Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra - Đề 1 - Câu 2 (Sách bài tập trang 67)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình trụ (H) có chiều cao h, bán kính đường tròn đáy bằng R, O và O' là tâm của hai đáy. Gọi AB là đường kính thuộc đường tròn đáy (O), CD là đường kính thuộc đường tròn đáy (O'), góc giữa AB và CD bằng \(\alpha,\left(0< \alpha\le90^0\right)\). Tính tỉ số thể tích giữa khối tứ diện ABCD và khối trụ (H). Xác định \(\alpha\) để tỉ số đó là lớn nhất ?

Hướng dẫn giải

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Do đó bán kính đường tròn \(\left(S\right)\cap\left(S'\right)\) bằng \(\dfrac{10\sqrt{41}}{41}a\)

Các câu hỏi cùng bài học