Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng anh lớp 7

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Tin học vào ngày 2020-12-18 07:45:49 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 170 | Lượt Download: 3 | File size: 0.091136 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN : TIẾNG ANH LỚP 7Học sinh cần nắm vững lý thuyết trước mỗi dạng bài tập.

1. The simple present tense ( Thì hiện tại đơn)

Form ( cấu trúc) :

Câu khẳng định.S + V(s/es)+O;Câu phủ định .S + do/does+not+V + OCâu hỏi nghi vấn.Do/Does+ S + V+ O?Chú ý câu khẳng định.

I/We/You/They/ plu.N (số nhiều) +V ….

He/She/ It / N (số ít)+ Vs/esAdv:các từ thường sử dụng ở thì này. -Always/usually/ often /sometimes/never/ rarely…

2.The present simple tense (Thì tương lai đơn)

Câu khẳng định.S+will +V +OCâu phủ định .S+will + not+V +OCâu hỏi nghi vấn.Will +S+ V +O?Ex1:We will go(go) to Lan’s house next week.

Ex2:She will visit (visit) her parents tomorrow.

Adv:Các từ thường sử dụng ở thì này: - tomorrow(ngày mai)/tonight (tối nay)/soon(sớm).

- next(Sunday/week/month/year…) …tới…/this afternoon /this evening /tonight/ oneday(1 ngày nào đó)

3. The present progressive ( Thì hiện tại tiếp diễn )

* form:

Câu khẳng định. S+am/is/are +V_ing +O

Câu phủ định .S+am/is/are +not+V_ing +OCâu hỏi nghi vấn. Am/Is/Are +S+ V_ing +O ?

Ex1: I’m teaching (teach) now

Ex2: She is reading (read) a book at the moment.

Adv: ( nhận biết):now, at the moment, at the present:bây giờ.

(teach) is/am/are + teaching

(read) is/am/are + reading

(study) is/am/are+ studying

(write) is/am/are +writing

(come) is/am/are+ coming (bỏ “e” cuối )

(chat) is/am/are+ chatting

(swim) is/am/are + swimming

(skip ) is/am/are + skipping

(run) is/am/are + running4.Suggestions: Lời đề nghịLet’s + VYes ,let’sWhy don’t you/we + V ?Ok ./ Great / Good ideaWhat about + V-ing ?No, let’s notShall we + V ?I’m sorry .I can’tLời mời:

1. Would you like + to - V…..?

2. Will you + V…. ?

Answer:

a.Agree:(đồng ý)b.Disagree:(từ chối)OK /That’s a good idea .I’m sorry.Ican’tI’d love to /All right…I’m sorry.I’m busy.

I’d love to. But I………5.Exclaimations: ( Câu cảm thán)

Form :

a. What + a/an + Adj + noun !Eg: - What a beautiful hat !

b. What + adj + UnN/Nouns !- What expensive hats !6. Comparative and superlative (Hình thức so sánh)

6.1 comparative (s.s hơn )

a.Short adj (tính từ ngắn):Có 1 âm,hoặc 2 âm nếu tận cùng= “y , er , ow”

S1+be+ADJ+ER+THAN+S2

Ex1:She is taller than I. (tall )

Ex2:Nam’ house is older than mine.(old).

Bất quy tắc :goodbetter ; bad worse; a little less ; many/much more.a few / few fewer

b.Long adj (tính từ dài ) 2 âm tiết  trở lên

S1+ BE +MORE +ADJ +THAN

+S2

Ex1:The new shoes style is more popular than the normal style.(popular)

Ex2:Mr Green’s house is more comfortable than Mr Black’s house.(comfortable)

6.2 superlative (s.s nhất )

a.short adj : (So sánh nhất với tính từ ngắn)

S+BE +THE

+ADJ+EST…nhất…

Ex1:The villa is the oldest home .Ex2:The house is the biggest.

