Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học Âm nhạc 9 - Đề 6

62353434623963333734306661316230336262376331613165646231636536383738656331383063666364326130386331623935383638303263313130326632
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 07:17 AM ngày 27-12-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 1.272832 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN: ÂM NHẠC 9
Thời gian: 40 - 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
PHẦN I: LÍ THUYẾT (30 phút)
I/ TRẮC NGHIỆM: (6 ®iÓm)
Câu 1: Tính đến năm 2013, cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Sô-panh đ ược
tổ chức là lần thứ:
a. 15
b. 16
c. 17
Câu 2:
Trên đây là âm hình tiết tấu của bài TĐN nào?
a) TĐN số 4 - “Chim hót đầu xuân”
b) TĐN số 2 - “Nghệ sĩ với cây đàn”
c) TĐN số 8 - “Thầy cô cho em mùa xuân”
d) TĐN số 7 - “Dòng suối chảy về đâu?”
Câu 3: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu – Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn được viết ở hình
thức:
a. 1 đoạn đơn
b. 2 đoạn đơn
c. 3 đoạn đơn
Câu 4: Tác phẩm vũ kịch Hồ Thiên Nga của nhạc sĩ Trai- côp-xki được ra mắt
khán giả lần đầu tiên vào năm:
a. 1877
b. 1878
c. 1879
Câu 5: Trên hóa biểu có một dấu Pha thăng là giọng thứ có tên gọi là gì?
a. Am
b. Dm
c. Em
Câu 6: Giọng có chung 1 dấu hóa biểu ( dấu pha thăng) đó là hai gi ọng song song
nào
a. G và Em.
b. C và Am
c. F và Dm
Câu 7: Bài hát Lí kéo chài được phổ theo thể loại thơ nào?
a. Thơ lục bát
b. Thơ tự do
c. Thơ bốn chữ.
Câu 8: Trong các bài hát sau đây, bài hát nào được viết ở giọng thứ:
a. Bóng dáng một ngôi trường.
b. Nụ cười.
c. Hành khúc tới trường.
d. Nối vòng tay lớn.
Câu 9: Trong các bài hát sau bài hát nào không phổ theo thơ:
a. Dàn đồng ca mùa hạ.
b. Bụi phấn.
c. Mùa thu ngày khai trường.

d. Ngày đầu tiên đi học.
Câu 10:

Quãng trên đây là quãng mấy:
a. Quãng 6 trưởng.
b. Quãng 6 thứ.
c. Quãng 6 tăng.
d. Quãng 6 giảm.
Câu 11:Khi dịch giọng, bài hát ở giọng trưởng không thể chuyển thành giọng thứ.
Đúng hay sai?
a. Đúng.
b. Sai.
Câu 12: Bản giao hưởng đầu tiên của nhạc sĩ Hoàng Việt cho n ền âm nh ạc Vi ệt
Nam hiện đại có tựa đề là gì?
a. Cô sao.
b. Quê hương.
c. Định mệnh.
d. Ép-ghê-nhi, Ô-nhê-ghin
II . TỰ LUẬN (4 ®iÓm)
Câu 1: ( 2,5 điểm) Hợp âm là gì? Hãy viết các hợp âm sau: Gm, E, D7 , Am7.
Câu 2: ( 1,5 điểm) Xác định tính chất các quãng sau đây:

PHẦN II: THỰC HÀNH (Thời gian 10 – 15 phút)
Câu 1 : (5 điểm).
Em hãy biểu diễn bài hát “ Chúng em cần hoà bình” - âm nhạc 7 ?
Câu 2 : ( 5 điểm)
Đọc và ghép lời bài TĐN số 2 – “Nghệ sĩ với cây đàn” - Âm nhạc lớp 9 ?
Ơ

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PhÇn I: LÍ THUYẾT
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (6 ®iÓm, mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®îc 0,5
®iÓm)
Câu
Đáp án

1
b

2
d

3
c

4
a

5
c

6
a

7
a

8
d

9
c

10
a

11
a

II- PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 1: Hợp âm là gì? Hãy viết các hợp âm sau: Gm, E, D7, Am7.
* Khái niệm ( 0,5 điểm): Hợp âm: Là sự vang lên đồng thời của ba, bốn hoặc năm
âm cách nhau một quãng 3.
* Hợp âm 3: gồm có 3 âm, các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng t ạo thành
quãng 5.
* Hợp âm 7: gồm có 4 âm, các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng t ạo thành
quãng 7.
* Viết các hợp âm Gm, E, D7, Am7. ( 2 điểm)

Gm
Câu 2: (1,5 điểm)

6 thứ.

