Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn hóa học 8 (1)

70bb8ef25ed30075cd9c0d155fd938d2
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-03 13:35:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TR BÀI KI TRAẬ đấ ộTên ch đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng Các KT/KNc ng iầ ướ ớC đấ ộth pấ caoấ ộCh 1:ủ (Ch ng I: Ch tươ ấ– Nguyên ửPhân )ử Nêu khái ni phân tệ ửlà gì. Nêu khái ni hóa tr ịc nguyên ủt (hay nhóm ốnguyên ).ử Cách xác đnh hóa trị nghĩa công th ứhóa cọ Năng sự ửd ng ngônụng hóa cữ ọ­ Năng cựtính toán hóah cọS câu: 3ốS đi m: 3ố ểT 30%ỉ câu (Câu và câu 2)2 đi mể câu (Câu 3)1 đi mểCh 2:ủ (Ch ng II: ươPh ng hóa ứh c)ọ hi ệc ph ảng hóa c.ứ ọ­ Vi ếph ng trìnhươch .ữ­ Đnh lu ậb toàn ảkh ngố ượ Cân ng ằph ng ươtrình hóa cọ­ nghĩa ph ngủ ươtrình hóa c.ọ Năng cựnh bi tậ ế­ Năng sự ửd ng ngônụng hóa cữ ọ­ Năng cựtính toán hóah cọS câu: 3ốS đi m: 4T 40 1câu (Câu 4) đi mể1 câu (Câu 7)1 đi mể câu (Câu6)2 đi mểCh 3:ủ (Ch ng III: ươMol và tính toán hóa c)ọ Nêu khái ni mol.ệ Tính ốmol ủh ch tợ Tính khối lượng chất dựa vào số mol Tính kh iốl ng molượd vào tự ỉkh iố Năng sự ửd ng ngônụng hóa cữ ọ­ Năng cựtính toán hóah cọ­ Năng cựnh bi tậ ếS câu: 2ốS đi m: 3T 30 câu (Câu 5)1 đi mể Câu b1 đi mể Câu a1 đi mểT ng câu: 8ổ câu 3câu câu câuT ng đi m: ể10T 100%ỉ đi mể30% đi mể3 0% đi mể30% đi mể10%PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TR NG THCS THÁI BÌNHƯỜĐ THI KÌ NĂM 2017 2018Ề ỌMÔN HÓA (Đ 1)Ọ ỀTh gian: 45 phút (Không th gian phát đ)ờ ềI.Lí thuy t: (5 đi m)ểCâu (1 đi Nêu khái ni phân là gì? Cho ví ?ể ụCâu (1 đi Hóa tr nguyên (hay nhóm nguyên là gì? Hóa tr đc xácể ượđnh nh th nào?ị ếCâu (1 đi m) Công th hóa H3 O4 cho ta bi nghĩa gì? ế(Bi 16)Câu (1 đi Trong xây ng ng ta dùng vôi (có ch Canxi hiđroxit) đcể ườ ướ ượquét lên ng nhà th gian sau đó khô và hóa (ch này là Canxi cacbonat).ườ ấa. hi nào cho th đã có ph ng hóa ra?ấ ảb. Vi ph ng trình ch ph ng, bi ng có ch khí cacbon đioxit (ch tế ươ ấnày có trong không khí) tham gia và ph ngoài ch còn có (ch tả ướ ấnày bay i)ị ơCâu (1 đi Nêu khái ni mol?ể Cho ví dụ minh họa?II.Bài p: (5 đi m)ểCâu đi Cho các ph ng sau:ể ứa. Al O2 ­­ Al2 O3b. KMnO4 K2 MnO4 MnO2 O2Hãy vi thành ph ng trình hóa và cho bi nguyên phân aế ươ ủcác ch trong ph ng trình hóa đc.ấ ươ ượCâu đi ch qu pháo bông nh ph cho các chi sĩ biênể ếphòng gi gìn biên gi đo Qu đo Tr ng sa đón xuân ng ta cho vàoữ ườ ườh 600 gam kim lo Magie (Mg), khi pháo cháy trong khí oxi (Oế ạ2 sinh ra 1000 gamMagie oxit (MgO)a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng b) Tính kh ngố ượ khí oxi O2 tham gia ph ng?ả ứCâu đi ch có kh so khí hiđro là 17. ớa) Tính khối lượng mol của hợp chấtb) Hãy cho bi 5,6 lít khí đktc) có kh ng là bao nhiêu gam?ở ượ Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2017 tr ngổ ưở GVBM Lê Ng Châu Võ Th Thu ngị ươ ĐÁP ÁN THI MÔN HÓA HK IỀ ỌNĂM 2017 2018ỌĐÁP ÁN BI ĐI MỂ ỂI.Lí thuy t:ếCâu 1: Phân là đi di cho ch nguyên liên tử ếv nhau và th hi đy tính ch hóa ch tớ ấVí Phân có nguyên hiđro liên nguyên tụ ướ ửoxiCâu 2: Hóa tr nguyên (hay nhóm nguyên là con bi uị ểth kh năng liên nguyên (hay nhóm nguyên nguyên tị ửnguyên khác.ố­ Hóa tr đc xác đnh theo hóa tr Hiđro làm đn và hóa tr aị ượ ủoxi là hai đn .ơ ịCâu 3: Công th hóa H3 O4 cho ta bi t:ế­ Nguyên nên ch t.ạ ấ­ Trong ch có 3ợ O.­ Phân kh i: 1ử 4.16 98 (đvC).Câu 4: a) hi cho th có ph ng hóa ra: Khô và hóaấ ảr (ch Canxi cacbonat).ắ ắb) Ph ng trình ch :ươ ữCanxi hiđroxit Cacbon đioxit Canxi cacbonat cướCâu Mol là ng ch có ch 6.10ượ 23 nguyên ho phân aử ủch đó.ấ­ Con 6.10ố 23 là Avogađro, kí hi u: Nố ệVí :ụ mol nguyên là ng có ch nguyên t.ộ ượ ắ+ mol phân là ng có ch phân c.ộ ướ ượ ướ ướII.Bài p:ậCâu :a. 4Al O20t 2Al2 O3Có nguyên Al: phân Oỉ ử2 phân Alố ử2 O3= 2b. 2KMnO4 0t K2 MnO4 MnO2 O2Có ệS phân KMnOố ử4 phân Kố ử2 MnO4 phân MnOố ử2 :S phân tố ửO2 (5 đi m)ể0,5 đi mể0,5 điểm0,5 đi mể0,5 đi mể0,25 đi mể0,25 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể (5 đi m)ể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể 1Câu a) Áp dụng theo ĐLBTKL, ta có công thức về khối lượng củaphản ứng2Mg MgOm m b) Khối lượng khí oxi tham gia ph ngả :2O MgO Mgm m 000 600 400 (gam)Câu 8:a) Kh ng mol ch là:ố ượ ấ2 2A HM .M 17. 34 (gam)b) mol ch là:ố ấAV 5, 6n 0, 25(mol)22, 22, 4 Kh ng ượ 5,6 lít khí đktc) là:ởA Am n.M 0, 34 ,5 (gam) 0,5 đi mể0,5 đi mể1 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mể Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2017 tr ngổ ưở GVBM Lê Ng Châu Võ Th Thu ngị ươ