Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 2 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-23 12:32:59 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Phong GD­ ĐT Thanh OaiTr ng ươ Kim Anê oH và tên: ………………………...ọL p: ….. BÀI KI TRA GI 2Ể ỚNĂM C: 2013 2014ỌMôn: TOÁNTh gian: 40 phút Đi Giáo viên ch mấ :Bài (3 đi m) Khoanh vào ch cái ch qu đúng:ữ 1) Số 52 được viết thành các số tròn chục và đơn vị. A. B. 50 C. 60 02) 45 là qu phép tính nào?ố A. 23 32 B. 15 25 C. 39 63) xi mét đc vi là:ề ượ ắA. dm B. cm C. m4) dm ……….. cm đi vào ch ch là:ố A. B. 70 C. 175) thích đi vào tr ng là:ố 58 A. B. C.3 6) 10 ch làụ A. B. 10 C. 100Bài (2 đi m) êa/ Vi Ba ̉y ươ tố .................... Sa ́u ươ ....................b/ Đọ Doc24.vn65: ...............................................82: .................................................Bài 3: (2 đi m) Đt tính tính: 27 68 40 30 59 25 72 30........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài (1 đi m)ê Điền dấu thích hợp vào trống25kg 5kg 40kg 8kg 7kg 13kg76kg 22kg 40kg 13kg 45kg 5kg 56kgBài 5: (2 đi m) Đo th ng AB dài 34 cm, đo th ng CD ng đo ạth ng AB 10 cm. đo th ng CD dài bao nhiêu xăng ti mét.ẳ ẳGi iả ..................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................Doc24.vn..................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ng ch toán (2013 2014)ướ ớBài 1: (3 đi mê Khoanh đúng ph cho 0,5 đi Bài 2: (2 đi m) Vi đúng 0,5 đi m)ê êDoc24.vnBài 3: (2 đi m) phép tính 0,5 đi (đt tính đúng 0,25 đi m; qu ảđúng 0,25 đi m)êBài 4: (1 đi m) Đi đúng (0,25 đi m)êBài (2 đi m) ê­ Vi đúng câu gi (0,5 đi m)ế ê­ Vi phép tính đúng (1 đi m)ế ê­ Vi đáp đúng (0,5 đi m)ế Doc24.vn Phong GD­ ĐT Thanh OaiTr ng ti Kim Anươ và tên: ……………………….ọL p: ….. BÀI KI TRA GI 2Ể ỚNĂM C: 2013 2014ỌMôn: TI NG VI TẾ ỆTh gian:ờ 40 phútĐi Giáo viên ch m:ấI. KI TRA ĐC (10 đi m)Ể ê1. Đc thành ti ng:o (6 đi m) GV cho HS đc đo kì trong các bài pê ậđc đã tu đn tu Ti ng Vi 1, và yêu HS tr 1ọ ừđn câu dung đo đc (GV Ki tra trong tu 10)ế ầ2. Đc hi u: (4 đi m)ê Em hãy đc th đo văn đây và đánh (x) vào tr câu trọ ướ ướ ảl đúng.ờBÉ MINH QUÂN DŨNG MẢNhà bé Minh Quân có chú mèo vàng ngoan. Minh Quân yêu nóộ ấl m. Ngày ch nh t, ng nhà, Minh Quân và mèo vàng đc nô đùaắ ượ ịth thích. đùa ngh ch, ch ng may, Minh Quân ph hoa. hoa iỏ ơxu ng đt, tan tành. la ng nên khi th đnố ếnhà, Minh Quân đã vàng nói:ộ­ i! Con mèo ngh ch làm bình hoa i.ố Th là con mèo ph t. Bu hôm đó, mèo vàng xích và khôngế ạđc ăn cá.ượ hôm đó, trên gi ng êm m, nghe ti ng mèo vàng kêu meo meo,ố ườ ếMinh Quân không tài nào ng đc. Bé vùng y, ch đn bên và thú nh nủ ượ ật xin tha cho mèo. ôm Minh Quân vào lòng và khen:ấ ố­ Con trai trung th và dũng m.ố Minh ng ươ ểDoc24.vn 1­ Khoanh vào ch cái tr tr đúng nh t:ữ ướ ấa/ Minh Quân làm bình hoa, th Minh Quân nói:ỡ i, con ngh ch làm bình hoa i. i, con mèo ngh ch làm bình hoa i. i, gió th làm bình hoa xu ng đt i.ố b/ Khi mèo vàng ph t, Minh Quân đã nh th nào?ị A­ Không tài nào ng đc. ượ B­ Nh và xin tha cho mèo. C­ câu trên đu đúng.ả ề2­ ch ch cái các ch ho đng ướ Cô, hát, hoa ng, công nhân, cồ 3­ Đt câu theo “Ai? là gì?”ặ ẫ.......................................................................................................................................................................................................................................................................... II. KI TRA VI T: (10 đi m)ê1­ Chính :ả (5 đi m) êT chép đo bài “Ng th cũ”ươ ầ(Chép đu bài trang 56 sách Ti ng Vi 1)ả ậDoc24.vn2­ Làm văn: (5 đi m) Em hãy vi đo văn ng (t đn câu) nói ềm ng thân em (Ông, Bà, )ộ ườ ẹDoc24.vnH NG CH ĐI TI NG VI 2013 2014ƯỚ I. Đc:o1. Đc thành ti ng: (6 đi m)o Đc đúng, to, rõ ràng (5 đi m).ọ Tr đc câu (1 đi m).ả ượ HS đc ch tr 0,5 đi toàn bài.ọ HS đc còn đánh tr 0,2 đi m. (Ho căn vào đcọ ặđi GV tr đi cho HS)ê 2. Đc hi u: (4 đi m)o 1/ Đúng câu đi m:ỗ Câu (b); Câu (c) 2/ Tìm đúng đt 0,5 đi m.ỗ ê3/ Đt câu đúng đt đi mặ êII. Vi tế (10 đi mê Doc24.vn1. chép (5 đi mê :­ Vi đúng ch đúng chính vi kho ng 30ế ch /15ữ phút (5đi m)ê­ Vi sai ch ho sai chính i: tr 0,2 đi mế ê­ Vi n, u, kho ng cách gi các ch ch đu tr đi toàn bài.ế ê2. làm vănậ (5 đi m)ê­ Vi đc các câu gi thi ng thân: VD: Tên, tu i, ngh nghi p, ýế ượ ườ ệthích ho tình mình....cho đi m.ắ ê­ Tùy baì làm HS cho đi mứ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Doc24.vn