Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra học kì 1 môn vật lí 12

b43467a1771c6d82867c4633755f8812
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-26 22:34:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO HÀ IỞ THI NĂM 2017­2018Ề ỌTR NG THPT SÓC NƯỜ Môn: lý 12ậ ớ( Th gian làm bài: 45 phút )ờH và tên: ………………………………………S báo danh:……………………………......ọ ốMã 301ềA. Ph tr tr nghi m: (6 đi m)ểCâu 1. Trong dao đng đi hòa, ch đi đi chi chuy đng khi kéo vộ A. có đi.ộ B. có ti u.ộ C. ng không. D. đi chi u.ổ ềCâu 2. Chu kì dao đng nh con đn ph thu vào A. biên đ. B. trí đa lý.ị C. cách kích thích. D. kh ng.ố ượCâu 3. Biên dao đng ng ưỡ không ph thu vàoụ ộA. pha ban đu ngo tu hoàn.ầ B. biên ngo tu hoàn.ộ ầC. ngo tu hoàn. D. tác ng lên dao đng.ệ ộCâu 4. Khi nói sóngề c, phát bi nào sau đây là ểs ai A. Sóng truy trong không khí là sóng c.ọ B. Sóng là lanơ truy daoề đng trong ôi rư ng cờ t.ấ C. Sóng có phơ ng dao đng vuông góc phớ ngơ truy sóng là sóng ngang.ề D. Sóng truy đư trong tấ cả các ôi tr ng rờ ng, khí và chân không.ỏCâu 5. Khi ra hi ng giao thoa sóng trên hai ngu Sả ượ ướ ợ1 và S2 ng pha, ượcùng biên đ, nh ng đi trên đng trung tr Sộ ườ ủ1 S2 dao đng biên đẽ ộA. có giá tr trung bình. B. không xác đnh đc. C. nh t. ượ D. ng không.ằCâu 6. lá thép ng, đu đnh, đu còn đc kích thích dao đng chu kì không điộ ượ ổvà ng 0,008 s, ng âm n. Âm do lá thép phát ra làằ ườ ớA. âm không nghe đc. ượ B. âm. C. âm nghe đc.ượ D. siêu âm.Câu 7. Chúng ta phân bi đc hai sóng âm cùng phát ra hai ngu âm khác nhau là nh chúngệ ượ ờcó A. cao khác nhau. B. âm khác nhau.ắ C. to khác nhau. D. truy khác nhau.ố ềCâu 8. Dòng điện xoay chiều là dòng điện A. có chi bi đi tu hoàn theo th gian.ề B. thay đi theo th gian.ổ ờC. bi đi theo th gian. D. có ng bi thiên đi hoà theo th gianườ .Câu 9. Đt đi áp ệ2 cosu t vào hai đu cu dây thu thì ng dòng đi qua nó cóầ ườ ệgiá tr hi ng là I. th đi t, đi áp hai đu cu dây thu là và ng dòng đi nị ườ ệqua nó là i. th liên gi các đi ng là ượ A. 22 2u 1U 4 B. 22 2u i1U I C. 22 2u i2U I D. 22 2u 1U 2 .Câu 10. Trong đo ch RLC ti đang ra hi ng ng ng. Tăng dòngạ ượ ưở ốđi và gi nguyên các thông ch, lu nào sau đây là không đúng ?A. Đi áp hi ng trên đi tr gi m. B. Đi áp hi ng trên tăng.ệ ụC. Đi áp hi ng trên đo ch LC tăng. D. công su đo ch gi m.ệ ảCâu 11. Đt đi áp ệ0u tcos vào hai đu đi tr thu R. th đi đi áp gi hai đu cóầ ầgiá tr đi thì ng dòng đi hi ng qua ngị ườ A. 0UR B. 0U 22R C. 0U2R D. 0.1Mã 301ề2Câu 12. Đặt điện áp U0 cos( (U0 không đổi, tần số góc thay đổi được) vàohai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điềuchỉnh 1 thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ sốcông suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị 2thì cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 vàk2 Khi đó ta có A. I2 I1 và k2 k1 B. I2 I1 và k2 k1 C. I2 I1 và k2 k1 D. I2 I1 và k2 k1 .Câu 13. con đn có chi dài th hi đc dao đng trong th gian ượ t. thay đi chi uế ềdài ng 0,7 thì cũng trong kho ng th gian đó nó th hi đc dao đng. Chi dài ban đuộ ượ ượ ầlà A. 1,6 m. B. 0,9 m. C. 1,2 m. D. 2,5 m.Câu 14. con đn có chi dài 64 cm treo có 10 m/s 2. con khi daoầ ắđng làộ A. 0,625 Hz B. 6,25 Hz. C. 0,25 Hz. D. 2,5 Hz.Câu 15. Treo con đn vào tr ôtô có gia tr ng tr ng 9,8 m/sắ ườ 2. Khi ôtô đng yênứthì chu kì dao đng đi hòa con là s. ôtô chuy đng th ng nhanh đu trên đngộ ườn ngang gia m/sằ thì chu kì dao đng đi hòa con ng A. 1,98 s. B. 1,82 s. C. 2,00 s. D. 2,02 s.Câu 16. con đn dao đng đi hoà trong đi tr ng đu, có véc ng đi tr ngộ ườ ườ ườph ng th ng đng và chi ng xu ng. Bi khi không tích đi thì chu kì dao đng con làươ ướ ắ1,5 s, khi con tích đi qắ ệ1 thì chu kì con là 2,5 s, khi con tích đi qắ ệ2 thì chu kì con là 0,5 s. Tắ ỉs qố1 /q2 là A. ­2/25. B. ­5/17. C. ­2/15. D. ­1/5.B. Ph bài lu n: (4 đi m)ểBài 1. đi m).