Bất quy tắc: goodthe best ; bad the worst ;a little the least ;many/much the most.

b.Long adj: (so sánh nhất với tính từ dài)S+BE +THE MOST +ADJ.

Ex1:The villa is the most expensive.(expensive)

Ex2: The house is the most beautiful.(beautiful)

Ex3 :What is the hottest month of the year? (hot)

7/ Prepositions of position: (Giới từ chỉ vị trí, nơi trốn)

in : trong

+ in + trước tỉnh, thành phố (in Binh Dương/ In Viet nam)

+ in + tháng/ năm (in may/ in 2011)

+ in the morning/ afternoon/ evening

+ in the middle of: ở giữa

on:

+ on + thứ trong tuần (on Monday), ngày trong tháng.

+ on + tên con phố (on Tran Hung Dao street)

+ on the first/ second floor: ở tầng thứ nhất/ hai…

+ on time..

+ on the way to: trên đường đến..

+ on the right/ left

+ on T.V/ on radio/ on the phone

at:ở tại

+ at + số nhà (at 123 Tran Hung Dao Street)

+ at + thời gian (at 6 o’clock)

+ at home/ school/ work

+ at night

+ at present/ at the moment

- in front of : ở phía trước

- behind: ở phía sau

- to the right/ left of: bên phải/ bên trái

- next to: bên cạnh

- near: ở gần

- opposite: đối diện

- between.... and: ở giữa…..và…………….

8. Các từ để hỏi: What , when , why, who, which, how, where……..

- What…? (gì ,nghề gì)

- Where…? (ở đâu)

- When…? (khi nào)

- Why…? (tại sao)

- Which +N…? (vật nào,môn nào,lớp nào…?)

- What time…?( Mấy giờ)

- How…?(bằng phương tiện gì/Như thế nào.)

- How far is it from … to…?( bao xa…)

- How Long…? (bao lâu …)

- How much +...? (giá bao nhiêu…)

- How often …?Bao lâu 1 lần?

9. Ask and answer about the time: ( Hỏi và trả lời về thời gian)

What time is it?It is +giờ + phút

- What time is it ? ( What is the time ? )

 Giờ hơn: Cách  : It’s + giờ + phút ( 5:20 It’s five twenty / 3:15  It’s three fifteen )

- Cách : It’s +phút + past (hơn ) +giờ :

e.g: 5:10 It’s ten past five /3:15 It’s a quarter past three

Giờ kém: To (kém)

It’s +phút + to (kém ) +giờ:e.g: 5:50 It’s ten to six /11:45 It’s a quarter to twelve

- ( 15 phút =a quarter / 30 phút = half past11:30= It’s half past eleven. )

10. Adverbs of frequency: Các trạng từ chỉ tần suất: always, usually, sometimes, often, never…..

- Đứng trước động từ thường Eg: She usually has breakfast

- Đứng sau động tobe :

Eg: Nam is never late for school.

- Đứng giữa trợ động từ và động từ chính: Eg: What do you often do after school?

11. Câu hỏi khoảng cách.

+ How far is it from + A + to + B ?(A = địa điểm thứ nhất, B = địa điểm thứ hai.) It is + number + km/m (kilometer(s)/ meter(s))

E.g: Chúng ta muốn hỏi khoảng cách từ Hà Nội đến Thái Bình.

+ How far is it from Ha Noi to Thai Binh?

 It is 120 kilometers.

12. Cách dùng một số từ chỉ số lượng

- much=many= a lot of(lots of) ( nhiều)

* Much +UnN

* Many + N.plu

* a lot of/ lots of + UnN / N.plu

- few = little (ít)

* few + N.plu

* little + Un N

* Xác định từ nhận biết thì

* Xác định cấu trúc câu ( Khẳng định, phủ định hay nghi vấn)

* Xác định một số động từ đặc biệt trong câu

- ( like, love, enjoy, how about, spend … + V_ing )

- ( want, need, would like, take + to_V)

- ( pre + V_ing )

- ( let’s , why don’t we , can, must, should + V ..)

