Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 9 Quận Thanh Trì 2017 - 2018

Gửi bởi: Tester vào 11:01 PM ngày 6-12-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 244 | Lượt Download: 1 | File size: 0.116213 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20172018
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài 1: (2,0 điểm) Rút gọn các biểu thức
A  2 48  4 27  75  121
3 6
B  

 3 
 3  2 1 2
2 3Bài 2: (2,0 điểm) Cho các biểu thức :

A


x 2
x
1  x 1
và B  
( với x  0, x  1 )


x  1  x  1
x 1
 x 1

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x  9
b) Rút gọn B.
c) Đặt P  B :  A  1 . Tìm giá trị lớn nhất của P.
Bài 3: (1,5 điểm) Cho hai hàm số: y  2 x  3 và y 

1
x2
2

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm C của hai đồ thị trên.
c) Tính diện tích tam giác ABC biết A, B lần lượt là giao điểm của hai đường thẳng
trên với trục tung
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AC.
Đường tròn  O  cắt BC tại điểm thứ hai là I
a) Chứng minh rằng : AI 2  BI .CI
b) Kẻ OM  BC tại M , AM cắt  O  tại điểm thứ hai là N . Chứng minh: AIM đồng
dạng với CNM và suy ra AM .MN  CM 2 .
c) Từ I kẻ IH  AC tại H . Gọi K là trung điểm của IH . Tiếp tuyến tại I của  O  cắt

AB tại P . Chứng minh: ba điểm C , K, P thẳng hàng.
d) Chứng minh: OI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp IMN .
Bài 5( 1,0 điểm): Tìm giá trị của x, y thỏa mãn phương trình:
36

x2

4
 28  4 x  2  y  1
y 1

Hướng dẫn giải
Đáp án được thực hiện bởi TRUNG TÂM TRÍ ĐỨC
Bài 1: (2,0 điểm)
A  27 3

B2 3

2  3  1

Bài 2: (2,0 điểm) Cho các biểu thức :
a) x  9  A 

b) B  1
2

x 1

x 1


 x 1 
x 1  x  1
c) Đặt P  B :  A  1 

1
x 1

1 x
2
 1 
. Tìm giá trị lớn nhất của P=1 khi x  0 .
1 x
1 x

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hai hàm số: y  2 x  3 và y 

1
x2
2

a) Vẽ đồ thị
y
A

1
C

x

O

B

b) C  2; 1
c) S ABC  5 (đvdt)
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AC.
Đường tròn  O  cắt BC tại điểm thứ hai là I
a) Chứng minh rằng : AI 2  BI .CI

b) Kẻ OM  BC tại M , AM cắt  O  tại điểm thứ hai là N . Chứng minh: AIM đồng
dạng với CNM và suy ra AM .MN  CM 2 .
c) Từ I kẻ IH  AC tại H . Gọi K là trung điểm của IH . Tiếp tuyến tại I của  O  cắt

AB tại P . Chứng minh: ba điểm C , K, P thẳng hàng.
d) Chứng minh: OI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp IMN .
E

B
Q

I
P

M

N

K
A

H

C

O

Bài 5( 1,0 điểm): Tìm giá trị của x, y thỏa mãn phương trình:
36

x2

4
 28  4 x  2  y  1
y 1
61653464363739663334643565363432353439356662643433643365323235343361363238353962346264646532303337656361316230363037313633373032