Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 năm 2015 môn Tiếng Việt trường tiểu học Trung Hòa 1 có đáp án

35613964643166393461653832306539316331323165366532333034393037396361653565643838386135303535636135643232383066653966366431373638
Gửi bởi: letrunghieu vào 01:46 PM ngày 10-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 4878 | Lượt Download: 32 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trường Trung 5...... tên: ...................................... KIỂM GIỮA Môn: TIẾNG VIỆT KHỐI Thời gian: phút thành tiếng (5điểm) Giáo viên phiếu nhận tuần tuần Tiếng Việt theo định. thầm tập: điểm) thầm “Phong cảnh Hùng” (SGK Tiếng Việt trang 69). dung đọc, khoanh trước đúng sau: Hùng trên ngọn nào? Nghĩa Lĩnh. Đảo. những miêu thiên nhiên Hùng? Trước đền, những khóm đường bông những cánh bướm nhiều đang quạt hoa. tường xanh sừng sững chắn ngang phải trời cuồn cuộn. trên đúng. hiểu nào? ngược xuôi. ngày mồng mười tháng người đâu, cũng Mùng mười tháng ngày Hùng. trên đúng. “Đền thượng chót trên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Trước những khóm đường bông những cách bướm nhiều đang quạt hoa” liên nhau bằng cách nào? Bằng cách thay ngữ. Điểm: Đọc:........ Viết:........ Chung:.....Doc24.vn Bằng cách ngữ. Bằng cách trên. “Dãy tường xanh sừng sững chắn ngang phải trời cuồn cuộn” dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nhân hóa. sánh. ghép “Trước đền, những khóm đường bông đỏ,những cánh bướm nhiều đang quạt hoa” nhau bằng cách nào? Bằng cách dụng quan Bằng cách dụng ứng. Bằng cách trực tiếp, không nối. Dòng dưới chứa trong văn? dờn, chót vót, vọi, sừng sững, cuồn cuộn, dờn, chót vót, xanh xanh, dờn, chót vót, xanh xanh, thăm thẳm. phẩy trong “Trong đền, dòng quốc nghiêm hoành treo chính giữa” nghĩa nào? Ngăn cách thành phần chính trong câu. Ngăn cách trạng thành phần chính trong câu. thúc câu. đồng nghĩa vọi? Dòng dưới đúng dung văn? ngợi niềm thành kính thiêng liêng người tiên. ngợi tráng Hùng vùng ngợi tráng Hùng vùng đồng thời niềm thành kính thiêng liêng người tiên. Kiểm viết: điểm) Chính điểm)Doc24.vn Nghe viết: Tranh làng (SGK Tiếng Việt Trang viết đoạn ngày tuổi… hóm hỉnh tươi ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ điểm) bóng thích ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doc24.vn ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... HƯỚNG ĐÁNH ĐIỂM Kiểm đọc: điểm) thầm: điểm) Giáo viên sinh khoanh trước đúng. khoanh trước đúng: được điểm. khoanh trước đúng: được điểm. Nghĩa Lĩnh. trên đúng. trên đúng. Bằng cách ngữ. sánh. Bằng cách trực tiếp,không nối. dờn, chót vót, vọi, sừng sững, cuồn cuộn, Ngăn cách trạng thành phần chính trong câu. ngợi tráng Hùng vùng đồng thời niềm thành kính thiêng liêng người tiên. Kiểm viết: điểm) Chính điểm)Doc24.vn viết không chính viết ràng, trình đúng đọan điểm. chính trong viết (sai hoặc vần, thanh; không viết đúng định), điểm. viết không ràng, cao, khoảng cách, kiểu hoặc trình bẩn,.. điểm toàn bài. (5điểm) được điểm: Viết được miêu phần theo học; khoảng câu. Viết đúng pháp, dùng đúng, không chính viết ràng, trình sạch theo diễn viết, điểm 0,5.