-Để có những file nghe hỗ trợ trong các bộ đề vui lòng đăng kí kênh youtube ở địa chỉ :

https://goo.gl/TAVd74

Hãy copy địa chỉ dán vào địa chỉ trình duyệt đểtruy cập, đừng quyên bấmchuông thông báosau khi đãđăng kí kênh.

Do kênh vừa làm, chuyên về những tài liệu luyện nghe, nên chưa có nhiều tài nguyên. Chắc chắn đây sẽ là

kênh hỗ trợ file nghe cho quý thầy cô và mọi người một cách đa dạng.II. Exercises

I. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng :

* Xác định từ nhận biết thì

* Xác định cấu trúc câu ( Khẳng định, phủ định hay nghi vấn)

* Xác định một số động từ đặc biệt trong câu

- ( like, love, enjoy, how about, spend … + V_ing )

- ( want, need, would like, take + to_V)

- ( pre + V_ing )

- ( let’s , why don’t we , can, must, should + V ..)

1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school.

2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay)… ……………………with his relatives in Ho Chi

Minh city at the moment.

3. We (not drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus.

4. Trang …………...(not be) in her room at the moment. She…………………………..(cook) in the kitchen.

5. Would you like ………….(have) breakfast with eggs , children?

6. Lien …………….(not go) to the movie theater tomorrow. She ………….. (stay) at home and watch TV.

7. Let’s ……………..(meet) at o’clock in front of the park.

8. Ba can ( fix )……………….the lights.

9. What should we (do)……………this evening ?

10. Next Sunday is Nga’s birthday.She ( invite)………………..some friends for her birthday party.

11. He often (play) _________________ volleyball in his free time.

12. Let’s (visit)_________________ our oldfriends tomorrow.

13. Mai (do) __________________ her homework at the moment.

14. She (go) ____________________ to Nguyen Ba Ngoc school next year.

15. He ( not do) _________________morning exercises regularly.

16. He (meet) __________________the dentist next week.

17. He (not swim) ______________________ overthere now.

18. She (come)_________________________ here next month.

19. He often ……………………… (get) up late.

20. Mr. Brown (listen) _________________to music now

21. What about ( go) …………………………… to Huong Pagoda?

22. Would you like ( play) ……………………….. badminton this afternoon?

23. Why don’t we ( go ) ………………..to Huong pagoda?

II. Em hãy xắp xếp những từ sau đây thành câu có nghĩa.

1. House / is/ the market / far / to / from / how / it / Trang’s ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. lives / street /grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his/ on / with .

………………………………………………………………………………………………..

3. at / the library / English / of / books / in / the back / are / those.

..................................................................................................................…………………….

4. learn / write / literature / about / essays / in / and / we / books / the.

..................................................................................................................…………………….5. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.

..................................................................................................................…………………….

6. dinner / like / come / would / to house / you / to / for / my?

...............................................................................................................................................

III. Choose the best word or phrase to fill in the blank.

1. …………………….class are you in ? ( Where / What / How many )

2. She doesn’t have ………………picture books. ( some/ any/ lot of )

3. Her parents live…………………….Ha Noi. ( on / at / in)

5. Ha Noi is a big city, but it is…………than Ho Chi Minh City. ( the smaller / smaller / smallest)

6. I live………..24/3B Tran Phu Street. ( in / at / on )

7. …………..is it from here to school ?- About 2 km. ( How far / How high / How long)

8. Minh …………………television every night. ( watchs / watches / watching)

9. ……………………is your telephone number ?

a. Whenb. Whichc. What10. Her birthday is ……………… Friday, August 20th

a. atb. onc. in11. ……..you have a test tomorrow morning ?

a. willb. Doc. are12. She will have a party…………………her birthday.

a. forb. onc. in13. What’s your………………………?

a. birthdayb. day of birthc. date of birth14. Will he be free ?............................

a. No, he won’t b. No, he doesn’t c. No, he isn’t

15. We will …………………….our old friends next Sunday.

a. to meetb. meetc. meeting16. …………….you like a cup of tea ?

a. Wouldb. Willc. What17. What………awful restaurant ?

a. anb. ac. the18. Are there …………………..lamps on the wall ?

a. anyb. ac. some19. This dress is the …………………….expensive of the four dresses.

