Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra HK2 môn toán 6

6a084473ac6bfcb092bdb79ea53df13a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-03 14:12:58 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI KỲ TOÁN 6Ề ỌTh gian: 45 phút ờ(Không th gian phát )ể ềBài 1: (2,5 đi m) ểa) Rút các phân sau: ố2733;−25−625;2−50;−9225b) Tìm phân ng nhau trong các phân trên câu aặ ởc) So sánh phân nh câu ớ−88−121Bài 2: (2 đi m)ể Tính giá tr các bi th sau: ứa)A=(−1,5)2.223.16+(47−25):1135b)B=(82128+34):131611119Bài 3: (2 đi m) ểa) Tìm bi t: ế(1510x+25):23=60b) Li kê các ph các nguyên sao cho ố0≤x5<2Bài 4: (1,5 đi m)ể ta nhi tính theo (Celsius), Mỹ nhi tính theo ướ ượ ượ ộ(Fahrenheit). Công th sang là: ộF=95C+32 (F và là và ột ng ng) ươ ứHôm nay nhi ngoài tr thành ph Chí Minh là 35ệ 0C ng ng bao nhiêu F? ươ ậcông th sang C. ộBài 5: (2 đi m)ể Vẽ x^Oy=1000 vẽ tia Oz gi hai tia Ox và Oy sao cho ữx^Oz=500 .a) Tia Oz có là tia phân giác ủx^Oy không? Vì sao? b) Vẽ tia Om là tia tia Ox, tia On là tia tia Oy. Tính ủm^On .H NG GI IƯỚ ẢBài 1: (2,5 đi m) ểa) Rút các phân sau: ố2733;−25−625;2−50;−9225Gi i:ảTa có2733=911 −25−625=125 2−50=−125 −9225=−125b) Tìm phân ng nhau trong các phân trên câu aặ ởGi i:ảTa có 2−50=−9225 (vì −125=−125 1c) So sánh phân nh câu ớ−88−121Gi i:ảVì 911=1822>1825>125>−125 nên 2733>−25−625>2−50=−9225 Phân nh là: ấ2733Ta có −88−121=811Vì 911>811 nên 2733>−88−121 Bài 2: (2 đi m)ể Tính giá tr các bi th sau: ứa)A=(−1,5)2.223.16+(47−25):1135Gi i:ảA=(−32)2.83.16+(2035−1435):3635=94.83.16+635:3635=1+635.3536=1+16=66+16=76b)B=(82128+34):131611119Gi i:ảB=(82128+34):131611119=(12+34):19163019=(24+34).16193019=54.16193019=20193019=2019.1930=23Bài 3: (2 đi m) ểa) Tìm bi t: ế(1510x+25):23=60Gi i:ả(1510x+25):23=6032x+25=60.23232x+25=4032x=40−2532x=15x=15:32x=15.23x=10b) Li kê các ph các nguyên sao cho ố0≤x5<2Gi i:ảTa có 0≤x5<205≤x5<105⇒ 0≤x<10Mà x∈Z nên x∈{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}V ậP={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}Bài 4: (1,5 đi m)ể ta nhi tính theo (Celsius), Mỹ nhi tính theo ướ ượ ượ ộ(Fahrenheit). Công th sang là: ộF=95C+32 (F và là và ột ng ng) ươ ứHôm nay nhi ngoài tr thành ph Chí Minh là 35ệ 0C ng ng bao nhiêu F? ươ ậcông th sang C. ộGi i:ảTa có: 35 0C có ng ng là: ươ ứ95.35+32=950FMà F=95C+32 95C+32=F95C=F−32C=(F−32):95C=(F−32).59V công th sang là: ộC=(F−32).59Bài 5: (2 đi m)ể Vẽ x^Oy=1000 vẽ tia Oz gi hai tia Ox và Oy sao cho ữx^Oz=500 .3a) Tia Oz có là tia phân giác ủx^Oy không? Vì sao? Gi i:ảVì tia Oz gi hai tia Ox và Oyằ ữNên x^Oz+z^Oy=x^Oy 500+z^Oy=1000z^Oy=1000−500z^Oy=500Ta có x^Oz=z^Oy (50 50 0)Mà tia Oz gi hai tia Ox và Oyằ ữ⇒ Tia Oz là tia phân giác ủx^Oyb) Vẽ tia Om là tia tia Ox, tia On là tia tia Oy. Tính ủm^On .Gi i:ả4Vì tia On là tia tia Oyố ủNên x^On và x^Oy là hai góc bùề⇒x^On+x^Oy=1800 x^On+1000=1800x^On=1800−1000x^On=800Vì tia Om là tia tia Oxố ủNên x^On và m^On là hai góc bùề⇒x^On+m^On=1800 800+m^On=1800m^On=1800−800m^On=10005
2020-09-27 19:20:36