Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 trường THCS Mộ Đạo, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-26 10:17:50 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường THCS Mộ Đạo
Họ và tên: . . . ……. . . . . …….. …... . ……….. …
Lớp: 9A

BÀI THI GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2017-2018
Môn: Tin học 9
Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm )
Câu 1. Chen hinh anh vào trang chiêu băng lệnh:
A. Insert  Text Table
B. Insert  Picture
C. Home  Picture
D. File  Save.
Câu 2. Đặt hiệu ứng chuyển trang:
A. Slide Show  Chọn hiệu ứng
B. Animation  Chọn hiệu ứng
C. Slide Show  Slide Transition
D. Animation  Custom Animation
Câu 3. Trinh chiêu bài trinh chiêu ngoài dùng nút Slide Show
A. F1
B. F3
C. F5
D. F7
Câu 4. Để chen âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:
A. Insert  Sound from file
B. Insert  Movie from file
C. Insert  Movies and Sounds
D. Insert  Sound from clip
Câu 5. Phần mềm trinh chiêu dùng để làm gi?
A. Tạo các bài trinh chiêu.
B. Tạo các hinh vẽ.
C. Soạn thao các trang văn ban.
D. Tạo các trang tính và thực hiện tính
toán
Câu 6. (chọn câu sai) Muốn xóa slide hiện thời khỏi bài điện tử, người thiêt kê phai.
A. chọn các đối tượng và nhấn phím Delete.
B. Vào Home -> chọn Cut.
C. chọn slide và nhấn phím Delete.
D. nhấn chuột phai và chọn Delete.
Câu 7. Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn
A. Animation  Custom Animation
B. Animation  Add Effect
C. Animation  Add Animation
D. Transition  Animation
Câu 8. Cách mở mẫu bài trinh chiêu (Slide Design…)?
A. Insert  Slide Design…
B. View  Slide Design…
C. Format  Slide Design…
D. Design
Câu 9. Để tạo một bài trinh chiêu, ta cần thực hiện mấy bước cơ ban:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 10. Một bài trinh chiêu gồm có 5 trang chiêu. Trang đầu tiên được gọi là trang gi?
A. Tiêu đề trang
B. Trang tiêu đề
C. Ca a,b đều đúng
D. Ca a,b đều sai
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Phần mềm trinh chiêu là gi? Hãy nêu chức năng chính của phần mềm trinh chiêu. (1
đ)

Câu 2: Hãy cho biêt mục đích của việc chen hinh anh, âm thanh hay đoạn phim vào

trang chiêu? Nêu các bước cần thực hiện để chen hinh anh vào trang chiêu? (1.5 đ)
Câu 3: Theo em hiểu hiệu ứng động là gi? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu các
bước thực hiện chen hiệu ứng động (2.5 đ)