A. bestb. morec. most20. Benches are …………………comfortable than armchairs.

A. the mostb. morec. most21. Red is my…………..color.

a. favoriteb. interestingc. beautiful22. The picture is……………………..the clock.A. nextb. underc. at23. He writes articles for a newspaper. He is……..

a. a journalist b. a teacherc.a musician24. He ……….. his teeth after meals

a. brushb. brushesc. brushs25. We have four………………….today.

a. classesb. classc. period26. The class…….at 7 o’clock in the morning.

a. startb. startsc. ends27. ……………….do you go to bed?- At half past ten

a. Whatb. Whenc. What time28. …..does Nga have history ? – On Monday and Thursday.

A. Whenb. What time c. How long29. He looks different……………….his father.

A. atb. withc. from30. Students have two…….each day

a. 20- minute breaks b. 20- minutes breaks c. 20 - minute break.

31. It’s time………………….recess.

a. onb. forc. to32. He is a student……………..Le Loi school.

A. atb. inc. on33. Mai learns………………to use a computer.

a. whatb. whenc. how34. We are………some experiments

a. makingb. learningc. doing35. My brother is good………….English

a. atb. inc. with36. Tim and Hoa are the same…….

a. years oldb. tallc. age38. Does Nam often play marbles………….recess ?

a. onb. atc. in39. Talking is …………………common way of relaxing

a. moreb. mostc. the most40. Children should………………to bed early

a. to gob. goc. going42. That’s a good…………….! Let’s go to the beach.

a. thinkingb. answerc. idea43. ……………..don’t you come to my house ?

a. Whyb. Let’sc. What44. Tam enjoys ………….soccer

a. playingb. to playc. play45. Nga is ………..a play for the school anniversary celebration

a. makingb. rehearsing c. practicing46. What about…………….Ha Long Bay?

a. to visitb. visitc. visiting47. Would you like……….badminton ?

a. playb. playingc. to play48. The summer vacation……for almost three months.

A. longsb. lastsc. is49. My sister loves …………..stamps

a. collectb. to collectc. collecting50. I…………..come and see you sometime

a. willb. amc. don’t51. What will you do…………………your vacation ?

a. tob. inc. during52. Mr.Tuan has ….days off than Mr. Jones.

a. manyb. lessc. fewer54. Jane is…………beautiful than her sister

a. moreb. the mostc. fewer55. Thanh teaches students . She is a ………….

a. doctorb. musicianc. teacher56. . …………….there a post office near here ?

a. Isb. Arec. Does58. Could you tell you how …………..to Ben Thanh Market?

a. gettingb. getc. to get59. The souvenir shop is ………….the bookstore and the hotel.

a. oppositeb. betweenc. next to60. I’d like ………………this letter to Ha Noi

a. to sendb. sendingc. send62. How……does it take to get to Ha Noi by coach.

a. farb. longc. much63. It………….about two hours to get there.

A. getsb. hasc. takesIV. Nối câu hỏi với câu trả lời

AB1. When do you have English classes?a. twice a week2. Do you know how to use a computer ?b. Yes, I do3.What do you usually do at recess?c. I’m sorry.I’m busy now.4.What sports do you like playing ?d. On Tuesday and Friday.5. How often do you go swimming?e. I talk with my friends.6. Would you like to go to the movies with us ?f. badminton.7. Let’s go to the cafeteriag. Oh, I really don’t like watching videos8. Should we go home?h. Good idea! I feel hungry now.9. Why don’t you come and play volleyball ?i. No, thanks. I’m not thirsty.10. Would you like some orange juice ?j. OK. We are all tired.11. What about watching videos ?k. I’d love to. I love pop music.12. Would you like to listen to music ?l. I’m sorry.I can’t I am busy now.1…d………2………b…….3…e…………4……f……….5…a………6………l…..7………h……….8……

j……………9……c………10………i………11…g………12..k.

