Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm học 2014 - 2015 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

e2dcdc1ce4f5bdfa7356677cd0d9d8c8
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-12-28 07:33:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 398 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠĐNG THÁPỒĐ CHÍNH TH CỀ có 01 trangề KI TRA CH NG IỂ ƯỢ ỲNăm học 201 201 5Môn thi: NGỮ VĂN Lớp 1Thời gian: 90 phút (không kể thời gianphát đề )Ngày thi: 22/12/2014 I. PH CHUNG CHO THÍ SINH (3Ầ đi m)ểQuanh năm buôn bán mom sông, ởNuôi năm con ch ng.ủ ồL thân cò khi quãng ng,ặ ắEo sèo bu đò đông.ặ ướ ổM duyên hai âu đành ph n,ộ ậNăm ng dám qu công.ắ ườ ảCha thói đi ăn c,ẹ ạCó ch ng ng cũng nh không.ồ Th ng ươ Tr ng, Ng văn 11, t, NXB Giáo c, trang 29, 30)ầ ươ ụĐc bài th trên và th hi các yêu sau:ọ Câu Thông tin sau bài th ĐÚNG hay SAI (1,0 đi m)ểThông tin Tr iả ờa. Tác gi bài th là ng thành công đng khoa ng.ả ườ ườ ĐÚNG/SAIb. Có thành ng trong bài th trên.ữ ĐÚNG/SAIc. Sáng ng hi đi là thành công bài th .ạ ĐÚNG/SAId. Bài th vi bà Tú nh ng cho th nhân cách cao đp nhà ủth .ơ ĐÚNG/SAICâu II Hai câu th “ơ thân cò khi quãng ng/ Eo sèo bu đòặ ướ ổđông ng bi pháp ngh thu nào? Tác ng bi pháp ngh thu đó? (0,5ử ậđi m)ểCâu III Câu th “ơ thân cò khi quãng ngặ nh đn câu ca dao nào?ợ ế(0,5 đi m)ểCâu IV Vi đo văn ng nêu đp nhân bà Tú trong bài th (1,0ế ơđi m)ểII. PH RIÊNG ch n: (7,0 đi m) ểDoc24.vn Thí sinh ch ch trong hai câu sau (câu V.a ho V.b)ỉ Câu V.a Theo ch ng trình Chu (7,0 đi m) ươ đp tâm Nguy Khuy trong bài th Câu cá mùa thu Thu đi uế ).Câu V.b. Theo ch ng trình Nâng cao (7,0 đi m)ươ ểCh th trong truy ng Hai đa tr Th ch Lamủ GIÁO VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠĐNG THÁPỒ KI TRA CH NG IỂ ƯỢ ỲNăm 2014 2015ọH NG CH CHÍNH TH MÔN NG VĂN 11ƯỚ Ữ(H ng ch có 04 trang)ướ ồI. Hướng dẫn chung Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánhgiá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm cho điểm. Giám khảo cần chủ động linh hoạt trong việc vận dụng đáp án vàthang điểm, nên sử dụng nhiều mức điểm, không quá khắt khe với cácmức điểm 9, 10. Cần trân trọng những bài làm có tính sáng tạo, có cáchdiễn đạt riêng. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêucầu cơ bản của đề bài, giám khảo vẫn cho đạt số điểm tương ứng. Bài chấm đến 0,25 điểm. Điểm toàn bài quy tròn đến một chữ sốthập phân (6,25 6,5; 6,75 7,0).II. Đáp án và thang điểmCÂU DUNG YÊU UỘ ĐI MỂI. PH CHUNG CHO THÍ SINH (3,0 đi m)Ầ ểCâu 1(1,0 đ) a. Sai 0,25b. Đúng 0,25c. Sai 0,25d. Đúng 0,25Câu 2(0,5 đ) Bi pháp ngh thu t: Đo ng .ệ ữ­ Tác ng: Nh nh, làm bà Tú.ụ 0,250,25Doc24.vnCâu 3(0,5 đ) Câu th “ơ thân cò khi quãng ngặ nh đn câu caợ ếdao: Con cò sông/ Gánh đa ch ng ti ng khócặ ến nonỉ ”. 0,5Câu 4(1,0 đ) Đo văn có các chính sau:ạ ầ­ Đm đang, tháo vát, nuôi ch ng con.ả ồ­ Giàu lòng tha, hi sinh th ng vì nh phúc gia đình.ị 1,0II. PH RIÊNG ch (7,0 đi m)Ầ ểCâuV.a(7,0 đ) Yêu kĩ năng: Bi cách làm bài văn ngh lu tác ph th Bài vi tế ếph có lí; di đt loát; không chínhả ỗt dùng ng pháp.ả ữYêu ki th c: Trên nh ng hi bi tác gi Nguy Khuy vàơ ếbài th Câu cá mùa thu thí sinh có th làm bài theo nhi cáchể ềkhác nhau nh ng ph đm các chính:ư ả* Gi thi ngh lu nớ ậDoc24.vn* đp tâm Nguy Khuy qua bài thẻ ơ­ Tâm tr ng tr th thạ ướ ế+ Bài th có nhan là Câu cá mùa thu nh ng không chú ýưvào vi câu cá mà th ra là đón nh tr thu, nh thuệ ảvào cõi lòng.