Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 2

79d1d30accf59b71086af54c92ad8e90
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-04 23:10:18 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA ĐNH CU KÌ NĂM 2017­2018Ể ỌMôn: Toán Kh 2ố(Th gian làm bài 40 phút)ờH và tên: ………………………………………..……………… 2ớ …….Tr ng Ti Th ngườ ượ Đi mể Nh xétậ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Đ BÀIỀ TR NGHI MẮ đi m) Khoanh tròn vào ch cái tr qu đúng:ể ướ ảCâu li tr 69 là: ướ A. 60 B. 68 C. 70 D. 80 Câu bé nh có hai ch là:ố A. 11 B. 90 C. 99 D. 100Câu Đi u(<, >, =) thích vào tr ng: 23 45 90 30 ốA. B. C. D. +Bài Khoanh vào ch đt tr câu tr đúng ướ :­ 35 65 A. 90 B. 35 C. 100 D. 30 Câu gi chi hay …..giờ A. 12 B. 13 C. 14 D. 15Câu b, Hình bên có bao nhiêu hình giác? A. B. C. D. Số ?II. LU NỰ (6 đi m) Hoàn thành các bài sau:ể ậBài 1: Đt tính tính:ặ 2đ) a, 26 29 b, 45 38 c, 41 27 d, 60 16………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài Tính (1đ) b) 18 kg 24 kg =……….. b) 35 lít 15 lít =…………Bài Tìm 1đ)a) 16 20 b) 45 15………………........ ………………….... ................................ ................................ ................................. ...............................Bài 4: Nhà Lan nuôi con bò a. Ngày th nh con bò này cho 43ộ lít a. ngày th ứhai nó cho ít ngày th nh 18ơ lít a. ngày th hai con bò cho bao nhiêu lít ứs a? (1,5đ) Bài gi iảCâu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ vàbằng 10 thì lúc này hiệu bằng mấy?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Đáp án ki tra Năm 2017 2018ể ọI TR NGHI MẮ đi m) ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 6Ý đúng B. 0,5 A. 0,5 B. 0,5 C. 0,5 B. 1đ C. 1đII. PH LU N: đi mẦ Bài 2đ) đúng câu 0,5 đỗ a. 55; b. 83; c. 14; d. 44 Bài (1đ) đúng câu 0,5đ. ỗa. 42 kg; b. 20 lítBài (1đ) đúng câu 0,5 đ.ỗa. 20 16 b. 45 15X 30 Bài (1,5đ) Bài gi i:ảNgày th hai con bò cho lít là: 0,25 đi m)ứ (ho lít ngày th hai con bò là:) 43 18 25 lít đi m)ể Đáp 25 lít 0,25 đi m)ố Bài 5: 0,5 Hi phép tr làệ 10 10 Đáp 0ố