Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

de kiem tra hoc ki 1 toan 8 _14)

318240ed21f1e446ab66f22619586919
Gửi bởi: LearnForever2k3 vào ngày 2017-08-10 08:33:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 334 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

11ỀBaøi Th hi các phép tính:ự ệa. (2x 5x 6x 15) (2x 5)b. 2x 36x 9  c. (x 5) (x 4)(x 4) 3x(x 2)Baøi Tim x, bi t: (3x 5)ê 0Baøi Phân tích các đa th sau thành nhân :ứ ửa. x(y 7) 6(7 y)b. 16x 8x 2yBaøi Cho 3ab và 3a 2b 10. Tính Baøi Cho tam giac ABC vuông AB AC) ava la trung đi BC.ê DE vuông goc ev AB (E thu AB) va DF vuông goc AC (F ơthu C)ôa. Ch ng minh: giac AFDE la hinh ch nh t.ứ âb. la đi đi ng qua D; la đi mo êđi ng qua D. Ch ng minh giac ứEFGH la hinh thoi.c. Ch ng minh: HG ứBC21d. BH CG I. Ch ng minh: Ba đi A; D; êth ng hangă Chuùc caùc em oântaäp toátĐ 1Ề 2Ề 17Teân .Lôùp