E

3 giảm

D7

3 trưởng

2 trưởng

Am7

4 đúng

3thứ.

PhÇn II: THỰC HÀNH:
Câu 1(5 điểm): Biểu diễn bài hát : + Hát đúng nhạc, rõ lời : 3 điểm
+ Sắc thái biểu cảm tốt : 1 điểm
+ Phong cách biểu diễn phù hơp : 1 điểm
Câu 2 (5 điểm): Đọc và ghép lời bài TĐN số 2 – “ Nghệ sĩ với cây đàn” - Âm nhạc
lớp 9 ?

12
b

-

Đọc và ghép lời chính xác : 4 điểm
Diễn cảm : 1 điểm
---------------------HẾT---------------------

PHẦN THI THỰC HÀNH
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
Đề thi 01
Câu 1 : (5 điểm).
Em hãy biểu diễn bài hát “ Chúng em cần hoà bình” - âm nhạc 7 ?
Câu 2 : ( 5 điểm)
Đọc và ghép lời bài TĐN số 2 – “Nghệ sĩ với cây đàn” - Âm nhạc lớp 9 ?

=========== HẾT ===========

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHỌN HSG
MÔN: ÂM NHẠC 9

PHẦN THI THỰC HÀNH
Biểu điểm đề thi 01
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
Câu 1 : (5 điểm)
Biểu diễn bài hát : + Hát đúng nhạc, rõ lời : 3 điểm
+ Sắc thái biểu cảm tốt : 1 điểm
+ Phong cách biểu diễn phù hơp : 1 điểm
Câu 2 : ( 5 điểm)
Đọc và ghép lời bài TĐN số 2 – “Nghệ sĩ với cây đàn” - Âm nhạc lớp 9 ?

-

Đọc và ghép lời chính xác : 4 điểm
Diễn cảm : 1 điểm
=========== HẾT ===========

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

PHẦN THI THỰC HÀNH
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
Đề thi 02
Câu 1 : (5 điểm)

Em hãy đọc và ghép lời bài TĐN trên.
Câu 2 : ( 5 điểm)
Em hãy biểu diễn bài hát “Nụ cười”: Nhạc Nga, lời việt Phạm Tuyên - Âm nhạc
lớp 9 ?

=========== HẾT ===========

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHỌN HSG
MÔN: ÂM NHẠC

PHẦN THI THỰC HÀNH
Biểu điểm đề thi 02
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
C©u 1 : (5 ®iÓm)

-

Đọc và ghép lời chính xác : 4 điểm
Diễn cảm : 1 điểm

Câu 2 : ( 5 điểm)
Trình bày bài hát : + Hát đúng nhạc, rõ lời 3 điểm
+ Sắc thái biểu cảm tốt : 1 điểm
+ Phong cách biểu diễn phù hơp : 1 điểm
=========== HẾT ===========

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

PHẦN THI THỰC HÀNH
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
Đề thi 03
Câu 1 : (5 điểm)
Em hãy biểu diễn bài hát “Lí kéo chài” - Âm nhạc lớp 9 ?
Câu 2 : ( 5 điểm)
Thực hiện đọc và ghép lời bài TĐN số 6 –“ Chỉ có một trên đời”trong chương
trình Âm nhạc lớp 8 ?

=========== HẾT ===========

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHỌN HSG
MÔN: ÂM NHẠC

PHẦN THI THỰC HÀNH
Biểu điểm đề thi 03
Thời gian trình bày 10 phút không kể thời gian giao đề
Câu 1 : (5 điểm)
Trình bày bài hát : + Hát đúng nhạc, rõ lời : 3 điểm
+ Sắc thái biểu cảm tốt : 1 điểm
+ Phong cách biểu diễn phù hơp : 1 điểm
Câu 2 : ( 5 điểm)
Thực hiện đọc và ghép lời bài TĐN số 6 –“ Chỉ có một trên đời”trong chương
trình Âm nhạc lớp 8 ?

-

Đọc và ghép lời chính xác : 4 điểm
Diễn cảm : 1 điểm
=========== HẾT ===========