Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

a214982d1bcd06ad2056a7e86d7cb37c
Gửi bởi: Mary Cute vào 05:15 PM ngày 27-07-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Th gian làm bài: 45 phút (H sinh làm bài vào gi thi)ọ ấI. Ch câu có nghĩa ng đng ho cách vi đúng nh theo ý:ọ ươ ươ ợCâu 1: How old is your sister? A. What is your sister’s age? B. What is you sister old?C. What is your sister age? D. How is your sister’s old?Câu 2: How much do these comics cost?A. How much are these comics B. How much is these comics ?C. How many are these comics D. How many is these comics ?Câu 3: John/ not/ have/ blue eyes/ but/ color/ eyes/ brown A. John doesn’t have blue eyes but the color of his eyes are brown. B. John doesn’t have blue eyes but the color of his eyes is brown.C. John doesn’t have blue eyes but eyes brown. D. John doesn’t have blue eyes but color his eyes are brown.Câu 4: Tuan is shorter than his father.A. Tuan’s father is taller than him. B. Tuan’s father is longer than him.C. Tuan’s father is the taller than him. D. Tuan’s father is shorter than him.Câu 5: Let’s play badminton this afternoon.A. What about playing badminton this afternoon? B. What about we playing badminton this afternoon?C. Are we going to play badmitnton this afternoon? D. both are correct.Mã 004 trang 3II. Ch đáp án thích nh hoàn thành câu:ọ ểCâu 6: Miss Anne has ....................A. the round face B. face thin C. face oval D. an oval faceCâu 7:What ...........Nam and Minh ...............at the moment?A. do/do B. are/doing C. are/going to do D. is/doingCâu 8:What’s .................., Peter? I’m tired.A. wrong B. the matter C. the wrong D. both and are rightCâu 9: What would you like................lunch?A. of B. for C. to D. onCâu 10: How many ..................do you want?A. cabbage B. chicken C. oranges D. appleCâu 11:..............do you usually go to school with?A. When B. Who C. What D. WhereCâu 12:Autumn is my favorite ...................A. subject B. weather C. season D. sportCâu 13:Many people think that Venice is .............city in the world.A. more beautiful B. the beautiful C. very beautiful D. the most beautifulCâu 14:Mrs Lien wants to buy two..................soap. A. box B. packet C. bars D. bottleCâu 15: Viet Nam has lot of forests but it doesn’t have any.................A. rivers B. deserts C. beaches D. mountainsIII. Ch có cách phát âm ph ch chân khác các còn i:ọ ạCâu 16: A. tw ce B. sit C. th D. verCâu 17: A. gr ow B. thr ow C. ow D. kn owCâu 18: A. ke B. rt C. vorite D. teCâu 19: A. beach es B. cook C. take D. cost sCâu 20: A. hat B. hy C. ho D. henIV. Tìm sai trong các ph đc ch chân câu:ộ ượ ỗCâu 21: How’s the weather like in your country in the summer? It’s very hot.A. It’s B. in C. country D. How’sCâu 22: How much languages can you speak ?­ FourA. How much B. can C. languages D. speakCâu 23: We would like little vegetables for dinner.A. for dinner B. vegetables C. would D. little Câu 24: Why don’t we going to the zoo this weekend ?A. this weekend B. the C. don’t D. goingCâu 25: Lan is my friend She have beautiful long black hair.A. is B. friend C. have D. long black V. Ch đáp án thích nh đi vào ch tr ng trong đo văn sau:ọ Mr Smith is ...26........ Australia, but he lives in Ho Chi Minh city. He works at hospital. He has car andhe usually ….27........to work. He leaves home at eight and starts work at half past eight. He likes ....28......... joband he likes the weekends, too. ....29............ Saturday, he plays tennis or ….30............ swimming. HeMã 004 trang 3sometimes goes jogging, too. On Sunday evenings, he always eats in restarant with friends.Câu 26: A. at B. to C. from D. ofCâu 27: A. to drive B. driving C. drive D. drivesCâu 28: A. his B. he C. him D. herCâu 29: A. On B. At C. In D. ToCâu 30: A. going B. goes C. to go D. go VI. Đc đo văn và tr câu theo dung đo văn( tr đy ):ọ ủHi, my name Mary. ’m living with my family in small house in London. often go to myuncle’s farm on my vacation. The farm is not near my house because it is in the country and gothere by car. can eat lot of fruit because there are many fruit trees on the farm. This summer, I’mgoing to stay there for half month. like the farm and the river very much.a. Where does Mary live?b. How does she go to the farm?c. Is the farm near her house? d. What can she eat on the farm? e. How long is she going to stay there this summer? VII. Đt câu cho ph ch chân:ặ ạ1. She takes bus to work because it is cheap and safe.2. They go swimming twice week .3. My sister usually watches TV in her free time.4. An ice­cream is 8,000 dong .5. My mother needs one kilo of beef and two dozen eggs.­­­­­­­­­­­­­H T­­­­­­­­­­­­­­­ẾMã 004 trang

2020-09-30 03:34:17