đề kiểm tra học kì 1 vật lý 7 2017 -2018

Gửi bởi: phạm thị nhàn vào ngày 2018-11-29 15:18:48 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Phòng GD ĐT huy Phúc Thệ ọTr ng THCS Hát MônườĐ KI TRA KÌ NĂM 2017 2018Ề ỌMôn lí 7ậTh gian: 45 phútờĐ bài:ềI. Tr nghi (2 đi m):ắ Khoanh tròn đáp án em cho là đúngCâu 1. nào sau đây là ngu âm:ậ ồA. dây cao su.ợ B. Dây đàn. C. Loa phát thanh đang phát. D. tr ng.ặ ốCâu 2. ta nhìn th khi nào?ắ ậA. Khi ta nhìn th ng phía đó.ẳ B. Khi có ánh sáng truy vào ta.ề ắC. Khi ta ng có ánh sáng.ứ D. Khi có ánh sáng đó truy vào ta.ừ ắCâu 3. tính to âm là:ơ ủA. Héc (Hz). B. -xi-ben (dB)ề C. Niut (N) D. Mét(m)Câu 4. con th hi 50 dao ng trong th gian giây. dao ượ ốđ ng con là:ộ A. 25Hz B. 250s C. 10Hz D. 5sII. lu (8 đi m)ự Câu (3 đi m):ể a, Âm truy qua nh ng môi tr ng nào? So sánh truy âm trong ượ ườ ềnh ng môi tr ng đó.ữ ườ b, Quan sát ng đang đàn ghi ta, hãy cho bi chi ti nào đàn đã ườ ủphát ra âm thanh? Câu (3 đi m):ể Cho đi sáng và đi tr ng ph ng nh hìnhộ ướ ươ ưv :ẽ Ga, Trình bày cách tia sáng đi ng ph qua M.ẽ ươ ạb, Ch ng minh ng trong vô con ng đi thì ánh sáng điứ ườ ớtheo con ng ph là ng nh t.ườ Câu (2 đi m):ể a. Phát bi nh lu truy th ng ánh sáng và nh lu ph ánh sang.ể b. AB tr ng ph ng và cách ng kho ng 15cm. Diộ ướ ươ ươ ảchuy AB ra xa ng đo 5cm. nh A'B' AB cách AB kho ngể ươ ảb ng bao nhiêu ?ằH tếMA TR KI TRA KÌ NĂM 2017 2018Ậ ỌMÔN: lí I. Tr nghi (2 đi m):ắ câu khoanh tròn đúng 0,5 đi mỗ ượ ểCâu Câu Câu Câu 4C II. lu (8đi m):ự ểCâu (3 đi m)ể Âm truy qua môi tr ng ng khíề ượ ườ ỏ- truy âm trong ch nh t, ật truy âm trong ch khí là nh nh t.ố 1,5 đi mể1,5 đi mểCâu (3 đi m)ể a, I- ng S’ ng qua S’ I.ố ạ- I.ố ớ- ràng ch ng minh SI là tia IM là tia ượ ớph .ả ạb, đi tùy trên SE, EMấ ốTa có SE EM ES’+ EM S’MES’ EM S’I IMES’ EM SI IM ĐPCM) đi mể1 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mểCâu (2 đi m)ể a. Phát bi nh lu truy th ng ánh sáng: Trong môi tr ng trong su và ng tính, ánh sáng truy ườ ềđi theo ng th ng.ườ ẳ* Phát bi nh lu ph ánh sáng:ể -Tia ph trong ph ng ch tia ớvà òng pháp tuy ng đi i.ư ươ ớ- Góc ph luôn luôn ng góc i.ả ớb. nh A'B' AB cách AB kho ng ng ằ40cm 0,5 đi mể0,5 đi mể1 đi mểH tếMA TR KI TRA KÌ NĂM 2017 2018Ậ ỌMôn: lí 7ậC đấ ộN dungộ Nh bi tậ Thông hi ng ngổTN TL TN TL TN TL Sốcâu đi mố ểCh ng :ươQuang cọ 10,5 13 12 35,5Ch ng II: Âmươh cọ 10,5 13 10,5 10,5 44,5T ngổ 13 10,5 13 10,5 12 710Phòng GD ĐT huy Phúc ệThọTr ng THCS Hát MônườH tên:ọL pớ KI TRA KÌ ỌMôn lí 7ậTh gian: 45 phútờĐi mể phê th cô giáoờ ầĐ bài:ềI. Tr nghi (2 đi m):ắ Khoanh tròn đáp án em cho là đúngCâu 1. nh ng là:Ả ươ A. nh o, không ng trên màn, luôn nh t.ả ượ B. nh th t, ng trên màn, nh vât.ả ượ C. nh o, không ng trên màn, ng t.ả ượ D. nh th t, ng trên màn, ng t.ả ượ ậCâu 2. nào đây không là ngu âmậ ướ ượ A. Dây đàn dao ng.ộ C. Chi sáo đang trên bàn.ế B. tr ng dao ng.ặ D. Âm thoa dao ng.ộCâu 3. Khi ta nghe th ti ng tr ng, ph dao ng phát ra âm là:ấ A. Dùi tr ng.ố C. Tang tr ng.ố B. tr ng.ặ D. Vi tr ng.ề ốCâu 4. con th hi 50 dao ng trong th gian giây. dao ng ượ ộc con là:ủ A. 25Hz B. 250s C. 10Hz D. 5sII. lu (8 đi m)ự Câu (2 đi m): a, Âm truy qua nh ng môi tr ng nào? So sánh truy âm ượ ườ ềtrong nh ng môi tr ng đó.ữ ườ b,Quan sát ng đang đàn ghi ta, hãy cho bi chi ti nào đàn đã phát ra âm ườ ủthanh? Câu (2 đi m):ể Cho đi sáng và đi tr ng ph ng nh hình :ộ ướ ươ Ga, Trình bày cách tia sáng đi ng ph qua M.ẽ ươ ạb, Ch ng minh ng trong vô con ng đi thì ánh sáng đi theo conứ ườ ớđ ng ph là ng nh t.ườ Câu (2 đi m):ể là sâu đáy bi ể()2h v.t= Hãy tính sâu đáy bi iộ ạm mà th gian lúc tàu phát ra siêu âm khi nh siêu âm ph là 1,2 giây.ộ ạBi truy siêu âm trong là 1500ế ướ m/s. Câu (2 đi m): vào tính ch nh ủv ng ph ng, hãy nh tậ ươ sángAB và BOA tr ng ph ng (hình ). ướ ươ ABBA Oa. b.Bài làm................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................