Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra định kì lần I môn sinh học 10, Trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

7a6d50cf70e580b3e053463eb321fd51
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2017-12-11 10:53:10 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: Sinh 10ọ(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu đi mể ): Trình bày đc đi chung các ch ng? Cho ví .ặ ụCâu đi m): Mô trúc và ch năng bào quan ti th trong bào?ả ếCâu đi m): đo AND (m gen) có chi dài là 4080 Aể 0, có nu lo =ố ạ20% so ng nu gen.ớ ủa. Hãy xác đnh ng và thành ph ng lo nu trên gen?ị ượ ạb. Xác đnh liên hidro có trong gen?ị ếc. Gi trên ch 1c gen có Tả ủ1 20%, ch có Xạ2 15% so ng nuớ ốc ch. Em hãy xác đnh ng, thành ph ng lo nu trên ch aủ ượ ủgen?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinh: ……………………...... báo danh: …………………….ọ ốDOC24.VN 1H NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016Ọ 2017MÔN: SINH 10CÂU DUNGỘ ĐI MỂ1 ch theo nguyên th c.......ổ ậVD:....­ th ng và đi ch nhệ ỉ+ th ng ..................ệ ởVD+ đi ch nh....................ự ỉVD­ Th gi ng liên ti hóa:.........ế 0,50,50,50,250,50,250,52 tao:ấ+ màng: màng ngoài nh n, màng trong khúc thành cácớ ấmào ti th trên có nhi enzim hô pể ấ+ Ch có ADN, ribôxom và các ch hòa tanấ ấ+ và chú thích đy nh SGK.ẽ ư­ trung tâm hô cung ngu năng ng ch tấ ượ ếbào ng ATPướ 0,50,51,01,03 a. 4080*2/3,4 2400 nu.­ heo ntbs có 20% 2400*20% 480.­ 50% ­> 30% 2400*30% 720.b. liên 2A 3G 2*720ố 3*480 2880.c. có nu trên ch N/2 2400/2 1200.ố ạTheo ntbs có T1 =A2 20% 1200*20% 240.Mà A1 T1 => A1 T2 720 240 480 40%Theo ntbs có G1 X2 15% 1200*15% 180.Mà G1 X1 => X1 G2 480 180 300 25% 0,50,51,01.01,0DOC24.VN 2DOC24.VN