Hãy truy cập website video6789.com góp ý cho mình vào email: thienhai.ltt222@gmail.com để

các bạn có thể trải nghiệm tốt hơn nhé.TEST 1

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

1. A. capital

B. than

C. small

D. have

2. A. studyingB. much3. A. childrenB. schoolC. subject

C.cheapD. music

D. watching4. A. timeB. minutesC. hospitalD. swimming5. A. teacherB. eachC. heavyD. cheapII/ Choose the best option to complete these following sentences.

6.

Ha Noi is the capital city of Vietnam, but it is ________than Ho chi Minh City.

A. the smaller

7.B. enjoysD. smallC. enjoy.D. enjoyedStudents have two________each day.

A. 20 minutes breaks B. 20-minutes break9.C. smallestMinh ________watching cartoon on television every night .

A. enjoying8.B. smallerC. 20-minute breaksD. 20- break minutesThey ________English in class at this time.

A. are studyingB. is studyingC. studyD. studies10. It's time ________recess. Children often play hide-and-seek ________recess.

A. for/atB. at/atC. on/atD. to/atC. doctorD. teacher11. Her father is a ________. He works in a hospital.

A. workerB. farmer12. Vietnamese students have ________vacations than American ones.

A. fewB. fewerC. fewestD. a fewC. biggerD. smallC. drawingD. draw13. This house is more ________than that one.

A. cheapB. expensive14. He enjoys________pictures.

A. to drawB. draws15. Don’t work too much, Mai. You ________now

A. relaxB. can relaxC. should relaxD. will relax16. How many hours a day does Mr John usually work, Lucy?

A. she usually works 8 hours a day.B. he usually works 8 hours a day.C. Lucy usually works 8 hours a day.D. I usually work 8 hours a day.17. How far is it ________your house ________school? - It is about 2 kilometers.

A. from/onB. from /inC. from /atD. from/ toIII/ Use the given words to make sentences.

18. They / soccer / play / often / recess / at

@_______________________________________________________________________________

19. his new friends/is/talking/Nam/to/.

@_______________________________________________________________________________

20. goes/bus/My father/work/to/every day/by/.

@_______________________________________________________________________________21. do / you / physics / When / have?

@_______________________________________________________________________________

22. school/We/to/from/to/ Monday/go/Saturday/in Vietnam./

@_______________________________________________________________________________

IV/ Match a question in column A with a suitable answer in column B.

ABAnswers23. What time does the library open?A. Yes, I’d love to23-24. Where do you live?B. It’s science24-25. How often do you go swimming?C. at 7 A.M25-26. Would you like to listen to music?D. Next Monday.26-27. What’s your favorite subject?E. By electric bike.27-28. When is her birthday?F. It’s on 25th May28-29. How do you go to school?G. Twice a week29-30. When will your birthday be?H. At 12 Ly Tran Phu Street30-V/ Read the passage and do the tasks that follow.

Lan’s father is a doctor. He works in a hospital in the city. He (31)_______work at 7.00 and returns home

at 5.00 every day. He stays in the hospital at night twice a week. He doesn’t have many (32)_______.

In his free time, he often plays (33)_______. It’s also (34)_______favorite sport. He gets about 7 public

(35)_______each year.

