Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2017 - 2018

2f52d2938c89af907ebdbcda71c96e74
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 03:53 PM ngày 30-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 229 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi kì Sinh 6ề ớA/ Ph tr nghi m:ầ (3đ) Khoanh tròn vào ch cái câu tr đúngữ ờ1 nghĩa lên và phân chia bào sinh tủ ậa. Giúp sinh sinh tr ng và phát tri nậ ưở ểb. Làm cho sinh duy trì nói gi ngậ ốc. Làm cho sinh lênậ ớd. Giúp sinh phát tri nòi gi ngậ ố2 ph nào có ch năng ch th và mu khoáng:ộ ướ ốa. Lông hút b. Th vị c. Bi bìể d. vỏ3 đi nào không ph là đi chung th ng?ặ ốa. Trao ch tổ b. ng ch cự c. lênớ d. Sinh nả4 Trong nh ng nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn cây thân ?ữ ễa. Cây khoai tây, cây cà chua, cây cả ủb. Cây dong ri ng, cây i, cây ngề ừc. Cây tranh, cây ngh cây ngỏ ừd. Cây su hào, cây i, cây cà tỏ ố5 Phi lá màu c, ng t, ng và so le nhau trên các thân giúp lá:ế ấa. thân câyả ệb. Giúp lá trao khíổc. Giúp lá nh nhi ánh sángậ ượ ềd. Giúp lá thoát cơ ướ6 Hình th sinh đây không ph sinh sinh ng:ứ ướ ưỡa. ng thân b. ng lá c. ng thân bò d. ng tằ ạB/ Ph lu n:ầ (7đ)Câu Quang là gì? Vi tóm quang p? Quang cây xanhợ ủcó nghĩa gì trong thiên nhiên và ng con ng (3đ)ờ ườCâu ph nào có ch năng th và mu khoáng? Con ngộ ướ ườh th và mu khoáng hòa tan vào cây? (2đ)ấ ướ ấCâu ng n, cành có gì? Nh ng lo cây nào thì ng n, nh ng cây nàoấ ữthì cành? Cho ví (2đ)ỉ ụDOC24.VN 1Đáp án thi kì Sinh 6ề ớA/ Tr nghi m: (3đ)ắ ệ1 6a dB/ lu n: (7đ)ự ậCâu :- Nêu đúng khái ni quang ph ghi nh SGK trang 72.(1đ)ệ ớ- Vi đúng tóm quá trình quang p.(1đ)ế ợ- nghĩa trong thiên nhiên và ng con ng (1đ)ờ ườCâu 2:- ph có ch năng th và mu khoáng là Lông hút .( 0,75đ )ộ ướ ố- Con ng th và mu khoáng hòa tan vào cây. (1,25đ)ườ ướ ấCâu 3:- ng n, cành có gì (0,5đ)ấ ợ- Nh ng lo cây ng n. Cho ví (1,5đ)ữ ụ- Nh ng lo cây cành. Cho ví (1,5đ)ữ ụDOC24.VN
64643832623431336465343736303136663663336638633261313439303664303663626539356364313337633839393535393132623233356633623932363666