Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Toán lớp 12 (Cơ bản) trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2014 - 2015

64363361663266623934303866633631323430616632623864366633373263633962363033656133633965656136376130613534656130333661303361323239
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 01:04 PM ngày 28-02-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 09

Thời gian thực hiện: 6 tiết ( LT:01, TH:04, KT:01)
Bài học trước: Bài 13 Lập bảng thống kê tài chính
Thực hiện ngày..........................Lớp: Ô tô 5A

TÊN BÀI:

Chương V. Bảng tính Excel
Bài 13. Lập bảng thống kê tài chính (tiếp)

MỤC TIÊU CỦA BÀI
 Về kiến thức:
- Trình bày được cách sử dụng công thức, sắp xếp thứ tự và thứ tự đặc biệt
- Trình bày cách sử dụng công thức và cách tính tổng các số.
- So sánh được địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối
 Về kỹ năng:
- Thực hiện được thao tác sắp xếp thứ tự và thứ tự đặc biệt.
- Sử dụng được công thức vào tính tổng các số.
 Về thái độ:
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 Giáo án, giáo trình
 Máy chiếu, phấn, bảng viết
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
 Phần lý thuyết, thao tác mẫu, kết thúc: thảo luận, tập trung cả lớp
 Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: từ 1 đến 2 học sinh/1 máy, 4 học sinh 1
nhóm

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp

Thời gian: 05 phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

THỜI
GIAN

Dẫn nhập
- Kiểm tra bài cũ
- Đặt vấn đề vào bài mới

- Đặt câu hỏi kiểm tra - Trả lời câu hỏi
bài cũ.
- Giới thiệu vào bài
mới.
- Lắng nghe

03’

Giới thiệu chủ đề

- GV giới thiệu tên bài

- Lắng nghe, ghi nhớ

02’

Chương V. Bảng tính Excel

- Ghi bảng

- Quan sát, ghi chép

Bài 13. Lập bảng thống kê
tài chính (tiếp)

3

Giải quyết vấn đề
A. Mục tiêu

- Trình bày các mục - Lĩnh hội các mục
tiêu về kiến thức, kỹ tiêu và xác định
năng, thái độ.
nhiệm vụ học tập.

02’

B. Nội dung
I. Nội dung lý thuyết
Bài 13. Lập bảng thống kê
tài chính
- Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
quan
13.4. Sử dụng công thức
- Trình bày vấn đề.
- Thực hiện thao tác.
13.5. Sắp xếp thứ tự và thứ tự
đặc biệt
- Lắng nghe và ghi
13.6. Tính tổng các số
nhớ

20’

13.7. Một số hàm cơ bản
(Sum, Average, Round,
……)
13.8. Tính phần trăm
13.9. Địa chỉ tuyệt đối và
tương đối
Hệ thống lại kiến thức

- Đặt câu hỏi trắc - Suy nhĩ và quan sát
nghiệm
- Trả lời câu hỏi

05’

-

Nhận xét câu trả lời

- Lắng nghe, ghi nhớ

II. Trình tự thực hiện
1. Chuẩn bị
01’

- Máy tính cài MS.Excel
2.
o
o
o
o
o
o
o
o

Thực hành
Bước 1: Tạo bảng thống kê
Bước 2: Nhập dữ liệu
Bước 4: Sử dụng công thức
Bước 5: Sắp xếp thứ tự và
thứ tự đặc biệt
Bước 6: Tính tổng các số
Bước 7: Sử dụng hàm Sum,
average, round
Bước 8: Tính phần trăm
Bước 9: Lưu bảng

3. Đánh giá kết quả
III.
-

Tổ chức luyện tập
Luyện tập

- Thao tác mẫu kết hợp
giải thích

- Quan sát, ghi chép

- Trình bày trình tự
thực hiện

- Lắng nghe, ghi chép

25’

- Quan sát, ghi nhớ

- Thao tác mẫu
- Trình bày vấn đề

15’
- Gọi học sinh thao - Thực hiện lại theo
trình tự
tác lại.
- Nhận xét

135’

- Quan sát quá trình - Thực hành trên máy
thực hành của sinh viên - Lắng nghe, ghi nhớ
- Phát phiếu luyện tập
- Quan sát, ghi nhớ,
thực hiện
- Trả lời thắc mắc
- Hướng dẫn lại ( nếu - Lắng nghe,
chép, ghi nhớ.
cần thiết)

4

Kiểm tra

ghi

- Nhận xét quá trình
thực hành, rút kinh
nghiệm.
- Phát đề kiểm tra

45’
- Làm bài kiểm tra

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức, kỹ năng,
thái độ

- Củng cố lại kiến thức, - Lắng nghe, ghi nhớ
kỹ năng, thái độ
- Nêu câu hỏi kiểm tra - Suy nghĩ, trả lời
kiến thức
- Thực hiện lại một số
- Quan sát, ghi nhớ
thao tác cần thiết
- Đánh giá lại kết quả
của sinh viên
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Các lỗi thường gặp

- Suy nghĩ, trình bày

01’

- Trình bày vấn đề

vấn đề

- Trình bày một số sai
hỏng thường gặp và
định hướng cho học
sinh tự tìm nguyên
nhân và cách khắc
phục.

- Quan sát, phân tích
một số sai hỏng để
tìm nguyên nhân và
biện pháp khắc phục
dựa vào kiến thức đã
học

03’

- Lắng nghe, ghi chép
- Tổng kết bài

- Đưa ra thắc mắc cần
giải đáp

- Tổng kết bài học

02’

- Trả lời thắc mắc của
học sinh
5

Hướng dẫn tự học

- Đọc tài liệu liên quan tới bài học, tham khảo
trên Internet.
- Giao bài tập về nhà

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
………………………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………….
…………………………….
………………………………………………………………
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN

Võ Thị Hường

01’