tonight? a. have headache. 2. What did you do last weekend? b. usually go skiing. 3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 4. Where is the museum? d. went to the zoo. 5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. Doc24.vnII. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)3. Reorder the words to make the sentences (2,5 pts) Sắp xếp các từ sau thành câu đúng 1. wrote last weekend letter.→ ………………………………………………………………………………..… 2. doctor should You see→ ………………………………………………………………………………..… 3. going to tomorrow are what you do?→ ………………………………………………………………………………..…? 4. is Where zoo the ?→ ………………………………………………………………………………..…? 5. like weather in summer What’s the ?→ ………………………………………………………………………………..…?4. Read and tick True or False (2,5points Đọc và viết: (đúng ), (sai). My name is Peter. I’m from England. It’s very cold in my country. In winter, often go skiing with my friends. It is usually hot in summer. sometimes go swimming in summer. like travelling. often travel to America. go there by plane.Doc24.vn1. Peter comes from Singapore. ___________2. It’s very hot in his country. ___________3. He often goes skiing in winter. ___________4. He likes reading books ___________5. He often travels to America by plane. ___________THE ENDTRƯỜNG TH CÔN MINH ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II *** ****** NĂM HỌC 2014 2015 Môn: Tiếng Anh Lớp I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)1. Circle the odd one out Khoanh tròn từ khác loại 2,5pts)Mỗi câu đúng 0,5 điểm2. Match the questions in column to their suitable answers in column (2,5pts): Mỗi câu đúng 0,5 điểmA Answers1. What are you going to do tonight? a. have headache. e2. What did you do last weekend? b. usually go skiing. d3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. a4. Where is the museum? d. went to the zoo. c5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. bDoc24.vn 1. 2. 3. 4. 5. CII. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)3. Reorder the words to make the sentences (2,5 pts) Sắp xếp các từ thành câu đúng .Mỗi câu đúng 0.5 điểm1. wrote letter last weekend.2. You should see doctor.3. What are you going to do tomorrow?4. Where is the zoo?5. What’s the weather like in winter?4. Read and tick True or False (2,5points Đọc và viết: (đúng ), (sai).Mỗi câu đúng 0.5 điểm1. 2. 3. 4. 5. TTHE ENDDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.