Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 1

f66cca411620868ad3f3ffb34ea65424
Gửi bởi: Đặng Văn Mạnh vào ngày 2016-10-26 23:16:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

C2 trang 74 sgk lí 9ậ ớÁp ng quy bàn tay trái, xác đnh chi dòng đi ch qua đo nụ ạdây AB trong hình 27.3.ẫH ng gi i:ướ ảDòng đi ch qua đo dây AB có chi đn Aệ ếC3 trang 74 sgk lí 9ậ ớXác đnh chi đng nam châm trên hình 27.4.ị ườ ủH ng gi i:ướ ảĐng nam châm có chi đi lên trên.ườ ướC4 trang 74 sgk lí 9ậ ớBi di đi tác ng lên các đo AB, CD khung dâyể ủd có dòng đi ch qua trong hình 27.5a,b,c. Các đi tẫ ừtác ng lên AB và CD trong môi tr ng có tác ng gì đi khungụ ườ ớdây?H ng gi i:ướ ảL đi tác ng lên các đo dây AB, CD khung dây cóự ẫdòng đi ch qua trong hình 27.5 đc bi di hình 27.3ệ ượ ở+ Hình a, đi có tác ng làm khung quay theo chi kimặ ềđng .ồ ồ+ Hình b, đi không tác ng làm khung quay.ặ ụ+ Hình c, đi có tác ng làm khung quay ng chi uặ ượ ềkim đng hồ
2020-09-27 23:27:53