Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Thành Long năm 2016 - 2017

2bcc08b37dc831b20c841036c1a968f5
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-10-21 11:18:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 305 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuyên ngôn đc đc tuyên trong ượ ộhoàn nh ch đc bi đã quy đnh đi ốt ng ng i, dung và cách vi nh ượ ướ ằđt hi qu cao nh tạ .I Tìm hiểuchung 1Hoàn nh sáng tácảBAÙC HOÀ ÑOÏC TNÑL2 Giaù trò cuûa baûn tuyeân ngoân :Tuyên ngôn đc là văn ki có giá tr ch to ửl n,t vóc ng cao đp và là áng văn chính ưở ẹlu c.ậ ự1. “H đng bào …….ch cãi đc”ỡ ượ 2. “Th mà……. ch dân ch ng hòa” :ế Lên án ávà ch trái nhân đo và chính ạnghĩa 3. Ph còn “ầ th cho nên…. đc y”ở tuyên đc chính th th gi và ớquy tâm thành qu cách ng toàn ủth dân VN.ể II. ĐC HI VĂN :Ọ Ả­ đu ng cách trích văn n: ảTuyên ngôn đc Mĩ (1776)ộ và ảTuyên ngôn Nhân quy và dân quy cách ủm ng Pháp (1791ạ ­1 dungộa Ph 1:Nêuầ nguyên lý chung quy ềbình đng, do, quy nh phúc ạc con ng và các dân củ ườ ộ* nghĩa+ khéo léoừ vì ra trân tr ng nh ng tỏ cha ông xâm vì nh ng đi ượ ềđc nêu là chân lí nhân lo iượ ạ+ kiên quy từ dùng ngh thu “g ông ậđp ng ông”ậ Nh cao nh ng giá tr ng ưởnhân đo, văn minh nhân lo i, ti ềcho nh ng lu ti theo.ữ