Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Bù Đăng năm học 2017 - 2018

a49d2eec185d09811188b2dbcc40d581
Gửi bởi: hathuyduong.pt@gmail.com vào ngày 2017-12-26 03:25:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 331 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD­ĐT BÙ ĐĂNGĐ KI TRA IỌ ỲNăm c: 2017 2018ọĐỀ CHÍNH THỨC(Đề có 01 trang) Môn: NGỮ VĂN 6Thời gian làm bài: 90 phútI. TIẾNG VIỆT: (2,5 điểm)Câu (1 điểm): Thế nào là cụm danh từ? Xác đnh danh trong câu sau: ừT nh ng em sinh chăm ngoan này đu đc khen th ng.ấ ượ ưởCâu (1,5 đi )ể Phát hi và trong nh ng câu sau:ệ ữa. Ông sĩ già máy ria mép quen thu c.ọ ộb. Quá trình núi cao cũng là quá trình con ng tr ng thành, lên.ượ ườ ưở ớII. VĂN N: (2.5 đi m)Ả ểCâu (1 đi m)ể Nêu nghĩa truy “Th bói xem voi” ?ủ ầCâu (1,5 đi m):ể Qua truy thuy Tinh, Th Tinh em hãy nêu nghĩa ngề ượtr ng nhân Tinh và Th Tinh?ư ủIII. LÀM VĂN: (5.0 đi m)Ậ ng th giáo ho cô giáo mà em quý nh t.ể ườ ấH tếH NG CH KI TRA KÌ IƯỚ ỌNĂM 2017 ­2018ỌMÔN: NG VĂN 6Ữ Ớ(H ng ch có 0ướ trang)I. TI NG VI T: (2,5 đi m)Ế ểCâu (1đi m)ểa. danh Là do danh và ng ph thu nó oụ ạthành. 0,5đ)b. danh trong câu: nh ng em sinh chăm ngoan nàyấ (0,5 đi m)ểCâu (1,5 đi m):ểa. dùng nh nháyấ âm (0,25đ)ỗ ầ­> i: Ông sĩ giá máyấ ria mép quen thu c. (0,5đ)ộ ộb. th vì tr ng thành đng nghĩa lên (0,25đ)ỗ ưở ớ i: lênỏ ớQuá trình núi cao cũng là quá trình con ng tr ng thànhượ ườ ưở (0,5 đ)II. VĂN N: (2,5 Đi m)Ả ểCâu nghĩa truy Th bói xem voi: Truy ng khuyên nh chúng ta khi đánhệ ủgiá t, vi hay con ng ph nhìn cách toàn di n, không nên nhìn tự ườ ộcách phi di và th .ế (1đi m)ểCâu (1,5 đi m) ểÝ nghĩa ng tr ng nhân Tinh, Th Tinh trong truy thuy nượ ượ ơTinh, Th Tinh: đúng đt 0,75 đi mủ ể+ Th Tinhủ ng tr ng cho hi ng a,ượ ượ bão, lũ ghê hàng năm đcụ ượhình ng hóa. duy th tho đã hình ng hóa và hi ng bãoượ ượ ướ ượ ưthành thù hung truy ki Tinh.ẻ ơ+ Tinhơ Là ng dân Vi đp đê ch ng lũ t, là chi th ngự ượ ướ ắthiên tai ng đc hình ng hóa. vóc vũ tr khí phách Tinhủ ườ ượ ượ ơlà bi ng sinh đng cho chi công ng Vi trong cu đu tranh ch ngể ượ ườ ốbão sông Đà và sông ng. Đây cũng là kì tích ng th điụ ướ ạcác vua Hùng và kì tích đc phát huy nh sau.ấ ượ ềIII. LÀM VĂN: (5.0 đi m)Ậ 1. Yêu chung:ầ­ Ph ng th bi đt: (k chuy đi th ng) ươ ườ­ dung: ng th ho cô giáo mà em yêu quí nh t.ộ ườ ấ2. Yêu th :ầ ểM bài:ở Gi thi chung ng th cô) mà em quý nớ ườ ế0,75đThân bài vài nét th cô )…ả ầ­ vi gi ng hàng ngày th cô)….ể ầ­ quan và cách th cô) các th yể ầcô khác trong tr ng các trong ….ườ ớ­ ni ng niêm vui sinh ho ho cể ườ ặk ni bu khi i…ỉ ỗ­> Ph ch t, tính tình ng yẩ ườ 0,5đ0,75đ0,75đ1,0đ0,5đK bài:ế ­Tình và mong em ng th cô) yả ướ ườ ấ0,75b. Bi đi m: ể* đa:ứ ố­ Đt các yêu dungạ ượ ộ­ rõ ràng, cân ng, ng ngôi phù pố ợ­ theo trình th gian, không gian di ra vi c.ể ệ­ Di đt trôi ch y, rành ch; dùng vi câu chu xác.ễ ẩ­ Ch vi rõ ràng, trình bày ch đp, ch chính tữ ả* ch đa: GV căn vào các tiêu chí trên xem xét đánh giá ch iứ ốđa theo thang đi cho n.ể ẵ* Không đt: sinh ho HS không làm bài.ạ ặL ý: ư­ Đi tr đa hình th trình bày là đi m.ể ể­ GV linh ho ch m, chú khuy khích nh ng bài làm sáng o.ạ ạ……………………….H T………………………..Ế