A. Choose the best option to complete each blank.

31.A. startB. startsC. starting32.A. days offB. day offC. off daysD. off day33.A. tennisB. skippingC. gamesD. chess34.A. hisB. her35.A. vocationsB. vocationC. its

C. holidayD. startedD. their

D. holidaysB. Read the passage again and then answer the following questions.

36. Where does Lan’s father work?

@_______________________________________________________________________________

37. Does he have many days off?

@_______________________________________________________________________________

38. What does he often do in his free time?

@_______________________________________________________________________________

39. How many public holidays does he have each year?

@_______________________________________________________________________________

40. What is his favorite sport?

@_______________________________________________________________________________TEST 2

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

1.A. soB. noC. go2.A. scoreB. favoriteC. authorD. do

D. portableII/ Choose the best option to complete each of the following sentences.

3.Look! Here is Nam. He __________the guitar in the room.

A. play4.B. playsC. is playingD. will playShe __________some of her friends to her birthday party next week.

A. invites5.B. invitingC. will inviteD. going to inviteI have English class__________seven o’clock __________Monday.

A. at / on6.B. on / onC. in / atD. at / atC. ItD. When__________a lovely living room!

A. How7.B. WhatLet’s __________to school.

A. going8.B. to goC. goD. goesMr. Jones has __________summer vacation every year.

A. a three-week9.B. a three weeksC. a three- weeksD. a week- threeThere isn’t __________water in the bottle. It’s empty.

A. aB. anyC. manyD. some10. I’m going to stay __________my grandparents.

A. withB. toC. atD. on11. It’s __________in the winter and__________ in the summer.

A. cold/hotB. hot/coldC. warm/coldD. hotter/warm12. What about __________fishing?

A. goB. goingC. to go.D. to going13. __________a cup of coffee? –Yes, I’d love to.

A. Would you to like B. Do you wouldC. Would you likeD. Would you14. There is __________work in the city than in the country so her father often goes there.

A. lessB. fewC. moreD. much15. We study about different countries in ______ class.

A. literatureB. geographyC. historyIII/ Choose the underlined words that need correcting.

16. It take me ten minutes to go to school every day.

ABCD17. I’ll go and seeing mom and dad on their farm.

ABCD18. We work very hardly but we enjoy our work very much.

ABCD19. Theater programs usually have lots of informations.D. mathABCD20. There will be more than 8 billion people on the world in 2020.

ABCDIV/ Match column A with column B

A

21.

22.

23.

24.

25.How often you clean the room?

Let’s go to the circus.

What do you often do after school?

What is she doing now?

Where are Nam and Minh?BAnswerA. Great!

B. She is rehearsing a play.

C. They are in the garden.

D. Twice a week

E. I usually play soccer.2122232425-V/ Read this passage and choose the word to fill each gap with only one word.

A year, or a calendar year (26)

1st January to 31st December, has 365 or 366 days, which are

divided into twelve (27)

. The (28)

month of the year is January and the last month is

(29)

. February has twenty-eight days. April, June, September and November have thirty days. All

the rest have thirty-one (30)

.

26.

A. from

B. between

C. among

D. to

27.A. yearsB. weeksC. monthsD. days28.A. oneB. firstC. lastD. only29.A. December30.A. yearsB. NovemberC. MayB. daysC. weeksVI/ Give the correct form of the verbs in brackets.

31. Tomorrow, she (invite)

32. My father (not listen)D. June

C. monthsall friends to her birthday.to the radio everyday.33. He (do) _____________________ Math now.

34. Jane (play)the piano at the moment.35. Look and Listen! The boys (not play)the guitar.VII/ Read the passage and answer the following sentences.

Both Nam and Minh are students in grade 7A at Nguyen Van Troi Primary School. Nam is taller and

bigger than Minh. Minh is not as good at English as Nam. Nam always studies well and willingly helps

worse classmates. Different from Nam, Minh is a bit lazier. He doesn’t even do his homework at home

and often goes to internet services to play games. At the end of the first semester, Nam is the best

student in his class while Minh is the worst.

36. Which grade are Nam and Minh in?

@______________________________________________________________________________

37. Who is the shorter student?

@______________________________________________________________________________

38. Who studies well?

@______________________________________________________________________________

39. Who often play games?

@______________________________________________________________________________

40. Who is the best student?

@______________________________________________________________________________TEST 3

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

1. A easy

B please

C people

D already

2. A studyB subjectC computerD difficult3. A musicB lessonC listenD answer4. A priceB ringC rightD science5. A marblesB gamesC exercisesD earphonesII/ Choose the best answer to complete the sentences.

