Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 3

2458e06457734d03030107592c009e4a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 11:13 PM ngày 4-01-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA CU KÌ NĂM 2017 2018Ể ỌMôn Toán 3ớTh gian làm bài 45 phút.ờH và tên:ọ …………….…………………………..……………… 3………..….ớTr ng Ti Th ngườ ượĐi mểNh xét bài làm sinhậ ọ…................................................................................................……………………………………………………………………Đ BÀIỀI. Ph tr nghi (4đi m)ầ Hãy khoanh vào ch đt tr câu tr đúng:ữ ướ ờCâu 1: 0,5đ) nh trong các 978, 789, 987, 897 là:ố A. 987 B. 897 C. 789 D. 978 Câu :( 0,5đ): qu phép chia 81 là A. Câu 0,5): 4m 7cm …….. cm. thích đi vào ch tr ng là:ố ốA. 74 B. 740 C. 407 D. 704 Câu 0,5đ): qu phép tính 567 367 là:ế ủA. 204 B. 200 C. 300 D. 304Câu 1đ): Trong hình bên có hình tam giác? hình; B. hình; D. hình hình Câu 6: 1đ): lên ta đc ......?ấ ượ ốA. 12 B. 15 C. 20 D. 7Trang 1II: Ph lu (6đi m)ầ ểBài 2. Đt tính tính(2đ)ặ ồa) 125 238 b) 424 81 c) 106 d) 486 ………….. ………….. …………. ………….. ………….. ………….. …………. …………… …………… …………… ………….. …………… ………….... ………......... ……………. ……………..Bài 3. Tính giá tr bi th c: (2 đi m)ị ểa. 90 28 ………………… b. 123 (82 80) ……………………. .................... …... ………………. ….. Bài 4. hàng có 164 kg o,c hàng đã bán đi ử41 kg đó. aố ửhàng còn bao nhiêu kg gao? (1,5đ)ạ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài 6. Trong phép chia có chia là 8, th ng ng và là 2. Tìm bộ ươ ịchia?(0,5đ)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................Trang 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN VÀ BI CH BÀI THI CU NĂM 2017­2018Ể ỌMÔN TOÁN 3ỚBài 4đCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu đúng A. 0.5đ C. 0,5đ C. 0.5đ B. 0,5đ D. 1đ A. 1đBài Đt tính tính (2đ) phép tính đúng 0,5 đi m. .363; b. 343 c. 848; d. 81Bài Tính giá tr bi th c: (2 đi m)ị phép tính đúng đi mỗ ểa. 90 28 90 14 b. 123 (82 80) 123 104 246Bài 4: (1,5 đi m) câu đúng đi mể Gi iả hàng đã bán đi kg là:ử 164 41( kg) còn hang là:ố 164 41 123( kg) Đáp 123 kg oố Bài (1đ) sinh tính theo cũng cho đi đaế ướ ốBài gi iảS chia làố ị(4 8) 34Đáp 34ốTrang 3Trang
2020-09-29 20:04:50