Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa học 9 (1)

972e28ae2102a1ddc78d33cdaca9f713
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-03 14:59:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA II MÔN HÓA 9Ề ỚNăm c: 2013 2014ọTh gian: 45 phút (không tính th gian phát đ)ờ ềI. LÝ THUY TẾ (7 đi m)ể1) Hoàn thành các ph ng trình ph ng sau đây: (3 đi m)ươ ểa. C6 H6 C6 H5 Br ?b. CH3 COOH CH3 COONa ?c. C2 H5 OH CO2 ?d. CH4 CH3 Cl ?e. (RCOO)3 C3 H5 NaOH ?f. C2 H2 O2 ?2) ng ph ng pháp hóa nh bi các ch ng đng các riêng bi sau ươ ệđây: (1,5 đi m) CH3 COOH C6 H6 C2 H5 OH.3) Hãy vi các công th các ch có công th phân sau: (2,5 đi m)ế ểC2 H6 C4 H10 C6 H6 C2 H4II. BÀI TOÁN (3 đi m)ểCho 1,12 lít khí CHỗ ồ4 và C2 H4 tác ng dung ch Brụ ị2 sau ph ảng thu đc 3,76 gam Cứ ượ2 H4 Br2 .a. Hãy vi ph ng trình hóa c.ế ươ ọb. Tính ph trăm th tích khí trong p.ầ ợc. Tính kh ng dung ch Brố ượ ị2 5% dùng.ầd. đt cháy toàn khí trên thì th tích không khí là bao nhiêu ầlít Bi th tích oxi chi 20% th tích không khí. Các khí đo đi ki tiêuế ệchu n.ẩCho Br 80; 12; 1. Feột 0t ánh sáng 0t 0H TẾ