6.

Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi.

A. family

7.D. fullB. longC. muchD. highB. WhereC. HowD. WhatC. playingD. plays________a lovely view!

A. When9.C. lastHow ________is it from the hospital to the nearest bus stop.

A. far8.B. middleThey will ________badminton next Sunday.

A. playB. to play10. Which is the ________apartment?

A. bestB. betterC. moreD. mostC. to goD. goes11. Children should ________to bed early.

A. goingB. go12. ________don’t you come to my house? –OK. Let’s go.

A. WhenB. Let’sC. WhatD. WhyC. playingD. playC. visitD. visits13. Tam enjoys ________soccer so much.

A. playsB. to play14. What about ________Ha Long Bay?

A. to visitB. visiting15. Would you like ________badminton?

A. to playB. playC. playsD. playing16. Mai learns how ________a computer.

A. usesB. usingC. useD. to use17. My brother is good ________English.

A. fromB. withC. atD. in18. Hoa________more friends in Hanoi than in Hue.

A. haveB. hasC. hadD. to haveC. goodD. good at19. Lan is________student in my class.

A. the bestB. better20. She________at 12 Tran Hung Dao Street.

A. liveB. livesC. livingIII/ Use a suitable preposition to complete each of the following sentences.D. to live21. American students take part ________different activities at recess.

22. They often go swimming ________ Sunday morning.

23. The nurse takes care _________ sick people.

24. I get up ________6 o'clock________the morning.

25. I have Music________Saturday.

IV/ Read and choose the best option for each blank.

The Vietnamese students take part in different after-school (26)______. Some students play sports.

They often play soccer, table (27)______badminton. Sometimes they go (28)______in the swimming

pools. Some students like music, drama and movies. They often practice playing musical instruments in

the school music room. They join in the school theater group and usually rehearse plays. Some are

members of the stamp collectors’ club. They often get (29)______and talk about their stamps. A few

students stay at home and play video games or computer (30)______. Most of them enjoy their activities

after school hours.

26. A. actions

B. action

C. active

D. activities

27. A. tennisB. volleyballC. ping pongD. basketball28. A. walkingB. swimmingC. runningD. fishing29. A. inB. each otherC. togetherD. another30. A. toolsB. scienceC. equipmentD. gamesV/ Read and then answer the questions

John Robinson is an English teacher in the USA. He teaches English at a high school in Hanoi. Now he

is looking for an apartment near the school. There are three empty apartments. The first one is the big

apartment. It’s comfortable, but it’s very expensive. The second one is also a lovely apartment, but it’s

quite expensive, too. The last one is smaller than the other two, but it’s the cheapest of the three. It has a

bright living room, two bedrooms, and a large modern kitchen. Mr. Robinson thinks the third apartment

is the most suitable for his family.

31. Where is John from?

@_____________________________________________________________________________

32. What does he teach in Hanoi?

@_____________________________________________________________________________

33. What is he looking now?

@_____________________________________________________________________________

34. Which is the most expensive apartment?

@_____________________________________________________________________________

35. Is the cheapest apartment the most suitable for his family?

@_____________________________________________________________________________

VI/ Rewrite the following sentences as directed.

36. Lan / studying / be / English now.(use the given words to make a sentence)@_____________________________________________________________________________

37. He is an intelligent boy.

@ What an______________________________________________________________________

38. Let’s go to the movies.

@ How about____________________________________________________________________

39. His address is 23 Le Loi Street. (make question for the underlined part)@_____________________________________________________________________________

40.No one in the class is taller than Nam.

@ Nam is_______________________________________________________________________

------THE END-----TEST 4I/ Choose the best option to complete these following sentences.

