Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 9

45a6197671d32cb3f476be2e06c510d7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-17 14:33:55 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 297 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên:…………………………ọL p:………..ớ Ki tra kì Iể ọMôn: Sinh 9ọI. Tr nghi mắ Hãy khoanh vào ch cái đu câu tr đúng (2đ)ữ ờCâu cà chua 2n 24) NST th là:Ở a. 36 b. 27 c. 25 d. 48Câu 2: Khi cho giao ph cây đu Hà lan hoa nhau đc F1 có hoa ượ ệđ: hoa tr ng. Ki gen nh th nào trong các tr ng sau:ỏ ườ a. AA AA b. Aa AA c. Aa aa d. Aa AaCâu Trong nguyên phân NST phân li hai bào :ề a. Kì đu b. Kì gi c. Kì sau d. Kì cu ốCâu nh Đao ng thu lo đt bi n:ệ ườ a. Đt bi trúc NST b. Đt bi iộ c. Đt bi đa d. Đt bi genộ ếCâu Đn phân nên phân ADN là:ơ a. Glucôz b. Nuclêôtít c. Axít amin d. Axít béoơCâu ph ng th có thứ a. Di truy đc b. Không di truy đc ượ ượ c. Ch xác đnh đc d. và bư ượ ảCâu ng đt bi Nhi th gây nh Đao ng là:ạ ườ a. NST 21 b. đo NST 21 c. Thêm NST 21 d. đo NST 20ấ ạCâu Lo bào nào có NST đn i:ạ a. bào sinh ng b. c. ưỡ bào xôma d. Giao tế ửII lu nự (8đ)Câu (2đ) a. Nêu quan gi ki gen, môi tr ng và ki hình?ố ườ b. sinh nói ng: truy cho con mình các tính tr ng đãộ ạđc hình thành n. ng ki th đã c, hãy cho bi ki trên cượ ọsinh có đúng không? Gi thích?ảCâu Phân bi th ng bi và đt bi n? (2đ)ệ ườ ếCâu Đt bi gen là gì? sao đt bi gen th ng có cho thân sinh t?ộ ườ ậNêu vai trò đt bi gen? (2đ)ủ ếCâu (2đ) a. Phân bi th và th đa i?ệ b. cà chua 2n 24, Vi kí hi và tính ng nhi th có trong ượ ột bào sinh ng các th sauế ưỡ ể­ Th tam Th ba nhi mể ễ­ Th không nhi Th ba nhi képể ễ­ Th nhi kép Th iể Đáp án và bi đi mể :I. Ph tr nghi mầ câu đúng 0.25đỗCâu Câu2 Câu Câu Câu Câu Câu Câu 8d dII Ph lu nầ (8đ)Câu :a. KiÓu h×nh lµ kÕt qu¶ cña sù ¬ng t¸c gi÷a kiÓu gen vµ m«i tr -êng. C¸c tÝnh tr¹ng chÊt îngphô thuéc chñ yÕu vµo kiÓu gen. C¸c tÝnh tr¹ng sè îng chÞu ¶nh ëng nhiÒu vµo m«i tr êng.b. Không đúng. Vì ch truy cho con ki gen quy đnh ph ng, còn ứbi hi ra ki hình th còn ch tác đng môi tr ng.ể ườ Câu Th ng bi nườ Đt bi nộ ế­ Ch làm thay đi ki hình, không làm ểthay đi ch di truy NST và ềADN).­ Do tác đng tr ti môi tr ngộ ườ­ Không di truy cho th sauề ệ­ Giúp th thích nghi thay đi ổc môi tr ng ng không ph là nguyênủ ườ ảli ch gi ng do không di truy n.ệ Lám bi đi ch di truy (NST và ềADN) đó đn thay đi ki hình ơth .ể­ Do tác đng môi tr ng ngoài hay ườ ốlo trao đi ch trong bào thạ ể­ Di truy cho th sauề ệ­ Ph gây cho thân sinh t. Láầ ậngu nguyên li cho quá trình ch gi ng ốdo di truy đcề ượCâu §ét biÕn gen lµ nh÷ng biÕn ®æi trong cÊu tróc cña gen liªn quan tíimét hoÆc mét sè cÆp nuclª«tit.- §ét biÕn gen thÓ hiÖn ra kiÓu h×nh b×nh th êng cã h¹i cho sinh vËtv× chóng ph¸ vì sù thèng nhÊt hµi hoµ trong kiÓu gen ®· qua chänläc tù nhiªn vµ duy tr× l©u ®êi trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, g©y ranh÷ng rèi lo¹n trong qu¸ tr×nh tæng hîp pr«tªin.- Đt bi gen là ngu nguyên li quan tr ng cho quá trình ch gi ng và ti hóa.ộ ế- §ét biÕn gen ®«i khi cã lîi cho b¶n th©n sinh vËt vµ con ng êi, rÊt cãý nghÜa trong ch¨n nu«i, trång trät.Câu a. ThÓ dÞ béi lµ c¬ thÓ mµ trong tÕ bµo sinh ìng cã hoÆcmét sè cÆp NST bÞ thay ®æi vÒ sè îng.- ThÓ ®a béi là thÓ mµ trong tÕ bµo sinh ìng cã sè NST lµ béi cñan nhi 2n).ề ơb. cà chua 2n 24, kí hi và tính ng nhi th có trong bào ượ ếsinh ng các th sauưỡ ể­ Th tam 3n= 36 Th ba nhi 2n +1 23 ễ­ Th không nhi 2n 22 Th ba nhi kép 2n +1+1 24 ễ­ Th nhi kép 2n 22 Th 4n= 48