ể dây nh AB không dãn, đc căng ngang có chi dài 1,2 m, đu đnh,ộ ượ ịđu dao đng theo ph ng th ng đng ph ng trình uầ ươ ươA 1,5cos(200 t) cm. truy sóng trênπ ềdây là 40 m/s. a. Tìm ng sóng và nút sóng trên dây? ốb. Tìm kho ng th gian ng nh gi liên ti li ng sóng ng cm? ằBài (2 đi m).ể Cho ch đi nh R,L,C ti nh hình .ẽ Bi t: ếFC100001 HL52 80 Đi áp đt vào hai đuΩ ầđo ch AB có bi th 200ạ ứ2 cos (V). a. Cho 100 rad/s. Vi bi th ng dòng đi th qua ch đi n.π ườ b. Thay đi đi áp hi ng Uể ụMN đi. Tính giá tr Uự ịMN đi. ạ­­­­­­­­­­­­­­­ t­ế ­­­­­­­­­­­3 CABR LNM4S GIÁO GIÁO VÀ ĐÀO HÀ IỞ ỘTR NG THPT SÓC NƯỜ ĐÁP ÁN THI NĂM 2017­2018Ề ỌMôn: lý 12ậ ớI. Ph tr nghi (6 đi m)ểCâu 10 11 12 13 14 15 16MĐ301 AMĐ302 DMĐ303 DMĐ304 CBài tr nghi con đnậ ơCâu ....: con đn có chi dài th hi đc dao đng trong th gian ượ t. thay đi chi uế ềdài ng 0,7 thì cũng trong kho ng th gian đó nó th hi đc dao đng. Chi dài ban đuộ ượ ượ ầlà: A. 1,6 m. B. 0,9 m. C. 1,2 m. D. 2,5 m.260, 8ll   =>l=0,9mCâu …: con đn có chi dài 64 cm treo có 10 m/s 2. con khi daoầ ắđng làộ A. 0,625 Hz. B. 6,25 Hz. C. 0,25 Hz. D. 2,5 Hz.12gfl=0,625HzCâu ….: Treo con đn vào tr ôtô có gia tr ng tr ng 9,8 m/sắ ườ 2. Khi ôtô đng yênứthì chu kì dao đng đi hòa con là s. ôtô chuy đng th ng nhanh đu trên đngộ ườn ngang gia m/sằ thì chu kì dao đng đi hòa con ng A. 1,98 s. B. 1,82 s. C. 2,00 s. D. 2,02 s.2 2'g aTT g=>' 1, 98T sCâu .....: con đn dao đng đi hoà trong đi tr ng đu, có véc ng đi tr ngộ ườ ườ ườph ng th ng đng và chi ng xu ng. Bi khi không tích đi thì chu kì dao đng con làươ ướ ắ1,5 s, khi con tích đi qắ ệ1 thì chu kì con là 2,5 s, khi con tích đi qắ ệ2 thì chu kì con là 0,5 s. Tắ ỉs qố1 /q2 là A. ­2/25. B. ­5/17. C. ­2/15. D. ­1/5.21122211TTqqTT      = 2255II. Ph lu (4 đi m)ểBài 1. đi m)ể dây nh AB không dãn, đc căng ngang có chi dài 1,2 m, đu đnh,ộ ượ ịđu dao đng theo ph ng th ng đng ph ng trình uầ ươ ươA 1,5cos(200 t) cm. truy sóng trênπ ềdây là 40 m/s. a. Tìm ng sóng và nút sóng trên dây? ốTính 1002f Hz ;0, 0, 22vm mf 0,50 đi mểNh xét l=1,2m=ậ 62 0,25 đi mểK lu có ng, nút sóng trên dâyế 0,25 đi mểb. Tìm kho ng th gian ng nh gi liên ti li ng sóng ng cm? ằBiên ng sóng Aộ ụb =2.1,5cm=3cm 0,25 đi mểV vòng tròn ng giác bi di nh ng th đi li ng sóng ng ượ ằ1, cm= 232 cm0,25 đi mểKho ng th gian ng nh gi liên ti li ng sóng ng cm là ằ4T=2,5.10 ­3s0,50 đi mểBài 2. (2 đi m)ể Cho ch đi R,L,C ti nh hình .ẽ Bi t: ếFC100001 HL52 80 Đi áp đt vào hai đuΩ ầđo ch AB có bi th 200ạ ứ2 cos (V).a. Cho 100 rad/s. Vi bi th ng dòng đi th qua ch đi n.π ườ ệTính ZC =100Ω ZL =40Ω 0,25 đi mể%200 02 0, 6435( 80 (40 100)o uL CUuiR iz  %%0,50 đi mể=>2 os(100 t+0,6435)(A)i c 0,25 đi mể b. Thay đi đi áp hi ng Uể ụMN đi. Tính giá tr Uự ịMN đi. ạ22 222 211( )(1 )MN LU UU IZRR LCL LC    0,25 đi mểTa th U=const, nên Uấ ốMN đi khi ạ222 21(1 )RL LC  nh nh 0,25 đi mểVi đc ượax2 22 .4L mU LUR LC C204 (V) 0,50 đi mể­­­­­­­­­­­­­­­ t­ế ­­­­­­­­­­­­ sinh trình bày cách khác đúng cho đi đa;ọ ố­ Sai ho thi đn tr 0,25 đ; tr đa là 0,5 đ;ặ ố­ Bài làm lu trình bày u, ch xóa nhi tr đa 0,5 đi m. ể­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ế6 CABR LNM7