1.________does Lan have science class? -At 8:40

A. When2.C. don’t wearD. wearsB. atC. inD. backB. ElectronicC. BiologyD. MathB. How oftenC. HowD. WhenB. muchC. someD. a lotWould you like ________to my house for lunch?

A. come9.B. wearingThere aren’t ________good movies at the moment.

A. any8.D. on________do you go to the library? - once a week

A. How long7.C. ShelfBa learns to repair household appliances in________class.

A. Physics6.B. backThey are interested________literature.

A. on5.D. WhyIn the USA, students________school uniforms.

A. wear4.C. How longThose books at the ________of the library are in English.

A. front3.B. What timeB. comingC. to comeD. goWhat about ________to the zoo on Sunday?

A. to goB. goingC. goesD. go10. Ba and Hoa usually ________cartoon on TV on weekenks.

A. watchB. are watchingC. watchesD. to watchC. speaksD. to speak11. They are interested in ________Chinese.

A. speakingB. speak12. Science books are on the shelves ________the left of the room.

A. atB. inC. onD. to13. My uncle enjoys________, but he doesn’t like________.

A. dancing/singingB. dance/singC. dancing/singD. dancing/sing14. He ________a play for school anniversary celebration at present.

A. rehearsesB. is rehearsingC. rehearsD. to rehears15. In________, we do some experiments.

A. MathB. HistoryC. MusicD. Chemistry16. How is her new school ________her old school?

A. different fromB. differentC. fromD. from different17. Will you ________free tomorrow evening?- Yes, I will.

A. areB. beC. isD. amC. anD. a18. What ________expensive dress !

A. isB. are19. In her ________class, she studies maps and learns about different countries.

A. EnglishB. MathC. LiteratureD. Geography20. Why ________you come along? – Yes, maybe I will.

A. doB. areC. don’tD. willII/ Choose the underlined part that needs correcting.

21. It take ten minutes to go from my house to school.

ABCD22. Maybe I’ll go and seeing mom and dad on their farm

ABCD23. We work very hardly but we have fun working together.

ABCD24. I think we have few vacations than American students.

ABCD25. Many people think that students have a easy life.

ABCDIII/ Read the passage again and then answer the following questions.

John and Peter are twin brothers in an American family. Their characters are quite different. John is

outgoing, generous and helpful. He likes school far more than Peter does. He spends his free time

reading, sometimes helping her mother with the household chores. Different from John, Peter is quite

reserved in public and lazy, too. He spends all his free time playing computer games and he takes no

care of his study. At the end of the first semester, John is the best student in his class while Peter is the

worst.

26. What are their names?

@____________________________________________________________________________

27. Where do they live?

@____________________________________________________________________________

28. Who likes school?

@____________________________________________________________________________

29. What does John spend his free time doing?

@____________________________________________________________________________

30. What does Peter spend his free time doing?

@____________________________________________________________________________

IV/ Rewrite these following sentences as directed.

31. Tim’s father has more holidays than Hoa’s father.

@ Hoa’s father has _______________________________________________________________

32. Why don’t we go to the cafeteria?@ What about __________________________________________________________________

33. Let’s go shopping with us.

@ Why don’t you ________________________________________________________________

34. Where do you live?

@ What’s ______________________________________________________________________

35. We have a break that lasts thirty minutes.

@ We have a ___________________________________________________________________

36. He goes to the library three times a week. (make question for the underlined part).

@____________________________________________________________________________

-Để có những file nghe hỗ trợ trong các bộ đề vui lòng đăng kí kênh youtube ở địa chỉ :https://goo.gl/TAVd74

Hãy copy địa chỉ dán vào địa chỉ trình duyệt để truy cập, đừng quyên bấmchuông thông báosaukhi đã đăng kí kênh.

Do kênh vừa làm, chuyên về những tài liệu luyện nghe, nên chưa có nhiều tài nguyên. Chắc chắn đây sẽ là

kênh hỗ trợ file nghe cho quý thầy cô và mọi người một cách đa dạng.