+ Cõi lòng nhà th yên tĩnh, ng ng. Vì y, vi mơ ảnh nh đt đn tinh di nó.ậ ủ+ tĩnh ng ngo nh và tâm nh đem đn mự ảnh cô qu nh, khúc trong tâm nhà th .ậ ơBài th xu hi nhi gam màu xanh và ph nhi là gamơ ềmàu nh. Cái nh tr thu, nh thu hay cái nh tâmạ ừh nhà th ra nh t?ồ ậ­ lòng yêu thiên nhiên đt th hi qua mấ ướ ảnh tinh đp mùa thu đt c.ậ ướ+ Tác gi nh mùa thu ng nhi giác quan, miêu tả ừnhi đi nhìn khác nhau.ề ể+ Ph là ng bó sâu và tha thi yêu quê ng đtả ườ ươ ấn c, Nguy Khuy nh và th hi đcướ ượnh ng bi thái tinh vi đt tr nh th .ữ ế* Ngh thu tệ ậ­ Ngh thu nh và tâm tr ng.ệ ạ­ Ngh thu ng ti ng Vi t.ệ ệ* Đánh giáV đp tâm Nguy Khuy qua bài th Câu cá mùa thutiêu bi cho đp các nhà nho chân chính đng th i.ể ươ ờQua bài th ng đc nh ra Nguy Khuy tâmơ ườ ộh bó quê ng đt c, lòng yêu cồ ươ ướ ướth kín nh ng không kém ph sâu c.ầ ắDoc24.vnCâuV.b(7,0 đ) Yêu kĩ năng: Bi cách làm bài văn ngh lu trong tácế ềph truy n. Bài vi ph có lí; di đt uẩ ưloát; không chính dùng ng pháp.ắ ữYêu ki th c: Trên nh ng hi bi tác gi Th ch Lam vàơ ạtruy ng Hai đa trứ thí sinh có th làm bài theo nhi uể ềcách khác nhau nh ng ph đm các chính:ư ả* Gi thi ngh lu nớ ậ* Gi thích khái ni "ch th " ơLà đp, ch tr tình thi toát ra tác ph m, nên cẻ ứh riêng, th ng đem giác man mác, nh nhàng,ấ ườ ẹnhi cho ng đc.ề ườ ọ* Ch th trong truy ng Hai đa trứ ẻ­ Ngôn ng miêu giàu hình nh, nh đi và xúc.ữ ả­ Âm đi bu và nh ng xúc th ng trongệ ườ ặth .ơ­ Ch th còn trong nh ng đp nhiên cu cấ ộs ng đi th ng bình mà trái tim nh nhà văn đãố ườ ủthâu nh n, ng lên không gian tr tình mang quêậ ồVi t.ệ* Đánh giá­ Ch th trong truy ng Hai đa tr là ph ngạ ươdi truy ng này.ệ ắ­ Ch th là bi hi đc trong bút pháp ngh thu tấ ậTh ch Lam: khám phá hi th ng ph ng cách trạ ươ ữtình, nên th cho tác ph m.ạ ẩ* Bi đi câu V.a:ể ể­ Đi 7,0ể Phân tích sâu c, thuy ph các khía nh đp tâm nhà th .ắ ơB ch ch lí. nhu nhuy gi phân tích dung và ngh thu t.ố ậDoc24.vnVăn vi trôi ch y, ch c, giàu hình nh, xúc. Không ho iế ỗkhông đáng chính dùng ng pháp.ể ữ­ Đi 5,0 6,0ể Phân tích đc nh ng khía nh đp tâm nhà th .ượ ơB ch ch lí. Có chú ngh thu tác ph nh ng ch sâu. Vănố ưvi trôi ch y, ch c. Còn chính dùng ng pháp.ế ữ­ Đi 3,0 4,0ể Phân tích khá trong hai bi hi đp trong tâm nố ồnhà th Có th xây ng bài văn nh ng ch ch ch Phân tích ngh thu tơ ậcòn ch nhi chính dùng ng pháp.ạ ữ­ Đi 1,0 2,0ể Ch hình thành đc các lu đi m, di đt ng ng, ngư ượ ụv nhi chính dùng ng pháp.ề ữ­ Đi 0: Hoàn toàn ho gi tr ng.ể ắ* Bi đi câu V.b:ể ể­ Đi 7,0:ể Hi khái ni ch th và phân tích sâu c, thuy ph nh ng bi uể ểhi ch th trong tác ph m. Văn vi trôi ch y, ch c, giàu hình nh, xúc.ệ ảKhông ho không đáng chính dùng ng pháp.ắ ữ­ Đi 5,0 6,0ể hi khái ni ch th Phân tích đc nh ng bi hi nơ ượ ệc ch th trong tác ph m. Văn vi trôi ch y, ch c. Còn chínhủ ềt dùng ng pháp.ả ữ­ Đi 3,0 4,0:ể Gi thích khái ni ch th ch đy đ. Phân tích đc nh ngả ượ ữbi hi quan tr ng ch th trong tác ph m. Văn vi trôi ch y, ch c. Cònể ạm chính dùng ng pháp.ắ ữ­ Đi 1,0 2,0:ể Ch hi khái ni ch th do đó, ch tri khai đc thànhư ượcác lu đi m, di đt ng ng, ng nhi chính dùng ngậ ữpháp.­ Đi 0ể Hoàn toàn ho gi tr ng.ạ ắH T.ẾDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.