Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán Huyện Đan Phượng Hà Nội

Gửi bởi: Tester vào ngày 2019-11-30 22:32:57 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐAN PHƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra.
(Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng)
Câu 1. Cho tập hợp A = {1;3;5;7;…;2019}. Số phần tử của tập hợp A là:
A. 1009
B. 1010
C. 1011
D. 1012
Câu 2. Tập hợp chỉ gồm các số nguyên tố là:
A. {1;2;3}
B. {3;4;5}
C. {3;5;7}
D. {7;9;11}
Câu 3. Tổng các số dư trong phép chia một số cho 4 là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 4. Tổng các số nguyên thỏa mãn điều kiện – 5 ≤ x ≤ 7 là:
A. 6
B. 7
C. 11
D. 18
II. TỰ LUẬN (8 điểm). Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra
Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính
a) 24.82 + 24.18
b) 55 – [48 – (23 .18 – 23.15)]
c) (-26) + 16 + (-14) + 56

Bài 2 (1,0 điểm)
a) Tìm x biết: 72 – (35 + x) = 27
b) Tìm các chữ số a, b để A = 4ab chia hết cho cả 2; 5; 9
Bài 3 (1,5 điểm).
Tại một bến xe, cứ 12 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến, cứ 15 phút
lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ sáng, một xe t ắc xi và m ột xe buýt
cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một xe tắc xi và xe buýt cùng r ời
bến lần tiếp theo?
Bài 4 (3,5 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng MB.
d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy l ấy đi ểm N sao cho ON = 3cm.
Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng MN
Bài 5 (0,5 điểm)
Trong một phép chia có dư, số bị chia bằng 24, thương bằng 3. Tìm số
chia và số dư.
--------Hết-------ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
C
D
D
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Đáp án
TT
Ý
Bài 1
(1,5đ)
Bài 2
(1,0đ)
Bài 3
(1,5đ)

a)
b)
c)
a)
b)

Tính đúng kết quả: 2400
Tính đúng kết quả: 31
Tính đúng kết quả: 32
Tính đúng kết quả: x = 10
Chỉ ra A chia hết cho 2 và 5 khi b = 0
Lập luận chỉ ra A chia hết cho 9 khi a = 5
Gọi thời gian từ lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lúc
6 giờ đến lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp
theo là a (phút) (a ∈ N*)

Điể
m
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25

Ta có a ⋮ 12; a ⋮15; a nhỏ nhất khác 0 nên a
=BCNN(12;15)
Tính được BCNN(12;15) = 60 nên a = 60 phút = 1 giờ
Thời điểm lại có 1 xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần
tiếp theo là 6 + 1 = 7 giờ
Vẽ hình đúng đến câu a
a)
Lập luận được điểm A nằm giữa hai điểm O và B
Tính được AB = 6cm
Lập luận chứng tỏ được A là trung điểm của đoạn thẳng
b)
OB
Bài 4
Lập luận tính được OM = 3cm
(3,5đ)
Lập luận chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và B
c)
Suy ra OM + MB = OB
Tính MB = 9cm
Lập luận chứng tỏ được điểm O nằm giữa hai điểm M
và N
d)
Chỉ ra được OM = ON và kết luận ) là trung điểm của
đoạn thẳng MN
Gọi số chia là b, số dư là r, ta có: 24 = 3b + r với 0 < r < b
Từ r = 24 – 3b và r >0 suy ra 3b < 24 nên b = 8 (1)
Từ r = 24 – 3b và r < b suy ra 24 – 3b < b
Bài 5
Nên 24 < 4b, do đó b > 6 (2)
(0,5đ)
Từ (1) và (2) suy ra 6 < b < 8
Do b là số tự nhiên suy ra b = 7. Do đó r = 24 – 3.7 = 3
Vậy số chia bằng 7, số dư bằng 3
- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5
- Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
1,0
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

0,25
0,25