Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra chất lượng Đầu năm môn sinh học lớp 10

49c87a5fd23483c59bc320bca6af17b0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-29 13:39:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 343 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên: …………………………L .10/...........S báo danh:ố .........Phòng thi: ........... ĐI M:Ể Nh xét giáo viênậ ủMÃ 132ỀI. PH CHUNGẦ (6 đi m)ểChung cho các thí sinhấ ảCâu 1: Trong các ch ch sinh tr ng vi sinh t, ch nào di khu có tính ch c:ấ ưở ọA. các ch kháng sinhấ B. n, iotồ C. clo D. các ch phenolợ ấCâu 2: Trong công nghi xu gi ng ta ng lo VSV enzym. yệ ườ ậnh ng VSV này có tính gì?ữ ặA. Vi khu axitẩ B. Vi khu bazẩ ơC. Vi khu axit và trung tínhẩ D. Vi khu trung tínhẩ ưCâu 3: Th gian thi bào vi sinh phân chia làờ ượ ọA. Th gian sinh tr ng và phát tri nờ ưở B. Th gian ti phátờ ềC. Th gian sinh tr ngờ ưở D. Th gian th hờ ệCâu 4: ADN, NST nhân đôi pha nào kì trung gian.ở ủA. Pha G2 B. Pha G1 và C. Pha G1 D. Pha SCâu 5: Làm là ng ng quá trình:ướ ủA. Phân gi prôtêinả B. Lên men etilicượ C. Lên men lactic D. Phân gi xenlulôzả ơCâu 6: qu bào sau nguyên phân:ế ầA. ra bào con có NST là 2nạ B. ra bào con có NST là 2nạ ộC. ra bào con có NST là nạ D. ra bào con có NST là nạ ộCâu 7: Hình th ng vi rut là :ứ ủA. ng kí sinh không bu cố B. ng ho sinhố ạC. ng ng sinhố D. ng kí sinh bu cố ộCâu 8: Vi sinh ng ngu cacbon là COậ ồ2 và ngu năng ng là ánh sáng thì có ki dinhồ ượ ểd ng là:ưỡA. Quang ngự ưỡ B. Hóa ngự ưỡ C. Quang ngị ưỡ D. Hóa ngị ưỡCâu 9: Sinh tr ng vi sinh là gì?ưở Trang Mã thi 132ềA. là tăng lên kh ng bào vi sinh tự ượ ậB. là tăng lên kích th bào vi sinh tự ướ ậC. là tăng lên kích th và kh ng bào vi sinh tự ướ ượ ậD. là tăng lên ng bào qu th vi sinh tự ượ ậCâu 10: Th tr sau ti trình pha kỳ trung gian trong chu kỳ bàoứ ượ ướ ếlà:A. S,G1,G2 B. G1,S,G2 C. G2,G2,S D. S,G2,G1Câu 11: Glucôz vi khu lactic ng hình Năng ngơ ượX là:A. axit axetic B. axit lactic C. cướ D. etilicượCâu 12: Gi trong qu th vi khu ng bào ban là 12 bào, sau th gianả ượ ờnuôi ng bào là 96 bào, bi th gian th là 30 phút. đã nuôi vi khu trênấ ượ ẩtrong th gian bao lâu?ờA. 100 phút B. 120 phút C. 60 phút D. 90 phútCâu 13: Có th gi th ăn ng lâu trong nh, vì nhi th p:ể ươ ấA. làm th ăn ngon nứ B. tiêu di vi sinh tệ ượ ậC. kìm hãm sinh tr ng, sinh vi sinh tự ưở D. làm tăng ng th ănươ ứCâu 14: “NST co xo và trung thành hàng ph ng xích thoi phân bào” làắ ủdi bi kì nào?ễ ủA. Kì gi 2ữ B. Kì 1ầ C. Kì gi 1ữ D. Kì 2ầCâu 15: Virut có thành ph chính là:ấ ầA. lõi axit nuclêic và prôtêinỏ B. lõi axit nuclêic và ngoàiỏC. prôtêin và gai glycôprôtêinỏ D. ngoài và gai glycôprôtêinỏCâu 16: th đa bào lên là nh quá trình:ơ ờA. Th tinhụ B. Nguyên phân C. Gi phânả D. saiấ ềCâu 17: Th th khu là virut có trúc:ể ấA. ng xo B. ng kh iạ C. ng ph D. ng queạCâu 18: Vi sinh phát tri trên môi tr ng là ch ép thì môi tr ng trên là môi tr ngậ ườ ướ ườ ườgì?A. Môi tr ng dùng ch nhiênườ B. Môi tr ng bán ng pườ ợC. Môi tr ng ngườ D. Môi tr ng ng pườ ợCâu 19: Virut nào sau đây gây ch ng suy gi mi ch ng i?ộ ườ Trang Mã thi 132ềA. Th th khu nể B. H5N1 C. HIV D. Virut EcoliủCâu 20: Giai đo nhi nh AIDS kéo dài trong th gian:ạ ờA. 1-10 năm B. tu thángầ C. tu thángầ D. nămCâu 21: bào ru gi (2n 8NST) kỳ sau nguyên phân có:ế ủA. nhi th nễ B. crômatitC. 