Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra HKII môn Tin học

Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ vào ngày 2019-08-12 07:30:48 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 337 | Lượt Download: 1 | File size: 0.015517 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NAM CHÍNH

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN TIN HỌC 8

Trường THCS Nam Chính
Tên:…………...................
đề)

Năm học: 2018 – 2019
Thời gian làm bài: 45’ (không kể thời gian phát

Lớp: 8A….. SBD:…….
Điểm

Nhận xét của giáo viênA.Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào một đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:( 5 điểm)
Câu 1: Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đủ nào sau đây là đúng?
A. If <điều kiện> then else ; B. If then <điều kiện>;
C. If <điều kiện> then ; else ; D. If <điều kiện> do ;
Câu 2: Chương trình sau cho kết quả gì?
Program VD;
Var a, b: Real; x: Integer;
Begin Readln( a,b);
If a>b then x:=a else x:=b;
Writeln(x);
End.
A.Xuất ra màn hình số nhỏ nhất trong 2 số a, b đã nhập.
B.Xuất ra màn hình số lớn nhất trong hai số a, b đã nhập.
C.Chương trình không thực hiện được do lỗi
khai báo kiểu dữ liệu.
D.Đảo giá trị của hai biến a, b
cho nhau.
Câu 3: Cách khai báo biến
mảng nào sau đây là đúng?
A.Var :
array [ ..] of ;
B.Var
: array [ ..] of ;
C.Var : array [ ..] of ;
D.Var : array [ ] of ;
Câu 4: Đoạn lệnh sau sẽ cho kết quả là gì?
Var a: Integer;
Begin
a:=5;
While a<6 do writeln (‘A’);

End.
A.In ra các số từ 1 đến 6
B.In ra các số từ 1 đến 5.
C. In ra vô hạn các số 5, mỗi số trên một dòng.
D.Cả A & B đều đúng.
Câu 5: Cú pháp khai báo hằng nào sau đây là đúng?
A.Const pi = 3,14;
B.Const pi: = 3,14;
C.Cả A & B đều đúng.
B.Phần tự luận: ( 5 điểm)
Câu 1: Viết chương trình nhập điểm môn Tin học cho N học sinh và in ra màn hình. Với n và
điểm môn học nhập từ bàn phím.