16 nhi th képễ D. 16 nhi th nễ ơCâu 22: bào sinh ng (2n 46NST) th hi phân bào liên ra bàoộ ưỡ ếm ng nhi th là: 8832 NST. bào (TB) tham gia phân bào và phânớ ầbào làA. TB phân chia nầ B. TB phân chia nầ C. TB phân chia nầ D. TB phân chia nầCâu 23: Quá trình nguyên phân và gi phân gi ng nhau đi m:ả ểA. có phân chia NSTầ B. có nhân đôi NSTầC. có phân chia NSTầ D. có trao đo gi các NST ng ngự ươ ồCâu 24: “Capsome theo chi xo axit nuclêic” là đi virut có trúc:ắ ấA. trúc xo nấ B. trúc kh iấ ốC. trúc pấ D. trúc kh và pấ ợII. PH RIÊNGẦ (4 đi m)ể Thí sinh ch trong hai ph nọ ầA. DÀNH CHO THÍ SINH BAN N: Câu 1: Trình bày chu trình nhân lên virut trong bào ch (2đ)ủ Vì sao lo virut ch có th xâm nh vào bào nh nh? (1đ)ỗ Câu 2: có thái và nh th nh th nào phòng tránh lây nhi HIV? (1đ)ầ ễB. DÀNH CHO THÍ SINH BAN KHTN: Câu 1: Hãy nêu đi pha sinh tr ng qu th vi khu trong nuôi không liên c. ưở ụT sao nói: “D dày, ru ng là th ng nuôi liên VSV”? (3đ)ạ ườ Câu 2: vào hình thái virut có th phân thành nh ng ng nào và cho ví Có th nuôi ấvirut trong môi tr ng nhân nh vi khu không? (1đ)ườ ượH T.ẾĐÁP ÁN VÀ BI ĐI MỂ Trang Mã thi 132ềI. Ph chung: 24 câu câu 0,25 đi mầ ể(Đáp án 132)ề1 10A D11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B A21 22 23 24D BMã 485ề1 10C B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C B21 22 23 24C DMã 357ề1 10A C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A E21 22 23 24D BMã 209ề1 10A B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C C21 22 23 24A Trang Mã thi 132ềII. Ph riêng:ầ 1.T lu n: (Ban nâng cao)ự ậCâu 1: (3đ)- Pha ti phát:ề SLTB ch tăngư enzym ng hình thành phân gi ch t,ả ượ vi khu thích ng môi tr ngẩ ườ- Pha lũy th a:ừ Quá trình trao ch di ra nh mổ SLTB tăng theo nhânấ sinh tr ng iố ưở ạ- Pha cân ng:ằ ng bào và không theo th gianố ượ ờ- Pha suy vong: SLTB trong qu th gi (do ch dinh ng ngày càng ki t, ch ngày càngầ ưỡ ạtăng)* Vì trong dày cũng th ng xuyên sung ch dinh ng và cũng th ng xuyên đi ch cạ ườ ưỡ ườ ộh iạCâu 2: (1đ) vào hình thái chia thành lo i:ự ạ+ trúc xo n: virut kh thu lá.ấ ố+ trúc kh i: virut Adenoấ ố+ trúc p: phago T2ấ ợ* Không th nuôi virut trên môi tr ng nhân nh vi khu vì virut sông kí sinh bào tể ườ ắbu cộ2. lu Dành cho ban n):ự ảCâu1: Chu trình nhân lên virut trong bào ch (3đ)ủ ủa.Giai đo ph ;ạ Gai glicoprotein virut ph hi th th bào ch thì VR bám vàoủ ớđ c.ượb.Giai đo xâm nh p:ạ Trang Mã thi 132ề- phago:enzim lizozim phá thành bào axit nucleic vào bào ch t,còn mố ằbên ngoài VR ng t:đ nucleocapsit vào bào ch t,sau đó “c ”ố ỏc.Giai đo sinh ng pạ VR ng nguyên li và enzim bào ch sinh ng axit nucleic và protein choử ỏriêng mìnhd.Giai đo rápạ axit nucleic vào protein thành VR hoàn ch nhắ ỉe.Giai đo phóng thíchạ VR phá võ bào và phóng thích ra ngoài:ẽ VR làm tan bào là VR c.ế VR không làm tan bào là VR ôn hòa.ế lo VR ch có th xâm nh vào lo bào nh nh vì trên bào ch cóỗ ủcác th th mang tính hi lo VRụ Câu Nh th và thái phòng tránh lây nhi HIV (1đ)ậ Có ng lành nh,quan tình an toàn,v sinh ,lo tr các xã i….ố Không phân bi nh nhân HIV, chăm sóc, ng viên qua m,ệ ượ ảkhông bi quan chán n…ả Trang Mã thi 132ề